Beviljade projekt

Friska sjöar i Göinge

Publicerades den 19 december 2022

Sänkta sjöar, såsom Tydinge- och Kallsjön, tenderar att växa och slamma igen. Detta resulterar i igenväxta vikar, sämre vatten, svårare fiske och rekreation samt ökad klimatbelastning. Genom att strukturellt bearbeta området kommer projektet bidra till en bättre vattenmiljö.

Syftet är att återskapa och ge en bättre miljö i berörda sjöar. Projektets vattenmiljö- och klimatfrämjande insatser förväntas generera ökad turism, friluftsliv och rekreation.

Projektet har flera mål men några av dem är att utöka arealen öppen vattenyta och volymen friskt vatten, förbättrad vattenkvalitet, öka antalet försålda fiskekort och besökare bl a. på Tydingesjöns Camping AB.
Inom 5 år skall det finnas en etablerad teknik som successivt utvecklar sjön till välkänt turistmål. Tydingesjöns Camping AB, en etablerad verksamhet, kommer att se en ökad besöksfrekvens. Hana Entreprenad AB, lokal maskinfirma, har erfarenhet av liknande arbeten men ser en potential i projektet att utveckla nya affärsmodeller.

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 22-12-06
Projektnamn: Friska sjöar i Göinge
Sökande: Tydinge Kallsjöns fiskevårdsområde, 802600-4336
Journalnummer: 2022-3677
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden. Insatsen
bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar många som bor och
verkar på landsbygden.
Insatsområde: Land/vatten
Bedömning: Ansökan få 388 poäng (avslagsnivå är 260 poäng).
LAG:s motivering: ”Projektet är väl genomtänkt och planerat. Det har bred förankring och många
samverkanspartners. Projektet är tänkt att bidra med friskare sjöar och vatten.
Projektet har spridningspotential och ska även ge påverkan på andra liknande sjöar.
Tillgängligheten bedöms öka vilket bidrar till god möjlighet till rekreation. LAG
poängterar att det är viktigt att ha med mark- och skogsägare i utredningsarbetet.
Projektet bidrar till målen i Skånes Ess strategi 2014-2020”.

Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 1 236 699 kr, varav 600 000 kr finansieras med projektstöd, 300 000 kr är offentlig medfinansiering (Östra Göinge kommun) och 336 699 kr är privat finansiering.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till nytta för många i området, är allmännyttigt och kommer många till del.

Observera att Jordbruksverket inte tagit det formella myndighetsbeslutet ännu.

Dela: