Stämma

helgegarden 719x370
Medlem i Skånes Ess kallas och allmänheten välkomnas till föreningsstämma 2018, den 18 april kl 19.00 i Skepparslöv.

Anmäl gärna deltagande till info@skanesess.se. Glöm inte att uppge eventuell specialkost!

Stämmohandlingar skickas till medlemmar och styrelse.

Program för kvällen:

 • Stämmoförhandling
 • Projektet ”Sliperiet Gylsboda” presenteras av föreningen Sliperiet i Gylsboda som dessutom blir Skånes representant till Årets Hembygdsförening 2018!
 • Skånes Ess bjuder på lokal mat!

Dagordning

 1. Öppnande av mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman.
 4. Förteckning av närvarande.
 5. Upprättande av röstlängd.
 6. Anmälan av ärende att tas upp under punkten ”övriga frågor”.
 7. Fastställande av föredragningslista.
 8. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
 9. Styrelsens årsredovisning: a) verksamhetsberättelse, b) ekonomisk redovisning
 10. Revisorernas berättelse.
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen/LAG.
 13. Beslut om medlemsavgift
 14. Beslut om arvode till styrelsen, revisorer och valberedning.
 15. Val av föreningens tillika LAG:s ordförande.
 16. Val av föreningens tillika LAG:s vice ordförande
 17. Val av övriga styrelseledamöter tillika LAG-ledamöter.
 18. Val av revisorer samt revisorssuppleanter.
 19. Val av ledamöter i valberedning, däribland sammankallande.
 20. Behandling av ärende som styrelsen överlämnat till årsstämman för avgörande:
  1. Styrelsens förslag på stadgeändring enligt bilaga.
 21. Behandling av motioner.
 22. Övriga ärenden.
 23. Mötets avslutande.
Dela: