Inspiration

Förstudie Ekeshultsån & Rädda Immeln

Publicerades den 1 mars 2016

Förstudien Ekeshultsån var början till det stora projektet Rädda Immeln. Målet med förstudien var att ta fram ett bra planeringsunderlag över vilka åtgärder som var mest kostnadseffektiva att genomföra vid Ekhultsåns avrinningssystem för att återfå en god vattenkvalitet och säkra Immelns framtid.

Projekten syftade till att förbättra vattenkvaliten i ån samt den biologiska mångfalden och förväntas ge positiva effekter på sikt i Immelnsjön. Ekeshultsån har sitt upprinningsområde norr om sjön Immeln och står för ca 50 % av tillflödet till sjön. Ån har ett tillrinningsområde på ca 12 000 ha bestående av skogsmark, jordbruksmark och tätortsanknuten mark.

Den av Leader finansierade delen av projektet Rädda Immeln innefattade åtgärder på land, såsom kantzoner och lövskogsplantering. En visningssträcka anlades för att inspirera avseende vatten, natur- och fiskevård i Ekeshultsån. Intresserade markägare gavs utbildning och information. Samtidigt gjordes vattenåtgärder med LOVA-stöd.

Det finns år 2015 förslag att koppla samman visningssträckan med Skåneleden. Rädda Immeln har också rönt stor uppmärksamhet internationellt som gott föredöme gällande konkreta åtgärder för förbättrad vattenkvalitet.

Vilka genomförde projektet?

Osby och Östra Göinge kommuner, Naturbruksgymnasiet i Osby, Svea Skogsförvaltning AB, Hana Entreprenad AB, Naturvårdsingenjörerna i samarbete med Kristianstad och Bromölla kommun, Skräbeåns vattenråd, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Skåne samt Immelns fiskevårdsområde.

Projektägare: Naturbruksgymnasiet Osby , Östra Göinge kommun
Projektperiod: 2011-01-20 – 2011-08-30 / 2012-03-12 – 2015-01-31
Journalnummer: 2011-548 / 2012-2177
Geografiskt område: Osby och Östra Göinge kommuner
Totalt stödbelopp: 50 000 kr / 1 270 943 kr
Ideellt arbete: 25 640 kr / 84 963 kr
Privat finansiering: 0 kr
Temaområde: Bo & trivas

Dela: