Paraplyprojekt: Unga Ess och förstudier

Våra paraplyprojekt innebär att det i ett förenklat ansökningsförfarande är möjligt att söka stöd för att driva förstudier eller ungdomsprojekt som delprojekt.

Stödet är lite mindre än för ett vanligt leaderprojekt och det administrativa förfarandet förenklat. För ungdomsprojekten finns en coach som vägleder de unga genom projektprocessen. (Se även www.ungaess.se)

Vilket paraply?

Paraplyprojekten utgör ett ramverk för vad som kan göras i delprojekten. Delprojektens olika aktiviteter kommer tillsammans att uppfylla målen i paraplyprojektets ramverk. Skånes Ess har fem olika paraplyprojekt som har olika tematisk inriktning: Unga Ess – landsbygd, Unga Ess stad-land & entreprenörskap, Paraply förstudier – KOMPETENT, Paraply förstudier – KONKURRENSKRAFT och Paraply förstudier – Land/vatten. Ditt delprojekt genomförs inom ramen av ett av dessa fem.

Från och med oktober 2020 är det inte längre möjligt att söka stöd inom förstudier KOMPETENT och KONKURRENSKRAFT då medlen är slut inom dessa paraplyprojekt. Det går fortfarande att söka inom förstudier Land/vatten samt Unga Ess.

Vilka kostnader?

Du kan få stöd för kostnader som krävs för att genomföra din delaktivitet, dock ej för investeringar (det vill säga fysisk eller immateriell tillgång, läs mer här).

Exempelvis kan det handla om kostnader för lokalhyra, resor, konsultarvode eller lön, undersökningar eller utredningar, mindre inköp och måltider.

Takbelopp

För delaktiviteter inom paraplyprojektet finns följande takbelopp:

  • Förstudier – KOMPETENT 30 000 kr
  • Förstudier – KONKURRENSKRAFT 30 000 kr
  • Förstudier – Land/vatten 25 000 kr
  • Unga Ess Stad-land och entreprenörskap 25 000 kr
  • Unga Ess – Landsbygd 25 000 kr

Ansök

Innan du ansöker är det bra om du har varit i kontakt med leaderkontoret. För att ansöka fyller du i ansökningsblanketten för förstudier eller för Unga Ess och skickar med e-post till leaderkontoret på info@skanesess.se. (Pdf:en går att fylla i digitalt om den öppnas i Acrobat Reader). Du kommer behöva ange vilket paraplyprojekt du söker stöd inom. Läs därför gärna om paraplyprojektens tematiska inriktningar nedan.

Fem olika paraplyprojekt

Paraply Unga Ess – landsbygd

Unga mellan 13 och 25 år inom Skånes Ess geografiska verksamhetsområde kan söka delprojekt för aktiviteter som ska gynna ungdomar på landsbygden.  Stimulansstöden ska användas till att möjliggöra ungdomsverksamhet på landsbygden och även stimulera till kontakter över ortsgränser. Det ska vara delprojekt som söks av unga för unga och aktiviteterna kan innehålla sådant som unga behöver för att utföra delaktiviteten såsom till exempel hyra av lokal, inköp,
studiebesök mm. Delprojekten skall vara av ny karaktär på orten där det skall genomföras.

Projektet finansieras med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Läs mer på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

Paraply Unga Ess stad-land & entreprenörskap

Unga mellan 13 och 25 år inom Skånes Ess geografiska verksamhetsområde kan söka delprojekt för aktiviteter som ska gynna ungdomar på deras hemort. Även ungdomar i tätorten kan omfattas av Unga Ess möjligheter till finansiering av aktiviteter som gynnar kopplingen stad – landsbygd. Ungas företagsamhet och entreprenöriella anda tas tillvara i detta projekt. Det ska vara delprojekt som söks av unga för unga och aktiviteterna kan innehålla sådant som unga behöver för att utföra delaktiviteten såsom till exempel hyra av lokal, mindre inköp, studiebesök, nätverkskontakter mm.

Projektet finansieras med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden.

Paraply förstudier – KOMPETENT

Paraply förstudier – KOMPETENT är ett paraplyprojekt för att erbjuda medel och verktyg till mindre förstudier med mål att ta fram tillräckliga underlag för att kunna förverkliga idéer om möjliga utvecklingsprojekt med socialt fokus. Delprojekten ska utveckla den lokala arbetsmarknaden, stärka människors ställning på den lokala arbetsmarknaden och bidra till kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte. Det uttrycks som viktigt i den lokala utvecklingsstrategin för Skånes Ess 2014-2020, att inkludera fler för att bättre ta tillvara befintliga krafter och kompetenser, och också genom olika aktiviteter binda samman olika grupper i samhället samt verka för en bred representation i styrelser, utvecklingsgrupper och föreningar, vilket är behov projektet avser möta.

Projektet finansieras med stöd från europeiska socialfonden.

Paraply förstudier – KONKURRENSKRAFT

Paraply förstudier – KONKURRENSKRAFT är ett paraplyprojekt för att erbjuda medel och verktyg till mindre förstudier med mål att ta fram tillräckliga underlag för att kunna förverkliga idéer om möjliga utvecklingsprojekt för att stärka det lokala näringslivet och utveckla kopplingen mellan land och stad. Idéerna som utreds inom paraplyprojektet ska syfta till utveckling av det lokala näringslivet, entreprenörskap, näringslivssamarbeten och kluster. De ska stimulera nyföretagande och därigenom skapa nya jobb. Delprojekten ska stärka utbytet och utveckla kopplingen mellan land och stad, exempelvis genom att utreda idéer avseende demografi, miljö, boende, infrastruktur, kompetensförsörjning samt kommersiell och offentlig service.

Projektet finansieras med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden.

Paraply förstudier – Land/vatten

Paraply förstudier – Land/vatten är ett paraplyprojekt för att erbjuda medel och verktyg till mindre förstudier med mål att ta fram tillräckliga underlag för att kunna förverkliga idéer om möjliga utvecklingsprojekt med fokus på hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser.

För Skånes Ess finns en lokal miljöplan som utgör en god grund för vilka åtgärder som det finns behov av inom området. Planen tar ett helhetsgrepp för samordnade miljöfrämjande aktiviteter som spänner över såväl land som vatten. Det ligger ett gemensamt intresse att hitta balansen mellan att nyttja, utveckla och bevara de platsgivna resurser som finns i det geografiska området Skånes Ess. Genom paraplyprojektet stimuleras aktörer att utreda förutsättningarna för verksamheter bland annat i enlighet med miljöplanen. Inom paraplyprojektets ram ryms idéer som berör samverkan mellan mark-, skogs- och vattenverksamheter, lokal implementering av miljöfrämjande åtgärder, förbättrad vattenmiljö i sjöar och vattendrag med avrinning till Hanöbukten/Östersjön, långsiktigt hållbart friluftsliv och turism samt kompetensfrämjande åtgärder.

Projektet finansieras med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Läs mer på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

Dela: