Fem övergripande mål

Ess

De övergripande målen visar riktningen för att förverkliga vision och målbild. De fem övergripande målen för perioden 2014-2020 är:

1. Stärkt identitetsskapande profil

Omvärldsanalysen och resultatet av de öppna mötena visar att området lätt hamnar i skymundan. Genom en stärkt identitetsskapande profil görs området mer känt. Stärks den identitetsskapande profilen blir också den lokala samhörigheten i området starkare. Det blir lättare att synas utåt och området blir attraktivt för företagare och besökare. En indikator kan vara att fler vill rekommendera regionen för inflyttning.

En slutsats från de öppna mötena var att befintlig kraft måste användas bättre. För måluppfyllse riktar Skånes Ess insatser mot åtgärder som lyfter fram sådant som karakteriserar området.

”Stärks den identitetsskapande profilen blir också den lokala samhörigheten i området starkare.”

2. Förhöjda innovationskrafter

Höjs områdets innovationskraft ökar också utvecklingsförmågan. Kreativitet stimuleras genom möten och är en förutsättning för innovation och smart tillväxt.

Ökad samverkan och samverkan i nya konstellationer har på de öppna mötena identifierats som avgörande för utveckling i området. Förutsättningarna för utbyten och nya möten mellan kompetenser är goda då området rymmer många orter och organisationer. Här finns potential att höja kompetenser och skapa mervärden.

Genom insatsområdet korskopplingar hittas innovativa sätt att använda områdets resursrikedom, både vad gäller kompetenser och natur. Samverkan mellan forskning och näringsliv samt samverkan mellan branscher som inte brukar samarbeta leder till innovationer, utveckling och förädling av produkter.

”Kreativitet stimuleras genom möten och är en förutsättning för innovation och smart tillväxt.”

3. Ökad lokal påverkansmöjlighet

Människor som upplever att de kan påverka sin verklighet och att de inkluderas är tryggare människor. I området upplevs i dag en otrygghet (se avsnitt 4.1). Det påvisades också i analyserna som en utvecklingsmöjlighet att genom delaktighet låta fler kompetenser, framförallt hos personer i utanförskap, komma till nytta.

Målet syftar till större lokal trygghet och bättre nyttjande av befintliga mänskliga resurser och nås genom att Skånes Ess prioriterar insatser som får människor att delta i dialogen och motarbeta att de faller offer för stereotypa fördomar och normer. En stärkt social gemenskap skapar trygghet.

I december 2013 var 14 % av befolkningen i området utrikesfödda. Hit kommer också många nyanlända invandrare som lätt hamnar i utanförskap, men också innebär möjligheter till nya erfarenhetsutbyten och kontakter som kan ge breddade perspektiv. Arbetslösheten är hög och ungdomsarbetslösheten mycket hög i området vilket innebär en risk att grupper blir socialt marginaliserade. Genom att öka den lokala påverkansmöjligheten motverkas otillfredsställande kommunikation och dåliga attityder som kan utgöra hinder för social inkludering. För det behövs mötesplatser där olika grupper kan mötas. Även möten mellan tätort-landsbygd eller tätort-tätort är av intresse för området för att öka den lokala påverkansmöjligheten.

”En utvecklingsmöjlighet att genom delaktighet låta fler kompetenser, framförallt hos personer i utanförskap, komma till nytta”

4. Nya samverkansformer för smart och hållbar tillväxt

Målet syftar till att skapa förutsättningar som gynnar ökad sysselsättningsgrad och höjd konkurrenskraft. För att människor ska kunna bo i området måste det finnas jobb i närområdet, har konstaterats på de öppna mötena och i flera andra sammanhang.

I området finns många branscher och många företag med ett dominerande småföretagande. Samverkan dem emellan ger goda möjligheter att öka tillväxt och konkurrenskraft. Skånes Ess ska främja sektorsöverskridande samverkan, som sammanbinder företag med föreningar och forskare och kan generera nya idéer eller lösningar. Samverkan kan också handla om gemensamma utbildningar, utbyten och att lära av varandra. Tillsammans finns en större möjlighet att öka kännedomen om området och visa på den utveckling och tillväxt som sker.

Det omväxlande landskapet är utgångspunkt för gröna och blå näringar. Råvaror exempelvis i form av sten, fisk, frukt- och grönsaker kan förädlas. Besöksnäringen kan utveckla nya produkter och genom samordning öka attraktionskraften. Smart och hållbar tillväxt omfattar även värnande om miljön. För att uppnå målet ska insatser riktas med detta i beaktande.

För att området ska vara konkurrenskraftig måste lokal produktion upprätthållas och stärkas. Det ger också potential att öka sysselsättningsgraden. Att skapa fler arbetstillfällen för unga starkt prioriterat eftersom ungdomsarbetslösheten är hög.

”I området finns många branscher och många företag med ett dominerande småföretagande. Samverkan dem emellan ger goda möjligheter att öka tillväxt och konkurrenskraft.”

5. Utveckling, nyttjande och vårdande av natur- och kulturresurser

Områdets natur- och kulturmiljöer är en stark tillgång. Därför måste också alla i området ta sitt ansvar för att dessa sköts på ett hållbart sätt. Resultatet av de öppna mötena visar att det finns en efterfrågan på att bättre använda de natur- och kulturresurser som finns utan att förstöra dem. Den omväxlande naturen ger goda förutsättningar att utveckla gröna och blå näringar samt även naturturism. Skånes Ess vill stimulera till att områdets natur- och kulturmiljöer på olika sätt visas upp och tillgängliggörs, samtidigt som biologisk mångfald värnas. Det handlar om att använda befintliga resurser på ett genomtänkt och klokt sätt, samt att samordna nyttjande och åtgärder för såväl land som vatten.

Intressemotsättningar eller målkonflikter mellan produktionsmål och miljömål är ingen ovanlighet. Samverkan och öppna diskussioner mellan branscher och mellan mark-, skogs- och vattenverksamheter är en nödvändighet för ett hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser. Att vårda genom exempelvis energieffektivisering och andra miljöåtgärder gynnar den sköna upplevelsen av miljön och är ett sätt att hantera det högst närvarande miljöhotet. Omvärldsanalysen visar också att hållbarhetsfrågorna kan fungera som en konkurrensfördel. I förlängningen ökas också attraktionskraften.

”Områdets natur- och kulturmiljöer är en stark tillgång. Därför måste också alla i området ta sitt ansvar för att dessa sköts på ett hållbart sätt.”

Dela: