Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Inspiration
  • LAG-möten
  • Nyheter

FET (Fåmansföretag och enmansföretag i tillväxt)

Publicerades 29 juni 2022

Syftet med projektet är att hitta och underlätta för få- och enmansföretag att få kunskaper om stödsystem och möjligheter till ökad tillväxt. Genom projektet utvecklas en ny samverkansmodell. Göinge Näringsliv och Östra Gö...

Förstudie Snapphaneleden

Publicerades 29 juni 2022

Förstudien ska utreda förutsättningarna för att bygga en led mellan de tre besöksmålen Naturum/Kristianstad Vattenrike, Wanås och Hovdala slott. Visionen är att skapa "Sveriges mest Hållbara led", genom att arbeta med inno...

Ta i trä

Publicerades 29 juni 2022

Projektet är en förstudie av den lokala marknaden för förädling av lövträd i nordöstra Skåne. Förstudien kommer att göra en kartläggning över vilka förutsättningar, eventuella hinder och behov som finns för ökad förädling...

Torgbyggnad

Publicerades 29 juni 2022

I projektet uppförs en torgbyggnad i Maglehem bestående av två skärmväggar under tak samt en fast cykelpump med verktyg. Byggnaderna syftar till att öka gemenskap och stolthet i byn, att erbjuda lokala entreprenörer bättre mö...

Långhalmströska

Publicerades 29 juni 2022

Projektet avser att utveckla och bygga en ändamålsenlig långhalmströska för framställning av takhalm till kulturbyggnader. Framställning av långhalm är idag begränsad främst beroende på att tröskningen är en flaskhals. Ge...

Paraply Byutveckling

Publicerades 28 april 2022

Paraply byutveckling är ett paraplyprojekt för att kunna erbjuda medel och verktyg för processer för framtagande av byutvecklingsplaner. Syftet är att i byar och avgränsade bygder kunna utreda behov och förutsättningar för ut...

Läs in fler