Inspiration

Många vinster för miljön genom våtmarken

Publicerades den 21 september 2020

För några år sedan påbörjades ett nytt kapitel i släktgården Smålatorps historia, när dryga fyra hektar gran avverkades för att ge plats åt vatten – en våtmark.

Några kilometer norr om Lönsboda i Snapphanebygdens täta skogar ligger Smålatorp, som sedan fyra generationer förvaltas av familjen Bergman. Gårdens 300 hektar stora fastighet är till största delen bevuxen med gran och tall och just skogsbruket har under lång tid varit gårdens huvudsakliga inriktning.

– Detta var tidigare vad man brukar kalla en mossodling, berättar Daniel Bergman. Det är gammal moss- och kärrmark som man dikade ut för att odla på förr i tiden. Här planterades sedan gran, och den hade dessutom blivit svårt angripen av barkborre, påpekar han.

I slutet av 1800-talet var mossodlingen i vissa fall skillnaden mellan liv och död i fattiga och hungrande delar av Sverige. Men utdikningen satte också igång en process som förstör torven i marken genom att den utsätts för syre, vilket också leder till en stor avgång av växthusgaser och som får marken att sjunka. Genom att återskapa våtmarker är det möjligt att börja binda kol i marken igen och stoppa fortsatta utsläpp av koldioxid och metan.

Daniel Bergman förklarar att man inom familjen länge funderat på att göra något med marken för att återställa den. Under årens lopp har kontakt tagits med flera konsulter inom naturvård. Till slut hittade man någon som såg potentialen i den gamla mossodlingen och som kunde vägleda våtmarksprojektet från tanke till handling. Genom Osbys miljöstrateg, Agne Andersson, fick man också kommunen med på banan och kunde söka och få projektstöd genom LONA, Lokala Naturvårdssatsningen. År 2019 påbörjades avverkningen och grävarbetet på platsen och under våren 2020 stod våtmarken klar. Själva designen är omsorgsfullt utarbetad för att maximera dess miljönytta.

– Vattnet leds sakta genom våtmarken och runt den ö vi anlagt i mitten, vilket ökar sedimenteringen och exponeringen för solljus. En viktig komponent är även ”munken”, regleringssystemet, som vi konstruerat för att kunna styra vattennivån, förklarar Daniel Bergman.

På flera ställen runt våtmarken har man satt upp filmkameror. Dessa har kunnat fånga och påvisa den kanske tydligaste effekten som den nya våtmarken har haft: den som rör djurlivet och den biologiska mångfalden. På plats och med blotta ögat går det att se en stor tillströmning av fåglar och insekter, men filmsekvenserna vittnar också om besök av mer skygga djur, såsom utter, lo och slaguggla.

Att ha skapat en plats och miljö som gynnar en mångfald av djurarter och växter verkar också vara det som gör Daniel Bergman mest nöjd med projektet, och som för honom utgjort den starkaste drivkraften. Längs våtmarkens kanter har man också sått in en noga utvald blandning av ängsväxter, och på några öppna fält i närheten av gården likaså. Allt för att gynna de pollinerande insekterna.

– En målsättning för mig är att vår gård ska vara ett habitat för många – inte bara människor, menar Daniel Bergman.

Våtmarksprojektet ser ut att ha gett familjen Bergman blodad tand vad gäller att restaurera naturen på gården. Man har redan beviljats medel för ett mångdubbelt större projekt, som syftar till att återmeandra ett vattendrag, det vill säga återskapa dess naturliga, slingrande lopp. Deras iver verkar också smitta av sig till gårdarna runt omkring.

– Vi har ett par grannar som, medan vi höll på, blev så inspirerade att de faktiskt gjorde två små våtmarker själva, säger Daniel Bergman. Vi vill ju verkligen att fler ska våga göra samma sak som vi, ju fler våtmarker desto bättre, fortsätter han.

#Friskare vatten och marker


Detta är en artikel från Miljöplansprojektet, som arbetar för att:

– Stimulera till samverkan och öppna diskussioner mellan branscher, land- och vattenverksamheter
– Koppla samman pågående lokala initiativ och idéer med möjliga åtgärder
– Ta tillvara på och stötta upp spirande initiativ
– Hitta möjlig finansiering till goda lokala idéer
– Inspirera avseende resurseffektivisering och omställning
– Belysa pågående insatser
– Länka samman miljö- och klimatarbete lokalt, regionalt och nationellt

Dela: