Beviljade projekt

Reportrar i landsbygdens tjänst

Publicerades den 2 maj 2016

Projektägare: Skånemedia AB (Kristianstadsbladet)

Projektet bestod i att ta vara på lokal kraft och kunskap i medierapporteringen för att göra journalistiken än mer nära och relevant för läsarna. Kristianstadsbladet har i projektet gett medborgare på landsbygden en möjlighet att forma bilden av sin ort i media genom att anlitas som lokalkorre.

Förr fanns så kallade radskrivare, en slags lokalkorrespondenter som berättade vad som hände i byarna. Det finns inte idag. Samtidigt har sociala medier seglat upp som en informationskälla för många människor. Det är lättare att ta till sig ny information och uttrycka sin åsikt, men det skrivs också mycket som inte är sant i alternativa medier. I projektet Reportrar i landsbygdens tjänst ska man därför verka för att synliggöra landsbygden i Kristianstad kommun på ett bättre sätt och nå gamla och nya läsargrupper med än mer relevant journalistik.

Fem redaktionsråd ska upprättas i Arkelstorp (Oppmanna-Vånga-bygden), Tollarp (området runtomkring och Linderöd, Djurröd-Träne), Degeberga (med omnejd upp till Everöd och ner till Maglehem), Önnestad (i princip Araslövs församling) och Fjälkinge (med omnejd). Råden ska utbildas i bland annat pressetiska principer för att sedan leverera ca tre nyheter i veckan. Nya flikar upprättas för respektive geografiskt område på Kristianstadsbladets webbplats. Redaktionsråden ska också skapa en bilaga om sin bygd som distribueras i hela utgivningsområdet två gånger om året. Arvoden betalas ut enligt överenskommelse.

Informationsmöten arrangeras för att hitta medlemmar från lokala företag, föreningar samt privatpersoner: kunniga personer som brinner för att berätta om sin bygd och som får möjlighet att påverka bilden som förmedlas. Arvoden betalas ut enligt överenskommelse till skribenter.

När det tvååriga projektet är över är det långsiktiga målet att genom det etablerade samarbetet mellan tidning och redaktionsråd driva vidare verksamheten.

Hur har det gått?

I projektet har ca 20 lokalreportrar fått kompetensutveckling i journalistik och i fototeknik. Artiklar och bilder på lokalkorrarnas initiativ, med handledning av projektledaren, producerats och sedan publicerats i Kristianstadsbladets olika kanaler. I slutrapporten beskrivs detta som en win-win, där tidningen bistått med kunskap om pressetiska regler samt plattformar att nå ut och där medborgare på landsbygden gavs möjlighet att forma bilden av sin ort.

Under projekttiden har det skrivits 400 artiklar och särskilda lokalbilagor har producerats. Nätverket som är uppbyggt lever kvar och projektledaren är fortsatt engagerad i den lokala rapporteringen. Projektet har lyft frågor på landsbygden i Kristianstad kommun som inte blivit belysta annars.

I slutredovisningen redovisar stödmottagaren att man följt projektplanen och utfört de aktiviteter som är angivna där i. Vunna erfarenheter har resulterat i kunskaper inom området som de har användning av i sitt fortsatta arbete och det är beskrivet hur arbetet fortsätter framgent. Lokalkorrarna har blivit profiler i sina respektive byar. Tipsen till tidningen har ökat och under projektperioden har antal läsare blivit fler.

Initialt ifrågasattes projektet av Journalistförbundet. I slutrapport berättas: ”De uttryckte en rädsla för att projektet skulle underminera marknaden för frilansare. Denna kritik var dock inte svår att bemöta. Lukas Ernryd talade med Journalistförbundets ordförande, Jonas Nordling, och framförde att dels finns inga frilansare som är verksamma i de orter där vi bedriver satsningen, och inga frilansare hade kunnat livnära sig på den typen av artiklar som lokalkorrarna skriver. Marknaden är för liten. Dessutom har inte externa frilansare den kunskap för att hitta de berättelser som lokalkorrarna har. Lokalkorrarna har också ett annat incitament för att skriva dem. De vill skildra sin bygd och sin by – därför hittas berättelserna.”

I många stycken är detta ett väldigt lyckat projekt som fått stor spridning och som har gjort stort avtryck både nationellt och lokalt. Projektet är ett av två projekt som är nominerat till ”Rural Inspiration Awards” på ERND från Sverige 2019.

Kostnader projektet haft och sökt stöd för är ersättning för projektledare och lokalreportrarna samt för ledare i samband med kompetensutveckling.  Ideellt arbete är redovisat till ett värde av 64860 kr (301 tim á 220 kr + 8 tim á 50 kr) vilket troligtvis är lågt räknat.

Länkar

www.kristianstadsbladet.se/lokalkorrespondenterna

Rural journalism – training local correspondents

 

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2016-04-20
Projektnamn: Reportrar i landsbygdens tjänst
Sökande: Skånemedia AB, 556610-7105
Journalnummer: 2016-1839
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande, då det är insatser som ska gynna och skapa förutsättningar för utveckling på landsbygden.
Insatsområde: Korskopplingar. Skapande av mötesplatser och gränsövergripande möten, nya nätverk.
Bedömning: Ansökan får 319 poäng (avslagsnivå 260 p).

LAG:s motivering: Projektet skapar förutsättningar för nya intressanta korskopplingar och stärker områdets identitet, dels lokalt men även genom att synliggöra bygder som tidigare befunnit sig i viss medieskugga. Projektet ger möjlighet för fler att engagera sig i informations- och nyhetsförmedling från sådant som händer och sker lokalt. LAG fäster stor vikt vid att projektet genomförs i nära samarbete med lokala utvecklingsgrupper och näringsliv, samt att resultatet av projektet ej leder till att lokala redaktioner läggs ner vilket LAG noga följer upp. LAG ställer även som krav att en LAG-ledamot ska ingå i styrgrupp för projektet. LAG vill också få en redovisning av den egna insatsen under projekttiden och att man i början av projektet bestämmer metod för utvärdering.

Budget / finansiering: Projektets totala budget är 990 000 kr, varav 663 300 kr finansieras med projektstöd och 326 700 kr finansieras med LAG-pott.

Utfall budget (PS/ÖOS+OR): 981 576 kr (657 656 kr/323 920 kr)

Ideella resurser: 293 timmar + 8 timmar (13-15 år) = 64 860 kr

Dela: