Om Leader

om-leader

Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.

Vad är leadermetoden?

Leadermetoden är ett etablerat arbetssätt för lokal utveckling. Metoden är både ett arbetssätt och ett angreppssätt som sammanför aktörer från den lokala trakten i samarbete utöver de vanliga gränserna.

Leader har funnits inom EU sedan 1991 och i delar av Sverige sedan 1995. Leader är en fransk förkortning för Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.

Leadermetodens kännetecken

Grundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet. Metoden består av sju principer:

  1. Lokal strategi: De lokala strategierna bemöter verkliga behov genom skräddarsydda lösningar.
  2. Underifrånperspektiv: Underifrånperspektivet innebär att idéer och initiativ som uppstår lokalt kan tas tillvara.
  3. LAG: LAG, den lokala aktionsgruppen, implementerar strategin och är ett lokalt partnerskap som är multisektoriellt sammansatt utifrån ideell, privat och offentlig sektor.
  4. Innovation: Leadermetodens angreppssätt och de nya samverkanskonstellationerna främjar innovation och nytänkande.
  5. Integrerade insatser: Genom leadermetoden koordineras och integreras insatser av olika slag: ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt. Varje insats är en pusselbit till en större helhet.
  6. Nätverk: Nätverk skapas både inom projekt och mellan olika insatser.
  7. Samarbete: Genom samarbetsprojekt konkretiseras nätverken till faktiska samarbeten, lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt.

 

Varför leadermetoden?

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett framgångsrikt sätt att bedriva utvecklingsarbete på, då metoden innebär att allt arbete utgår från lokala förutsättningar och lokala initiativ.

Det gemensamma ansvaret för lokalsamhället, där samarbete mellan samhällets olika sektorer står i fokus, skapar en bra grund för långsiktig och hållbar utveckling. Kreativa och innovativa arbetssätt gör leadermetoden till en arbetsform som ger området stora möjligheter att hitta nya konkurrenskraftiga och företagsamma lösningar. Leadermetoden skapar nya samarbetskulturer och nya forum där människor som kanske aldrig annars skulle ha träffats möts för att diskutera det gemensamma utvecklingsarbetet. Projekten, och dess olika aktörer, stärker varandra och skapar på så sätt en positiv utveckling för området.

Leaders organisation

Varje leaderområde är en egen organisation med sin egen lokal utvecklingsstrategi, sitt eget leaderkontor och sitt eget LAG. Organisationsformen är ideella förening.

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden drivs i geografiskt avgränsade områden, så kallade leaderområden. För att bilda ett leaderområde har lokala aktörer framarbetat en utvecklingsstrategi baserat på de behov som finns och framförs av boende och verksamma i området. Inför nuvarande programperiod gjorde i Sverige en urvalskommitté en bedömning av strategierna, poängsatte och rangordnade dem. Budget tilldelades utifrån en fördelningsnyckel till 48 leaderområden, med pengar från fyra europeiska struktur- och investeringsfonder.

I utvecklingsstrategierna beskrivs hur de lokala partnerskapen, LAG – lokal aktionsgrupp, ska leda arbetet i leaderområdet. Organisationsformen är ideell förening. I LAG sitter personer från ideell, privat och offentlig sektor med god lokal förankring. Det är LAG som utifrån utvecklingsstrategin bedömer projektansökningar och prioriterar bland dem.

Varje leaderområde har också ett eget verksamhetskontor. Till leaderkontoret kan du vända dig med din projektidé och få råd om hur du utformar en ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling.

Dela: