Blåstång på stenar, Äspet

Blåstång på stenar vid Äspet. Foto: Patrik Svensson

Paraply förstudier – land/vatten är ett paraplyprojekt som har erbjuder medel och verktyg till mindre förstudier.  Målet är att ta fram tillräckliga underlag för att kunna förverkliga idéer med fokus på hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser.

Vramsån och framtiden (2018-354A)

Vramsåns vänner ideell förening/ Bertil Trobro
Beslutad projekttid: 2019-01-01 – 2019-09-30

Ta fram metodbeskrivning av en processinriktad nulägesanalys av Vramsåns hela avrinningsområde samt se vad som behövs för att klara Vramsåns värde framåt ur naturvårds- och kulturvårdsperspektiv. Naturvårdsingenjörerna AB genomför förstudien.

Utdrag ur slutrapporten:

Vi har tagit fram en förstudie om Vramsån och dess avrinningsområde, inkluderande en metodbeskrivning för fortsatta analyser och slutligen utföra olika åtgärder på olika plan.

Projektet är tänkt att leda till genomförande i olika steg. Nästa steg, steg 2 utgör en nuvärdesanalys med brett spektrum. Nuvärdesanalysen är att man söker alla befintliga fakta som finns och sammanställer dem i ett dokument. Slutmålet för nuvärdesanalysen är att ta fram långsiktiga målsättningar och olika åtgärdsförslag samt även se vilka brister som finns och behöver kompletteras med utredningar, se vidare Förstudien.

Som steg 3 kommer den bristanalys som framkom i steg 2 att åtgärdas genom kompletterande utredningar och kartläggningar, osv.

Som steg 4 är det olika åtgärder på olika plan som skall göras. Den gemensamma plattformen skall dock vara Vramsåns framtid.

Först nu är målsättning att sprida kunskapen om och förankra vårt projekt hos Kommunen, Länsstyrelsen, berörda personer, verksamheter, markägare, intresseföreningar och allmänheten. Det krävs också bildandet av en organisation och administration kring projektet.

Helgeåns vänner Graften (2018-354B)

Föreningen Helgeåns vänner/ Fredrik Isaksson
Beslutad projekttid: 2019-05-01 – 2019-09-30

Graften är en förgrening av Helge å, som rinner norrut och mynnar ut i Hanöbukten vid Åhus. I förstudien ska samråd med intressenter föreslå insatser som förbättrar miljön i Graften med målet att skapa en förvaltningsplan för Graften.

Slutsatser och åtgärdsplan:

https://www.helgeansvanner.se/ & https://www.helgeansvanner.se/atgarder/

Undervattensfilm mot nedskräpning (2018-354C)

Patrik Svensson, enskild filma
Beslutad projekttid: 2019-12-15 – 2020-04-01

Nedskräpning är något som berör och väcker starka reaktioner. Mycket som man tror inte finns, döljs under ytan. Förstudiens syfte är att ta reda på om det finns intresse och förutsättningar av film och informationsmaterial om hur havet och övriga vatten mår. I förstudien skapas kontaktnät och projektgrupp, filmmanus ska skrivas och en hållbar budget tas fram, baserad på offerter/kostnadsförslag.

Utdrag ur slutrapporten:

 • Vi har genomfört en marknadsundersökning om vilka intressenter och blivande samarbetspartners det finns som vill ta del av informationsmaterialet.
 • Marknadsundersökningen har också tydligare visat vad som saknas och i vilka former samarbetspartnerna önskar att informationsmaterialet ska finnas tillgängliga i.
 • Skapat kontakter, nätverk samt blivande samarbetspartners.
 • Skrivit filmmanus
 • Gjort budget.
 • Tagit in prisuppgifter på externa tjänster.
 • Projektplan med tidsplanering för det storskaliga projektet.

Resultatet av projektet kommer att ligga till grund för en mer omfattande projektansökan. (Förstudie till projektet ”Värna Hanöbuktens grunda bottnar” film och informationsmaterial)

(2018-354D) – ej genomfört

 

Förstudie Cykelled Nordöstra Skåne – Banvallen Älmhult-Kristianstad (2018-354E)

Josefine Gustafsson
Beslutad projekttid: 2020-04-01 – 2020-12-31

Undersöka förutsättningarna för att göra den gamla banvallen från Älmhult till Kristianstad cyklingsbar. Förstudien är ett steg i att skapa en attraktiv cykelled som sluter an till befintliga sydostleden som går från Växjö via Kristianstad till Simrishamn. Detta görs genom samverkansmöten med kommunrepresentanter, markägare, besöksnäring, destinationsutvecklare och berörda föreningar. Resultat: en samlad dokumentation, genom text och bild, av banvallens skick i dagsläget.

Utdrag ur slutrapporten:

Rekognoseringen som gjordes i juli 2020 visar att banvallen i dagsläget är farbar och njutningsbar hela vägen från Kristianstad till en bit norr om Glimåkra, cirka 4 mil av de totalt 7 milen. Därefter varierar underlag och framkomlighet stort. På 4 olika platser norr om Glimåkra och söder om Hultabergs station avbryts cyklingen på banvallen på grund av hinder av olika slag. Det handlar dock inte om så stora ansträngningar för att få hela sträckan farbar. Sammanlagt 5-8 km i Osby kommun och 5-8 km i Östra Göinge kommun behöver förbättras för att hålla en tillräckligt bra standard i ett första läge. I perspektivet att det bara är cirka en av de sju milen som kräver lättare åtgärder, borde detta gå att lösa antingen med återställning av gamla banvallen eller med alternativa vägar på några få ställen. Självklart kräver detta en dialog med de markägare som det berör.

Sträckan mellan Älmhult och Kristianstad är annars en lagom dagstur med trevliga målpunkter som Råbelövssjön med badplatser, Romska minnesmärket i Arkelstorp, Immelns kanotcenter, Sibbhults stenmuseum, lunchställen och Vävstolsmuseet i Glimåkra, stenbrott i Boalt och Skånes största myrområde Vyssle- och Västermyr. Detta plus kulturhistoriskt intressanta och trevliga banvaktarstugor, gamla stationsbyggnader och annat tågnostalgiskt från tiden då tågen gick här. Stora delar av banvallen är även lämplig för vandring. Den befintliga besöksnäringen erbjuder redan cyklister mat, boende och upplevelser. Mataffärer finns, förutom i Älmhult och Kristianstad även i Arkelstorp, Sibbhult och Glimåkra. Boende finns både i Immeln, t ex vandrarhemmet i gamla stationshuset och i Glimåkra. Här finns dock gott om möjligheter för företag som vill satsa på paketering för hemestrare och långväga turister, t ex tillhandahålla picknickkorgar och fler boenden typ ”glamping”. Vad gäller kommunikationer så går det regelbundet tåg till både Kristianstad och Älmhult, från till exempel Köpenhamn och Malmö. Det går bra att ta med cykel på tåget.

Under projektets gång står det klart att alla aktörer (kommuner, regioner och Skåne Nordost) är positiva till en cykelled på banvallen. Det som återstår att göra är samråd med berörda markägare, att lösa finansieringen och långsiktig skötsel. Samarbetet mellan kommunerna är det som kan säkerställa kvalité och hållbarhet om man vill jobba för att Södra Småland och Nordöstra Skåne ska bli ett attraktivt cykelområde.

Bevara Tydingesjön och Kallsjön (2018-354F)

Tydinge Kallsjöns Fiskevårdsområde
Beslutad projekttid: 2020-07-10 – 2020-10-30

Målsättningen är att ta fram ett bättre underlag för en större ansökan om åtgärder för förbättrad miljö i Kallsjön och Tydingesjön. Genom en sjösänkning på 1860-talet vann man en del mark, men det gjorde också att den redan grunda sjön blev ännu grundare. Medeldjupet är idag endast 2 meter. De kommunala badplatserna upplever idag tider med mycket lågt vattenstånd och nästan torrlagda delar av badplatserna.

Några av de områden förstudien ska inhämta merkunskap inom är: sjönivå (m.ö.h), vattenståndsvariation under året, förekomst och föroreningar i dy samt möjligheter till vassklippning. Det behövs också en bred förankring hos markägare och näringsidkare (till exempel Tydingsjöns Camping och Östra Göinge kommun) samt allmänheten.

 

 • Ett hållbart nordöstra Skåne 2040 – i invånarnas ögon (2018-354G), Pangea – det var en gång
 • Förstudie Naturnära rörelse (2018-354H), Äspet Invest AB (Landöns camping)
 • Förstudie av potentiella våtmarker (2018-354I), Smålatorps byalag
 •  Tillsammans för Hanöbukten (2018-354K), Samverkan för Hanöbukten   

 •  
Dela: