Projektkarta och lista

 

Nedan finner ni en karta över våra beviljade och aktuella projekt. Tryck på respektive markör för att läsa mer om projektet.

STÄNG

Ute är inne i Visseltofta!

Med Visseltoftas orörda natur inom tätortens räckhåll kan detta projekt, ge barnen från tätorten möjlighet till den utevistelse de behöver för att de själva och vår värld ska må bra. Utevistelser ger barnen många positiva ef...

STÄNG

Förorten för vilda friluftsliv (Fyra i ett!)

Projektet vill nå personer med utländsk bakgrund boende i Bromölla, Kristianstad och Östra Göinge kommun som saknar kunskap och naturliga kontakter till svenska landsbygden så att de kommer ut i naturen och lära känna den, k...

STÄNG

Friska sjöar i Göinge

Sänkta sjöar, såsom Tydinge- och Kallsjön, tenderar att växa och slamma igen. Detta resulterar i igenväxta vikar, sämre vatten, svårare fiske och rekreation samt ökad klimatbelastning. Genom att strukturellt bearbeta området...

STÄNG

Sliperiet Gylsboda utomhusutställning

Projektets kärna är att skapa utrymme för konstnärer att gå samman för att skapa, lära ut och visa upp sina verk där de har direkt tillgång till några av de råvaror de använder i sin konst.Skulptörskola och ateljéer ska bygg...

STÄNG

Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion

Precis som äppelmust av god kvalitet har blivit en självklar del av besöksnäringen i regionen, kommer fler småskaliga producenter av cider att bli ytterligare ett viktigt tillskott till besöksnäringen. Sammantaget är projekt...

STÄNG

FET (Fåmansföretag och enmansföretag i tillväxt)

Syftet med projektet är att hitta och underlätta för få- och enmansföretag att få kunskaper om stödsystem och möjligheter till ökad tillväxt. Genom projektet utvecklas en ny samverkansmodell. Göinge Näringsliv och Östra Göin...

STÄNG

Förstudie Snapphaneleden

Förstudien ska utreda förutsättningarna för att bygga en led mellan de tre besöksmålen Naturum/Kristianstad Vattenrike, Wanås och Hovdala slott. Visionen är att skapa "Sveriges mest Hållbara led", genom att arbeta med inno...

STÄNG

Ta i trä

Projektet är en förstudie av den lokala marknaden för förädling av lövträd i nordöstra Skåne. Förstudien kommer att göra en kartläggning över vilka förutsättningar, eventuella hinder och behov som finns för ökad förädling...

STÄNG

Torgbyggnad

I projektet uppförs en torgbyggnad i Maglehem bestående av två skärmväggar under tak samt en fast cykelpump med verktyg. Byggnaderna syftar till att öka gemenskap och stolthet i byn, att erbjuda lokala entreprenörer bättre mö...

STÄNG

Långhalmströska

Projektet avser att utveckla och bygga en ändamålsenlig långhalmströska för framställning av takhalm till kulturbyggnader. Framställning av långhalm är idag begränsad främst beroende på att tröskningen är en flaskhals. Ge...

STÄNG

Paraply Byutveckling

Paraply byutveckling är ett paraplyprojekt för att kunna erbjuda medel och verktyg för processer för framtagande av byutvecklingsplaner. Syftet är att i byar och avgränsade bygder kunna utreda behov och förutsättningar för ut...

STÄNG

Hola Lake Immeln 2

Projektägare: Osby kommun Detta är en uppföljningsstudie om brunifieringsproblematiken i Immelns avrinningsområde. Projektet är ett transnationellt samarbete med fyra finska leaderområden. Syftet med projektet är att ge...

STÄNG

Naturnära rörelse

Projektägare: Äspet Invest AB, (Landöns Camping) Projektet ska skapa möjligheter för fysisk aktivitet samt bidra med kunskap om Landöns lokalhistoria samt unika växt- och djurliv - både över och under vattenytan. Naturn...

STÄNG

Upptäck Skånes gröna hjärta

Projektägare: Stiftelsen Wanås utställningar Detta är ett platsutvecklings- och samverkansprojekt mellan  aktörer inom besöksnäringen och Östra Göinge kommun. Projektet ska synliggöra och framhålla bygdens omgivningar som ...

STÄNG

Knutpunkt Huaröd

Projektägare: Ideell förening Huan Engagerade bybor i Huaröd och samverkande föreningar ska gemensamt göra det gamla klubbhuset till en knutpunkt för nya aktiviteter. I projektet får klubbhuset i Huaröd en ny ägare och ...

STÄNG

Free to be

Projektägare: Arts & Motion, ideell organisation I projektet omvandlas en ladugård utanför Tollarp till en fysisk plattform för nycirkus som ska innehålla studios, samlingslokal, omklädningsrum och förråd. En funktione...

STÄNG

Ett attraktivt Näsum – – där naturen möter människan

Projektägare: Föreningen Näsums byutveckling, ideell organisation Näsum är en by full av aktiva människor, företag och organisationer. Det finns ett uttalat behov från byn att synliggöra det Näsum kan erbjuda i form av ser...

STÄNG

Värna Hanöbuktens grunda bottnar

Projektägare: Patrik Svensson, enskild firma Många har ingen aning om hur livet under ytan i Hanöbukten faktiskt ser ut. I det här projektet skapas folkbildande undervattensfilm, skylt- och anslagsmaterial om Hanöbuktens g...

STÄNG

Handen på hjärtat och fötterna i skogen

Projektägare: Den generösa skogen I detta projekt skapas en inspirerande vandringsföreställning med musik, teater, poesi och kreativitet som har skogen i huvudrollen och fokus på skogens förmåga att väcka våra sinnen. V...

STÄNG

Från rådgivning till anställning och/eller vidareutbildning

Projektägare: Skånes Horn av Afrika Olika aktivitetspunkter ska hjälpa ungdomar med utländsk bakgrund att komma ut i arbetslivet eller fortsätta med vidare studier för att stärka sina möjligheter till arbete. Det visar ...

STÄNG

Ungfluencer i nordöstra Skåne

Projektägare: Skåne Nordost Projektet ska skapa en plattform där unga, näringslivet och politiken möts för att diskutera och hitta lösningar på framtidens samhällsutmaningar. Det finns drivna unga medborgare i området s...

STÄNG

CIRCLE

Projektägare: LAG Skånes Ess CIRCLE är ett transnationellt projekt för utbyte av erfarenheter kring cirkulär ekonomi och miljövänliga lösningar inom företag. Inom EU och nationellt arbetas intensivt för att påskynda en ...

STÄNG

Vikens värde varar

Projektägare: Oppmanna Vånga Bygderåd I detta projekt ska Arkelstorpsvikens naturvärden göras tillgängliga genom en vandringsled skapad ur bygdens behov och efterfrågan. Syftet med projektet är att arbeta fram ett under...

STÄNG

Förstudie Solängens Ekoby i Glimåkra

Projektägare: Glimåkra Utveckling AB Projektet handlar om att utreda förutsättningarna för att etablera en ekoby utanför Glimåkra och ta fram ett totalkoncept för uppförandet. Syftet är att visa om och under vilka premi...

STÄNG

SPIRA

Projektägare: Knislinge pastorat SPIRA ska verka för att bryta människors utanförskap och för dessa skapa delaktighet i samhället och meningsfull sysselsättning. Det finns många projekt som arbetar med praktik av olika...

STÄNG

Dayhack for kids – en gamingarrangör riktad till barn och unga

Projektägare: Föreningen Day hack for kids I detta projekt ska föreningen testa och utveckla genomförande av gamingevenemang för 8-14-åringar samt utveckla konceptet DayHack. Barn och ungdomars egen uppfattning är att d...

STÄNG

Bigården – kunskapscentrum och mötesplats

Projektägare: Kristianstadsbygdens biodlarförening Projektet syftar till att bygga ett kunskapscentrum för biodlare för utbildning och praktisk utövning så att fler kan våga satsa på en biodlarverksamhet. Intresset för ...

STÄNG

MOOWED

Projektägare: Fryshuset Östra Göinge Projektet MOOWED ska lyfta och synliggöra unga tjejer samt uppmuntra till engagemang i verksamheter. Allt för att de ska ta makten över sin egen framtid. Projektet riktar sig initial...

STÄNG

Barnens hembygdspark

Projektägare: Göinge Hembygdsförening Broby Hembygdspark ska utvecklas till en samlingsplats där barn och ungdomar kan upptäcka bygdens historia, ha roligt, få fina minne och lära sig nya saker. I Broby finns en kultur...

STÄNG

Den generösa skogen: ett skogsäventyr

Projektägare: Studio Ljungkulla Teaterkaraktärer, musik och sceniska effekter ska prägla en vandringsföreställning i de trolska skogarna runt Immeln. I Östra Göinge kommun är skogen och vildmarken en av de största tillg...

STÄNG

Projekt KATUSBLOMMAN – en innovativ evolutionsprocess i efterdyningarna av en nedläggning

Projektägare: Ifö Center Ifö Ceramics fabriksnedläggning innebär en sällsynt möjlighet för Ifö Center att förvärva den unika fastigheten. Gigantiska ytor öppnar upp för ny verksamhet där nya samarbetspartners kan få yta oc...

STÄNG

Fisk på land

Projektägare: Scandinavian Aquasystems AB Integrerat lant- och vattenbruk är en ganska ny näring som i dagsläget verkar i tre olika system: industri, lantbruk och vattenbruk, vilket kan medföra byråkratiska hinder. Projekt...

STÄNG

Snapphanetåget

Projektägare: Osby Hembygdsförening Projektet Snapphanetåget handlar om att stärka Osby som besöksmål och att knyta ihop kultur, industrihistoria, lek, fritid och näringsliv genom ett nytt turisttåg. Syftet är att utvec...

STÄNG

PULS-byn

Projektägare: Degeberga Byalag Projektidén är att anlägga en spontanidrottsyta och social mötesplats mitt i Degeberga by, för att skapa en plats där olika samhällsgrupper kan träffas, skapa relationer och vara fysiskt akti...

STÄNG

En vik i Sjöriket Skåne (Arkelstorpsviken)

Ett sedimentdjup på 7 meter i Arkelstorpsviken. Varför? Det ska utredas i detta leaderprojekt som sedan ska resultera i en åtgärdsplan. Besökare och boende vid Arkelstorpsviken, den norra delen av Oppmannasjön, har under...

STÄNG

Humleslingan – värd en dag till

Projektägare: Föreningen Humleslingan Syftet med projektet var att längs Humleslingan undersöka besöksnäringens intresse för produktutveckling och nya tjänster. Föreningen Humleslingan samlar besöksnäringen runt Ivösj...

STÄNG

Arkelstorps Brunn – den medicinska hälsoträdgården

Projektägare: Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening Projektet handlar om att planera och etablera en medicinsk hälsoträdgård i Arkelstorp. Med medicinsk personal i en lugn och behaglig miljö, kan Hälsoträdgården fungera som et...

STÄNG

Unga Ess

Projektet ska ta till vara på ungas drivkrafter och idéer samt ge de unga påverkansmöjligheter på sin hemort. På detta sättet stärks de ungas identitet för området. Projektet Unga Ess riktar sig till unga i åldrarna 13-25...

STÄNG

Paraplyprojekt

Våra paraplyprojekt innebär att det i ett förenklat ansökningsförfarande är möjligt att söka stöd för att driva förstudier eller ungdomsprojekt som delprojekt. Paraplyprojekten utgör ett ramverk för vad som kan göras i del...

STÄNG

Läget landet

Projektet Läget Landet ska sätta fokus på den aktuella frågan kring balansen mellan stad och land. Genom ett årligen återkommande evenemang vill vi visa på det engagemang som boende och verksamma besitter och de synergier som...

STÄNG

Rädda Immeln

Projektet syftar till att restaurera och förbättra vattenkvaliteten samt minska brunifieringen i sjön Immelns största tillrinnande vattendrag, Ekeshultsån. Åtgärder ska göras från källa till mynning med målet att få fisk upp ...

STÄNG

Miljöplansprojektet

https://youtu.be/z7cEeRFQ2D4 Skånes Ess lokala miljöplan utgör en god vägledning mot en grönare ekonomi, men för att katalysera processen krävs riktade insatser. Miljöplansprojektet ska omsätta den miljöplanen till verklig...

STÄNG

Mötesplats Färevallen

Projektägare: Sibbhults IF I projektet Mötesplats Färevallen utvecklades idrottsplatsen i Sibbhult till ett fritidsområde och en mötesplats som inkluderar olika åldrar, bakgrunder, grupper och intressen. Sibbhult är en ...

STÄNG

Besöka Osby

Projektägare: Stiftelsen Lekoseum Det här är ett projekt för att förprojektera ett besökscentrum som ska samla kultur, konstnärskap, hantverk och fritidsliv i Osbys anrika Briohus. Lekoseum ska bli navet i hjulet som knyte...

STÄNG

Medeltida Åhus

Projektägare: Platsorganisation Åhus Projektets idé är att lyfta fram Åhus medeltida historia för såväl besökare som boende. Det medeltida temat blir basen för nya produkter, tjänster, upplevelser, företag och jobb. h...

STÄNG

Klubb Sonya – vägen in

Projektägare: Idrottsföreningen kamraterna, Osby Syftet med Klubb Sonya är att få fler utlandsfödda flickor/kvinnor aktiva i det svenska föreningslivet och genom dem även nå deras mödrar. Delaktighet i föreningslivet ska mot...

STÄNG

Mötesplats Blåherremölla

Projektägare: Blåherrremöllas vänner, ideell förening I projektet ska en byggnad vid den gamla vattenmöllan Blåherremölla anpassas med nytt kök och mer ändamålsenlig samlingslokal för att kunna öppna upp verksamheten för fler...

STÄNG

Småbåtshamn i Österslöv

Projektägare: Föreningen Byhamnen Projektets syfte var att genom en säker hamn i Österslöv möjliggöra för närboende och tillresande att uppleva den vackra natur som Österslöv och Råbelövssjön erbjuder. I Råbelövssjön fa...

STÄNG

Hola Lake Immeln

Projektägare: Osby kommun (i samarbete med Lake Vesijärvi Foundation, Föreningen för vatten och miljö i västra Nyland och Pyhäjärvi-institutet) Projektet Hola Lake – Immeln har syfte att ge svar på varför giftig algblomnin...

STÄNG

Förstudie Arkelstorp Brunn – den medicinska hälsoträdgården

Projektägare: Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening Förstudiens syfte var att undersöka vilka möjligheter som finns att skapa en medicinsk hälsoträdgård i Arkelstorps Brunn för människor med en kombination av medicinska, socia...

STÄNG

Innovativa finansieringslösningar på landsbygden

Projektägare: Östra Göinge kommun Syftet med projektet är att underlätta för hållbara företagsetableringar på landsbygden genom att hitta innovativa finansieringslösningar och stärka samarbeten mellan företag i Östra Göing...

STÄNG

Innovativa Ess

Projektägare: LAG Skånes Ess Syftet med projektet är att skapa ökad lokal innovationsgrad genom vassa, mer innovativa projekt och processer kopplade till Skånes Ess tematiska horisontella mål i utvecklingsstrategin. Mål...

STÄNG

MATupphandling 80/20

Projektägare: Krinova AB För den enskilde livsmedelsproducenten är det en stor investering att genomgå en upphandlingsprocess. Krav och utfall är stora osäkerhetsmoment i förhållande till potentiell vinst. Syftet med pro...

STÄNG

Espresso News – kompass

Projektägare: Competence reklambyrå AB Syftet med projektet Espresso News - kompass var att hjälpa nyanlända med att påskynda sin integration genom att införa en digital informationskanal och parallellt förbereda för en an...

STÄNG

Naturliga Göinge

Projektägare: FK Göingarna Syftet med projektet Naturliga Göinge är att få fler att känna sig trygga i naturen, få fler att känna till allemansrätten och göra det enkelt att ta sig ut i skog och mark.  I projektet tas d...

STÄNG

Nordic Outcraft Festival och Vildmarksbyn

Projektägare: Marin Adventures Immeln AB Det här är ett projekt för att organisera och anordna en återkommande nordisk friluftsfestival i södra Sverige som har fokus på aktiviteter, utbildning och inspiration. Inför år två...

STÄNG

Tusen röster för nordöstra Skåne

Projektägare: Föreningen Tusen Tankar Tusen röster för nordöstra Skåne skulle skapa oväntade möten mellan individer, organisationer, klubbar, företag, och församlingar från nordöstra Skånes olika sociala, etniska, demograf...

STÄNG

Scanisaurus 2.021

Projektägare: Bromölla kommun I Bromölla finns Europas största stengodsfontän, Scanisaurus. Med fontänen i centrum ska det här projektet väcka platsens kulturarv till liv och ge ytterligare identitet och inspiration för nu...

STÄNG

Scenkraft

Projektägare: Lions stiftelse i Bromölla Genom en professionell mobil scen ska företagare, kommuner, ideella föreningar, ungdomar och andra intresserade erbjudas en plats att samlas kring för att knyta ihop, utveckla och s...

STÄNG

Sliperiet Gylsboda

Projektägare: Sliperiet Gylsboda ideell förening En gammal sliperibyggnad i Gylsboda har omvandlas till ett kulturcenter som inrymmer konstnärverkstäder, visningshall och café. Genom att skapa ett kulturcenter ville för...

STÄNG

Lill-Stinas café

Projektägare: Lill-Stina Maria Verner Projektet syftar till att starta upp en caféverksamhet i Strönhult, utanför Lönsboda, på en gård precis intill populära Skåneleden. Caféets produkter ska så långt som möjligt vara av l...

STÄNG

Agnes gårdsmejeri

Projektägare: Annelie Svensson, egen företagare Ett projekt för att starta upp ett gårdsmejeri som ystar delikatessostar av mjölk från fjällkobesättning i Strönhult, utanför Lönsboda. Genom projektet ska nyfikenheten väcka...

STÄNG

Mötesplats Balsby

Projektägare: Balsby SK Projektidén var att rusta upp klubbstugan i Balsby för att skapa en mötesplats där olika samhällsgrupper kan träffas och utbyta erfarenheter i brytpunkten mellan stad och landsbygd. Balsby är en ...

STÄNG

Reportrar i landsbygdens tjänst

Projektägare: Skånemedia AB (Kristianstadsbladet) Projektet bestod i att ta vara på lokal kraft och kunskap i medierapporteringen för att göra journalistiken än mer nära och relevant för läsarna. Kristianstadsbladet har i ...

Ute är inne i Visseltofta! Landsbygdsfonden, Social inkludering
Förorten för vilda friluftsliv (Fyra i ett!) Landsbygdsfonden, Social inkludering
Friska sjöar i Göinge Land/vatten, Landsbygdsfonden
Sliperiet Gylsboda utomhusutställning Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden
Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, samarbetsprojekt
FET (Fåmansföretag och enmansföretag i tillväxt) Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden
Förstudie Snapphaneleden Land/vatten, Landsbygdsfonden, Samverkansprojekt
Ta i trä Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden
Torgbyggnad Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Social inkludering
Långhalmströska Korskopplingar, Landsbygdsfonden
Paraply Byutveckling Korskopplingar, LAG-ägt projekt, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Hola Lake Immeln 2
Naturnära rörelse Land/vatten, Landsbygdsfonden
Upptäck Skånes gröna hjärta Korskopplingar, Landsbygdsfonden
Knutpunkt Huaröd Korskopplingar, Landsbygdsfonden
Free to be Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Social inkludering
Ett attraktivt Näsum – – där naturen möter människan Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Värna Hanöbuktens grunda bottnar Land/vatten, Landsbygdsfonden
Handen på hjärtat och fötterna i skogen Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Från rådgivning till anställning och/eller vidareutbildning Regionalfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Ungfluencer i nordöstra Skåne Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
CIRCLE Korskopplingar, LAG-ägt projekt, Landsbygdsfonden, Transnationellt
Vikens värde varar Land/vatten, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Förstudie Solängens Ekoby i Glimåkra Förstudie, Land/vatten, Regionalfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
SPIRA Skånes Ess, Social inkludering, Socialfonden
Dayhack for kids – en gamingarrangör riktad till barn och unga Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Bigården – kunskapscentrum och mötesplats Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Social inkludering
MOOWED Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Barnens hembygdspark Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Den generösa skogen: ett skogsäventyr Landsbygdsfonden, Projektstöd till företag, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Projekt KATUSBLOMMAN – en innovativ evolutionsprocess i efterdyningarna av en nedläggning Skånes Ess, Social inkludering, Socialfonden
Fisk på land Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Snapphanetåget Konkurrenskraft, Regionalfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
PULS-byn Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
En vik i Sjöriket Skåne (Arkelstorpsviken) Havs- och fiskerifonden, Skånes Ess, Sydöstra Skåne
Humleslingan – värd en dag till Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Arkelstorps Brunn – den medicinska hälsoträdgården Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Unga Ess LAG-ägt projekt, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Social inkludering
Paraplyprojekt Konkurrenskraft, LAG-ägt projekt, Land/vatten, Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Skånes Ess, Social inkludering, Socialfonden
Läget landet LAG-ägt projekt, Regionalfonden, Skånes Ess, Social inkludering
Rädda Immeln Land/vatten, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Miljöplansprojektet LAG-ägt projekt, Land/vatten, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Mötesplats Färevallen Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Besöka Osby Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Medeltida Åhus Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Klubb Sonya – vägen in Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering, Socialfonden
Mötesplats Blåherremölla Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Småbåtshamn i Österslöv Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Hola Lake Immeln Land/vatten, Landsbygdsfonden, Samverkansprojekt, Skånes Ess, Slutrapporterad, Transnationellt
Förstudie Arkelstorp Brunn – den medicinska hälsoträdgården Förstudie, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Innovativa finansieringslösningar på landsbygden Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Innovativa Ess Korskopplingar, LAG-ägt projekt, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
MATupphandling 80/20 Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Espresso News – kompass Projektstöd till företag, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering, Socialfonden
Naturliga Göinge Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Nordic Outcraft Festival och Vildmarksbyn Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Tusen röster för nordöstra Skåne Regionalfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Scanisaurus 2.021 Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Scenkraft Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Sliperiet Gylsboda Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Lill-Stinas café Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Projektstöd till företag, Skånes Ess, Slutrapporterad
Agnes gårdsmejeri Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Projektstöd till företag, Skånes Ess, Slutrapporterad
Mötesplats Balsby Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Reportrar i landsbygdens tjänst Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad