Området och de lokala behoven

 

Bokskog_Uddarp

Leaderområdet Skånes Ess består av fyra kommuner i nordöstra Skåne: Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Det är ett område präglat av sin starkt skiftande natur som omfattar djupa skogar, åsar, slätter, odlingsmarker och vattenrikedom.

Totala antalet invånare är 119 745 personer (SCB, 31 december 2013)och området är 2 417 km² stort. Här bor man mer glesbebott än i övriga Skåne. Föreningslivet är rikt med cirka 900 ideella föreningar. I området dominerar småföretagandet och det finns drygt 11 200 företag. Av dem drivs 31 % av kvinnor. Arbetslösheten, i synnerlighet ungdomsarbetslösheten, är högre än riksgenomsnittet.

Förarbetet när strategin skulle tas fram visar att områdets styrkor är den mångfald och variationsrikedom som präglar hela området med resurser i form av natur, kompetenser, produkter och företagande. Analyserna pekar på ett behov av att bättre ta tillvara på befintliga krafter och kompetenser. Ett behov av samordning samt att hitta nya sätt att nyttja och förädla resurserna framhålls. Inte minst för att skapa fler arbetstillfällen och stimulera till större social delaktighet.

Att vårda och utveckla natur samt restaurera naturområden och vattendrag ses som signifikanta behov, just för att naturen är en stark identitetsbärare.  Det ses också som något som skulle stärka attraktionskraften ur flera perspektiv och få de boende att trivas.

En oro finns i området över att hamna i skymundan både av större tätorter och av sydvästra och västra Skåne. Det finns en tydlig önskan om att dela med sig av sin bygd och göra sin röst hörd samtidigt som det finns behov av en tydligare, gemensam identitet.

Sammanfattningsvis finns det i området en önskan att bättre använda de resurser som finns, att samverka mer och i nya konstellationer, att skapa delaktighet och fler arbetstillfällen samt att göra området mer känt.

Dela: