Insatsområden

För att uppnå de fem övergripande målen fördelas insatser i fyra olika insatsområden: Korskopplingar, Social inkludering, Konkurrenskraft samt Land/vatten. Projekt som stöds ska passa inom insatsområdena och svara mot dess respektive mål.

Korskopplingar – nya nätverk och innovationer

Pusselbit_Korskopplingar

Nya gränsöverskridande möten utmanar befintliga strukturer och samverkansformer. Tillsammans tänks tankar som inte tänkts tidigare, kreativa idéer kläcks och vinnande konstellationer skapas. Genom korskopplingar uppstår positiv spänning mellan människor, intressen, organisationer och projekt, vilket föder handlingskraft och förhöjd utvecklingskraft. Ibland är lösningen närmare än man tror.

 1. Utveckla eller förädla nya produkter, tjänster, arbetstillfällen eller arbetsprocesser genom nya/tvärsektoriella samarbeten.
 2. Frambringa nya, innovativa idéer eller aktiviteter genom samverkan mellan flera olika intressegrupper.
 3. Skapa nya samarbeten mellan föreningar, företag eller offentliga organisationer för miljöförbättrande insatser.
 4. Genomföra kompetensutveckling med minst tre aktörer i bred samverkan för ökad tillgänglighet i samhället.
 5. Skapa nya samarbeten mellan föreningar, företag eller offentliga organisationer, som inte arbetat ihop tidigare, för att skapa sysselsättning eller nya företag.

 

 

Social inkludering – mötesplatser och styrka genom mångfald

Pusselbit_SocialInkludering

 

Delaktighet och öppen kommunikation skapar grogrund för en intressant och mångfasetterad bygd. Därför ska alla med olika bakgrund, intresse och förmåga uppmuntras att ta en aktiv del i utvecklingen. Möjligheten för fler att inkluderas och mötas i en tillitsfull och tillåtande anda förebygger vardagliga konflikter. Även i det ömsesidiga beroendet mellan tätort och landsbygd finns många potentiella vinster. Nya sätt att umgås bryter gamla barriärer.

 1. Skapa nya och inkluderande mötesplatser för olika grupper i samhället och för olika intressen.
 2. Skapa nya samverkans- och mötesformer för att främja sysselsättning för personer långt från arbetsmarknaden.
 3. Öka kunskapen i området om dess olika grupper samt inventera kompetensen för att bidra till social inkludering, minska utanförskap och öka möjligheten till arbete.
 4. Öka samverkan mellan tätort och landsbygd för att bättre nyttja resurser och kompetenser.
Konkurrenskraft – företagande och tillväxt

Pusselbit_Konkurrenskraft

 

Genom att utmana, utveckla och stärka samverkansformer i näringslivet samt med den ideella och offentliga sektorn, ökas konkurrenskraften och underlättas företagandet. Ett smart företagande byggs med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet för att vara redo att möta framtidens utmaningar. Särart och mod används tillsammans med resurser, spetskompetens och forskning för att bli starkare. Med oprövade metoder, ständigt uppdaterade kompetenser och skapandet av nya strukturer för smart och hållbar tillväxt görs området slagkraftigt. Det som är bra kan göras ännu bättre.

 1. Öka sysselsättningsgrad i företag.
 2. Pröva nya metoder för långsiktigt hållbart företagande i samverkan ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.
 3. Skapa fler arbetstillfällen för unga.
 4. Genomföra kompetensutveckling som skapar utbyten mellan forskning och verksamheter.
 5. Utveckla eller förädla nya produkter, tjänster, arbetstillfällen eller arbetsprocesser.
 6. Stärka marknaden för hållbar lokal produktion
Land/vatten – hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser

Pusselbit_Land-Vatten

 

När utbyten stimuleras mellan verksamheter kopplade till land och vatten byggs broar och befintliga resurser kan användas bättre. Ett helhetsgrepp för hållbarhet och omställning med samordning av mark- och vattenanvändning, alstrar en grön livlig ekonomi både för produktion och rekreation. De produktiva markerna, ett rikt odlingslandskap, levande sjöar och vattendrag, lockande kultur- och livsmiljöer samt känsliga naturområdena hör ihop. Balansen mellan att nyttja, utveckla och bevara ligger därmed i allas vårt intresse. Friska ekosystem skapar förutsättningar för ett hållbart och hälsofrämjande samhälle. Lokala insatser idag leder till globala effekter i framtiden.

 1. Öka samverkan mellan mark-, skogs- och vattenverksamheter för hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser.
 2. Implementering av miljöfrämjande åtgärder på lokal nivå; i byar, på gårdar och i mindre tätorter.
 3. Förbättra vattenmiljön i sjöar och vattendrag mot Hanöbukten.
 4. Främja hållbart friluftsliv och långsiktigt hållbar natur- och kulturturism.
 5. Öka kompetens och höja engagemang för kultur- och naturmiljö.
Dela: