Horisontella mål

ganget hoppar

De horisontella målen utgör drivkrafter för hållbar tillväxt. De ska bidra till att skapa strukturer för att effektivisera arbete och förbättra resultat.

I varje projekt ska finnas en beskrivning av hur man avser att arbeta för att uppfylla de horisontella målen och också hur man avser utvärdera måluppfyllelsen. Därför ingår de horisontella målen bland de generella urvalskriterier som varje projektansökan bedöms och poängsätts utifrån.

Hållbar utveckling

Projekten ska bidra till förbättringar inom hållbar utveckling. Hållbar utveckling avser ekonomisk, ekologisk och socialt hållbarhet i samverkan.

Innovativ ansats

Projekten ska bidra till nya angreppssätt. Innovativ ansats avser att ett nyhetsvärde finns i verksamhet, en tjänst, en produkt, en samverkanskonstellation eller i metod.

Jämställdhet

Projekten ska bidra till ökad jämställdhet. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. I såväl projekt som i verksamhet eftersträvas att uppfylla de nationella jämställdhetsmålen genom att den kvinnliga representationen i maktsfärer utökas och lika möjligheter för kvinnor och män att delta och påverka skapas. Kvinnor och män ska ges lika möjligheter att delta i utbildning. Samma arbetsmarknadsmässiga förutsättningar ska råda för kvinnor och män.

Med jämställdhetsintegrering menas att ett jämställdshetsperspektiv integreras i verksamhet och projekt för att säkerställa likvärdig service, inflytande och resursfördelning för kvinnor och män.

Förutom att projekten måste beakta ett jämställdshetsperspektiv ska även verksamhetens aktiviteter och kommunikation jämställdhetsintegreras och den statistik som samlas in ska, så långt det är möjligt, vara uppdelad på kön.

Miljö och klimat

Projekten ska bidra till omställning mot en minskning av miljörisker och resurs- och energianvändning. Med målet avses miljö- och klimatsmarta samt resurseffektiva åtgärder för verksamheter, såväl tjänster som produkter.

Likabehandling och icke-diskriminering

Projekten ska bidra till förbättringar för likabehandling och icke-diskriminering. Likabehandling och icke-diskriminering avser att ingen människa ska behandlas annorlunda beroende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Tillgänglighet

Projekten ska bidra till förbättringar för tillgänglighet. Tillgänglighet avser att undanröja eventuella hinder för delaktighet för personer med fysisk, psykisk och kognitiv funktionsnedsättning.

Dela: