Ansöka

ansokan-leader1

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett projektstöd med finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna samt offentlig och ideell medfinansiering. Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka projektstöd inom lokalt ledd utveckling för att främja utvecklingen i leaderområdet.

Projektidén måste passa in i den lokala utvecklingsstrategin och resultatet av projektet ska vara till nytta för flera. Ansökan är uppdelad i två steg och görs via e-ansökan på Jordbruksverkets Mina sidor och med e-legitimation. Hör av er till oss på leaderkontoret innan ni påbörjar ansökan i e-tjänsten.

FAQ - Ofta förekommande frågor

Vad är ett leaderprojekt?

Ett leaderprojekt är ett projekt som bygger på leadermetoden och som är förankrat i den lokala utvecklingsstrategin. Ett leaderprojekt är en verksamhet begränsad i tid, omfattning och kostnad, med tydliga mål som kan utvärderas och mätas. Kostnader i projektet är tydligt kopplade till projektets aktiviteter.

Vem kan söka projektstöd?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd för att främja utvecklingen i leaderområdet.

Vad kan man få stöd för?

Stöd ges till faktiska kostnader för utgifter för personal, indirekta kostnader, investeringar och utgifter som har en koppling till insatser som har nytta för flera och/eller är förutsättningsskapande för positiv utveckling. Insatserna ska också bidra till måluppfyllelse av den lokala utvecklingsstrategin.

Hur mycket stöd kan jag söka?

För projektstöd gäller 22000 kr till 1 miljon kronor. Projektstöd för företag får vara högst 200000 kr.

Hur ansöker man?

Man ansöker via e-ansökan och med e-legitimation. Kontakta alltid leaderkontoret innan ni söker, så kan vi ge er råd. Läs mer om ansökan här!

När kan man lämna in en ansökan?

En ansökan kan lämnas när som helst under året, men måste vara komplett senast sex veckor innan LAG-möte. Det är den lokala styrelsen, LAG, som bedömer vilka projekt som får stöd och sedan Jordbruksverket som fattar det formella beslutet.

Hur lång är ansökningstiden?

Senast sex veckor innan LAG-möte måste en komplett ansökan steg 2 vara inlämnad för att kunna behandlas. Skånes Ess har LAG-möten ca sex gånger per år. Tiden från att en komplett ansökan lämnats in till att ett LAG-beslut fattas är därför 1-4 månader. Tänk på att också räkna tid för framtagande och förankring av projektplan innan ansökan lämnas in. Tiden för Jordbruksverkets handläggning av det formella beslutet beräknas till högst 90 dagar.

När får vi pengarna?

Alla pengar betalas ut i efterskott. När kostnader uppstått kan en ansökan om utbetalning skickas till Jordbruksverket. Tiden för Jordbruksverkets handläggning är i dagsläget oklar. Det finns möjlighet att söka förskott för ideella och ekonomiska föreningar, samfällighetsförening eller allmännyttig stiftelse.

Vilka stöd finns inom lokalt ledd utveckling?

Vilka stöd finns inom lokalt ledd utveckling?

Dessa stöd finns inom lokalt ledd utveckling:

 • genomförande
 • samarbete (projekt som sträcker sig över flera leaderområden eller nationsgränser)
 • driftstöd (kan enbart sökas av LAG)

Alla beviljade projekt ska bidra till att nå målen i den lokala utvecklingsstrategin och programmen. Projekt ska bidra till nytänkande utifrån de lokala förutsättningarna.

Vilka projekttyper finns inom lokalt ledd utveckling?

Projektstöd till insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet.

Projektstöd till företag som är till nytta för enskilda företag eller till ett fåtal samarbetande företag.

Vilka utgifter kan ni få stöd för?

Stöd kan ges i form av faktiska utgifter, enhetskostnader, eller som procentuellt påslag.

Stöd ges för nedanstående utgifter kopplade till beviljade aktiviteter:

a) uppförande, inköp eller upprustning av fast egendom, dock inte för inköp av mark

b) inköp eller avbetalningsköp av nya maskiner och ny utrustning eller begagnat material upp till tillgångens marknadsvärde eller inköp eller avbetalningsköp av begagnade maskiner och begagnad utrustning eller begagnat material om samtliga av följande villkor är uppfyllda:

 1. Den som söker ska bifoga ett intyg där den tidigare ägaren intygar att den inte har fått stöd för inköpet.
 2. Priset får inte vara högre än marknadsvärdet och ska vara lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning eller material.
 3. Utrustningen eller materialet ska ha de tekniska egenskaper som behövs för insatsen.

c) Arvoden och lön till personal för att genomföra projektet, inklusive lönekostnadspåslag 44,31 procent

d) indirekta kostnader ersätts med 15 procent schablonpåslag på utgifterna för personal (lön inklusive lönekostnadspåslag)

e) eget arbete för att genomföra projektet (gäller då enskild företagare eller delägare i kommandit- eller handelsbolag arbetar i projektet) se nedan under enhetskostnad

f) köp av tjänst för att genomföra projektet

g) immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara

h) offentliga resurser

i) övriga utgifter som är kopplade till projektet, som utgifter för tryckning av material, möteslokaler och resor.

Stödmottagare som är offentliga organisationer ska följa lagen om offentlig upphandling. Även andra än offentliga organisationer kan omfattas av den lagen. Läs mer på: www.upphandlingsmyndigheten.se

Enhetskostnader används i dessa fall:

 • utgifter för lunch eller middag ersätts enligt Skatteverkets avdragsgilla nivå vid tidpunkten för stödbeslutet. Högre utgifter för mat kan vara godkända vid konferenser, transnationella projekt och specifika aktiviteter i projekt där mat har en central roll
 • utgifter för fika ersätts enligt faktiska utgifter men högst till Skatteverkets avdragsgilla nivå vid tidpunkten för stödbeslutet
 • milersättning för resor ersätts med 30 kronor per mil
 • traktamente ersätts enligt skatteverkets riktlinje
 • eget arbete ersätts med 220 kronor per redovisad timme. Detta gäller endast om stödmottagaren är en enskild firma, kommandit- eller handelsbolag och där stödmottagaren har fyllt 16 år.
Dela: