LAG

 

Personer från våra lokala ideella, privata och offentliga sektorer bildar tillsammans LAG, en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG:s sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG (den lokala aktionsgruppen) utgör styrelsen i föreningen Skånes Ess och består av 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Offentlig part ordinarie

Per-Anders Green
Per-Anders Green
(Bromölla kommun)

Näringslivschef i Bromölla kommun med stor erfarenhet av näringslivs- och tillväxtsfrågor. Ungas företagssamhet och en levande landsbygd engagerar lite extra.

Borje Emilsson
Börje Emilsson
Ordförande (Kristianstad kommun)

Agronom och ekonom med lärarerfarenhet och tidigare eget jordbruk. Tidigare VD för Hushållningssällskapet Kristianstad, KS-ordförande i Tomelilla kommun samt politiska uppdrag. Innehar ett flertal styrelseuppdrag. Har varit aktiv i leaderarbetet för området sedan start.

Goran Bengtsson
Göran Bengtsson
(Osby kommun)

Elingenjör med bakgrund inom eldistribution, numera politiker. Mycket intresserad av miljöfrågor och arbetar för att öka användandet av bland annat solceller. Engagerad i utbyggnad av bredband.

Tommy A Svensson
Tommy A Johansson
(Östra Göinge kommun)

Strategisk utredare för Östra Göinge kommun med stort intresse för bredband och digitala tjänster. Ingått i ett flertal styr- och urvalsgrupper och haft ledande ställning som förtroendevald. Har dessutom bred erfarenhet av utvecklingsfrågor och EU-fonder. Är utbildad lärare och rektor.

Offentlig part suppleant

Jenny Onnevik
Jenny Önnevik
(Bromölla kommun)

Kommunstyrelsens ordförande i Bromölla kommun. Stor erfarenhet från utvecklingsarbete samt folkhälso- och sociala frågor.

Karl Heise
Kalle Heise
(Kristianstad kommun)

Är it-tekniker. Politiskt aktiv.

Susanne Berg
Susanne Rönnefeldt Berg
(Osby kommun)

Är utredare för Osby kommun med mångårig erfarenhet som ekonom. Tidigare politisk aktiv och kassör i föreningar.

Camilla Palm
Camilla Palm
(Östra Göinge kommun)

Turismansvarig på Östra Göinge kommun med utbildning inom personal- och arbetslivsvetenskap. Erfaren inom utvecklingsfrågor och tillväxt genom engagemang i flertalet utvecklingsprojekt.

Ideell part ordinarie

Carina Flodin
Carina Flodin
(Bromölla kommun)

Engagerad i flera arbetsgrupper inom kultur och näringsliv. Styrelseledamot i Bromölla Fritidscenter AB. Är egen företagare på Flodin Design och utbildad civilekonom. Kompetens inom internationella relationer, försäljning och marknadsföring samt stort intresse för samhällsutveckling.

Sara Widesjo
Sara Widesjö
(Kristianstad kommun)

Ledamot i flera föreningar, bland andra Vattenrikets vänner och Vånga Tillsammans. Är utbildad landskapsvetare och arbetar som fritidskonsulent på Karlshamns kommun. Brinner för hållbarhetsfrågor. Ungdomsrepresentant i LAG.

Agne Andersson
Agne Andersson
(Osby kommun)

Stor erfarenhet av styrelsearbete, bland annat som ordförande i Immelns fiskevårdsförening. Deltar i flera utvecklingsprojekt med miljöinriktning och har erfarenhet från LOVA och LIFE. Arbetar som lärare vid naturbruksgymnasium och kommunekolog i Osby med specialistkunskaper inom botanik, miljö och vattenvård.

Therese Skoug
Therese Skoug
(Östra Göinge kommun)

Erfaren styrelseledamot i bland annat nationella ungdomsorganisationer för mänskliga rättigheter och har därifrån ett stort engagemang för demokrati och ungdomsfrågor. Arbetar på Länsstyrelsen Skåne som kontrollant och handläggare. Utbildad landskapsvetare med goda kunskaper inom kulturhistoria, miljöfrågor och naturvetenskap.

Ideell part suppleant

Sylvia Persson
Sylvia Persson
(Bromölla kommun)

Tidigare verksamhetsledare för Göinge Näringsliv och för Queenia (resurscentrum för kvinnor). Har drivit olika EU-projekt genom Region Skåne och Jordbruksverket och har bred erfarenhet av jämställdhet och sociala frågor.

Anna Grönlund
(Kristianstad kommun)

Biolog, både i eget företag och offentligt anställd. Erfaren inom miljö-, naturvårds- och klimatarbete, mark- och vattenförvaltning samt ekosystemtjänster. Intresseras av möten mellan människor, cirkulär ekonomi och återbruk.

Tommy E Johansson
Tommy E Johansson
(Osby kommun)

Brinner för föreningslivets positiva påverkan på människor och vikten av det ideella inom samhället. Har de senaste 14 åren arbetat som kultur- och fritidschef inom offentlig sektor och är föreningsmänniska sedan 35 år.

Gunilla Kärrdahl
(Östra Göinge kommun)

Pensionerad landskapsarkitekt, med erfarenhet i utvärdering av kommunal verksamhet, statistik och enkäter. Är aktiv i föreningar, framförallt Göinge Hembygdsförening och Föreningen DIS (datorstöd i släktforskningen).

Privat part ordinarie

Charlotte Akesson
Charlotte Åkesson
(Bromölla kommun)

Lantbrukare som driver föräldragården tillsammans med maken. Föreningsmänniska med engagemang ibland annat Ivetofta och Grödby byalag, Tunnbyringens folkdanslag och Ivetofta Hushållningsgille. Värnar om att bevara kunskapen om bygdens historia och att hålla landsbygden levande.

Yvonne Kievad
Yvonne Kievad
(Kristianstad kommun)

Beteendevetare med eget företag: Levande Liv Leaderutveckling. Är även verksamhetsledare i Christina – föreningen för företagsamma kvinnor, vice ordförande i Tosteberga byalag samt tidigare projektledare för leaderprojekt. Har flerårig erfarenhet både från industri- och handelsföretag samt lokal och regional utveckling och jämställdhetsarbete. Intresserad av olika kulturers påverkan på värderingar och liv.

Lotte Melin
Lotte Melin
Vice ordförande (Osby kommun)

Lantbrukare och politiker med flera styrelseuppdrag. Även ledamot i strukturfondspartnerskapet Skåne/Blekinge 2007-2015 samt Hållbar Utveckling Skåne. Starkt intresse för land- och vattenfrågor och hållbar utveckling.

Anne Norup
Anne Norup
(Östra Göinge kommun)

Egen företagare och civilekonom. Driver ett innovativt familjeföretag inom miljö- och energisektorn, med bland annat teknik inom vattenrening, biodiesel och biogasområdet samt småskalig livsmedelsförädling. Stort engagemang i scoutrörelsen, i integrations- och demokratifrågor. Bred erfarenhet av olika projekt, bland dem SIDA- och Vinnovaprojekt.

Privat part suppleant

Petra Svensson
(Bromölla kommun)

Bred erfarenhet som omfattar egen ekologisk caféverksamhet, arbete inom folkbildningen som verksamhetsutvecklare och styrelseengagemang i olika föreningar. Brinner för arbetsrätt, miljö- och rättvisefrågor och kommunikation.

Elisabeth Clarin
Elisabeth Tjärnvall Clarin
(Kristianstad kommun)

Är vd på reklambyrån Creative Army. Är också ordförande i Huaröds Häst och sportförening samt suppleant i Huaröds byalag. Tidigare projektledare för leaderprojekt. Stort intresse i landsbygds- och samhällsutveckling.

Anders Edbro
(Osby kommun)

Utbildad skogstekniker med eget konsultföretag inom management, certifiering, personaluthyrning, borr- och sprängning samt jord- och skogsbruk. Yrkeserfarenhet av logistik och IT-system. Tidigare erfarenheter av styrelsearbete, i bland annat Sportdykarförbundet, Ekeröds Byalag och Munskänkarna. Ordförande i LRF Osby Visseltofta.

Jan Lundh
Jan Lundh
(Östra Göinge kommun)

Idag egenföretagare för Utvecklingssupport i Skåne med inriktning individ- och organisationsutveckling. Erfarenhet av företagsanalyser, utvecklings- och förändringsarbete i organisationer och ledningsgrupper samt utbildning. Ledarerfarenhet från försvarsmakten, Röda korset och olika roller inom privat näringsliv företag. Uppvuxen i lanthandelsmiljö och aktiv inom olika föreningar

Övriga partners ordinarie

Florence Svensson
Florence Svensson
Representerar perspektivet integration

Arbetar som integrationsinformatör samt projektledare  i Östra Göinge kommun. Stor vana av utvecklingsprojekt och samarbeten lokalt och internationellt, bla för  FN och Friedrich-EBERT Stiftungs Zambia-Office samt Migrationsverket. Utbildning inom projektledning, diplomatisk praxis, internationell PR och bokföring/redovisning. Brinner för migrations-, samhälls- och integrationsfrågor, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Är utrikesfödd representant i LAG.

Caroline Georgson
Caroline Georgson
Representerar Högskolan Kristianstad och perspektivet innovation.

Arbetar på Högskolan Kristianstad som chef för avdelningen för externa relationer. Har ett stort fokus på samverkansytor mellan akademi och övrigt samhälle. Betydande tidigare erfarenhet av EU-projekt, bland annat som projektledare för Interreg-projekt. Innehar en master i statsvetenskap.

Matts Daludd
Matts Daludd
Representerar perspektiven social inkludering och tillgänglighet.

Är förbundschef på Finsam och ekonom i grunden. Stora kunskaper inom rehabiliteringsfrågor och arbetsmarknadsfrågor. God vana att skapa samverkansformer. Erfarenhet från flertal ESF-projekt.

Övriga partners suppleant

Fredrik Lager
Fredrik Lager
Representerar perspektivet landsbygdsutveckling.

Arbetar som landsbygdssamordnare på Kristianstad kommun. Bakgrund som civilekonom. Har arbetat med konkurrenskraftsfrågor i olika näringslivs- och landsbygdsprojekt och har erfarenhet som projektledare i såväl leader- som andra EU-projekt.

Katharina Weber
Katharina Weber
Representerar de gröna näringarna.

Arbetar som fältförsökstekniker på Hushållningssällskapet Skåne. Utbildad gårdsmästare och informationslogistiker. Livskraftigt lantbruk och levande landsbygd utgör drivkrafter. Miljö, klimat och hållbar utveckling en stor del i det. Också ordförande för LRF Ungdomen Skåne. Är ungdomsrepresentant i LAG.

Kimmo Rumpunen
Kimmo Rumpunen
Arbetar vid Sveriges lantbruksuniversitet, representerar utbildning, forskning och innovation.

Är forskare, verksamhetsledare och växtförädlare. Utbildad hortonom och agronomie doktor. Van projektledare som också har koordinerat EU-forskningsprojekt. Stor erfarenhet att arbeta i samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor, särskilt avseende innovationer inom livsmedelsområdet och företagsutveckling.

Dela: