Målbild 2020

leader-valmo

Omvärldens nyfikna ögon vänds mot Skånes Ess. Skånes Ess är år 2020 ett föregångsområde där ett hållbart nyttjande av platsgivna resurser skapar livskvalitet för alla. 

Området har på kort tid genomgått en enastående förändring från att ha varit en okänd del av Skåne till att bli attraktivt som boende-, besöks- och entreprenörsområde.

Lokal trygghet och delaktighet samt stolthet över den egna bygden är drivkrafter för etablering av nya företag, utveckling av befintliga företag, företagssamverkan och socialt ansvar. Ett djärvt och innovativt tänkesätt leder till ständigt skapande av nya produkter, nya tjänster och nya arbetstillfällen.

Goda möjligheter att finna varandra på fysiska och virtuella mötesplatser stimulerar till samverkan i olika konstellationer. Större kunskap om varandras kompetens, bygdens historia och naturens resurser frigör energi till utvecklande, lokala projekt som skapar varaktigt positiva effekter.

Kompetensutbyte och samverkan mellan olika organisationer, företag och föreningar på landsbygden, i tätorterna och i staden ökar stadigt.

Man tar på ett hållbart sätt vara på natur- och kulturresurser. Den biologiska mångfalden upprätthålls och den inbjudande naturen är frisk. Miljömedvetandet hos människorna i området är högt och man arbetar aktivt för en fortsatt resurs- och energieffektivisering.

Dela: