Inspiration

Kreativa lösningar för hållbart brukande

Publicerades den 21 september 2020

På stora Juleboda gård utgår paret Callenbring från platsens förutsättningar för att i ett så slutet kretslopp som möjligt producera en mängd produkter.

Stora Juleboda gård ligger naturskönt i den allra sydostligaste spetsen av Kristianstads kommun, bara ett stenkast från Hanöbuktens långa sandstränder. Gården har anor från 1600-talet, när Skåne fortfarande var danskt.

– På den tiden var det mycket ovanligt att stora gårdar byggdes så här nära kusten, de ligger ofta längre in, menar Marcus Callenbring, som driver gården tillsammans med sin hustru Anna.

På gården odlas idag bland annat havre, dinkel, enkorn och vissa grönsaker, och i hagar betar får och hästar. Närheten till havet är emellertid en av de faktorer som gör att Stora Juleboda lämpar sig väl för äppelodling, vilken upptar en hel fjärdedel av gårdens 100 hektar. Vattnet har en buffrande effekt som jämnar ut temperaturen, kan avvärja sena frostknäppar på våren och håller luften mild långt in på hösten.

Stora Juleboda gård bedrivs enligt ekologiska principer, och är en av de relativt få större producenterna av KRAV-märkta äpplen i Sverige. När paret Callenbring år 2014 flyttade från Blekinge och tog över gården var äppelodlingen redan godkänd för KRAV-produktion. Att fortsätta producera äpplen på samma vis, och driva gården i sin helhet på ekologiskt manér, var enligt Marcus en självklarhet för honom och Anna.

– Däremot var vi tvungna att plantera om stora delar av odlingens många tusentals träd eftersom de var gamla eller döda, poängterar han.

Med de nya ägarna kom också en hel del nya ideér kring hur gården och odlingen skulle kunna utvecklas inom ramen för det ekologiska, för både miljömässig och ekonomisk vinning. Dels såg paret till att börja ta till vara på sådant som mer eller mindre producerar sig själv i kantområden och skog på gården, till exempel nässla, ramslök och våtarv. Detta vilda och gröna säljs nu till grossister och fina restauranger. I äppelodlingen har djuren också kommit in i bilden, i form av höns. De håller effektivt efter skadeinsekter och ogräs, gödslar kring träden och producerar dagligen hundratals ägg som går till försäljning. Hönorna har ett mobilt och hjulförsett hönshus som kan flyttas enkelt med en traktor och en inhägnad med plaststolpar som kan placeras hur och var man önskar.

I raderna med äppelträd har Marcus och Anna Callenbring planterat havtorn, som förutom att ge skörd av syrliga och vitaminrika bär även ackumulerar kväve i den sandrika jorden. Jordmånen är väldränerad men mager och behöver, för att vara maximalt produktiv, ett kontinuerligt tillskott av näringsämnen. Snart ska det också sås in ett örtskikt längs med trädraderna, med bland annat käringtand och vitklöver, som förutom att attrahera och gynna pollinerande insekter också har samma kvävefixerande egenskaper som havtornen.

Jorden är viktig för Marcus Callenbring, och i odlingen ligger mycket fokus på att bygga upp livskraften i denna, på lång sikt. Genom att också sprida kompost runt träden och applicera en bakterieblandning med goda mjölksyrebakterier byggs mullhalt och mikroliv upp, och platsen där odlingen sker kommer sannolikt att vara i bättre skick när den en dag lämnas vidare, än när paret tog över den.

– Vi försöker helt enkelt gynna livet i marken så mycket som möjligt genom den giftfria odlingen, istället för att motarbeta det, framhåller Marcus Callenbring.

Framtidens Frukt

Marcus Callenbring har under 2019 och 2020 varit projektledare för Framtidens Frukt, ett projekt som genomförts i samverkan med SLU och andra ekocertifierade äppelodlare, och finansierats av Jordbruksverket. Projektets mål har varit att sprida kunskapen om ekologisk fruktodling och skapa kontakt mellan odlare och konsumenter. Ambitionen var också att öka förståelsen för den ekologiska fruktens mervärden och försöka visa hur Sverige kan minska sin import av ekologisk frukt. Inom projektet har man anordnat gårdsbesök, kurser och andra aktiviteter, och man har också arbetat med att utveckla nya äppelsorter.  www.framtidensfrukt.se

#grönare byar och gårdar


Detta är en artikel från Miljöplansprojektet, som arbetar för att:

– Stimulera till samverkan och öppna diskussioner mellan branscher, land- och vattenverksamheter
– Koppla samman pågående lokala initiativ och idéer med möjliga åtgärder
– Ta tillvara på och stötta upp spirande initiativ
– Hitta möjlig finansiering till goda lokala idéer
– Inspirera avseende resurseffektivisering och omställning
– Belysa pågående insatser
– Länka samman miljö- och klimatarbete lokalt, regionalt och nationellt

Dela: