Beviljade projekt

Espresso News – kompass

Publicerades den 21 december 2016

Projektägare: Competence reklambyrå AB

Syftet med projektet Espresso News – kompass är hjälpa nyanlända i allmänhet och unga i synnerhet med att påskynda sin integration genom att införa en digital informationskanal och parallellt förbereda för en analog trycksak. Projektet ska skapa en insyn och medvetenhet om det svenska samhället samt öka den sociala kunskapen om hur vi lever i Sverige.

Målet med projektet är att bygga upp och sjösätta en fungerande verksamhet samt etablera en kanal som påskyndar integrering utifrån mottagarens behov mer än avsändaren. Projektet består i att en separat redaktion byggs upp. En projektledare anställs på halvtid för att överföra kunskaper och leda processen. Vidare görs inköp av utrustning för att skriva artiklar och producera film samt möbler och en värmepump till nya kontorsdelen. För reportageresor görs en investering i en begagnad bil som ”stripas” för att synliggöra satsningen.

Competence reklambyrå har idag en utgivning av tidningar i tre kommuner. Efter att ha haft inslag på arabiska i dessa har det framkommit att det råder brist på information som rör integrering i det svenska samhället. På ett attraktivt och intressant sätt vill nu projektägaren förmedla hur vi lever i Sverige i artiklar och film i en informationskanal riktad till nya medborgare på fyra språk: arabiska, dari, engelska och svenska. Hur ser jämställdheten ut i praktiken? Vilka lagar och regler gäller för barnuppfostran? Vad har kvinnors rättigheter? Vad är männens skyldigheter?

Idag finns två praktikanter från Syrien på byrån som är tänkta att bilda en ny redaktion, eventuellt tillsammans med någon ytterligare person. I projektet samarbetar man  med Arbetsförmedlingen och i nästa steg är tanken att konvertera projektets praktikplatser till riktiga jobb.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2016-12-06
Projektnamn: Espresso News
Sökande: Competence Reklambyrå AB
Journalnummer: 2016-6652
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd för företag inom lokalt ledd utveckling, socialfonden-genomförande då det är insatser som ska motverka arbetslöshet, utanförskap och öka social inkludering och integration på arbetsmarknaden.
Insatsområde: Social inkludering
Bedömning: Ansökan får 369 poäng (avslagsnivå är 300 p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd för företag, lokalt ledd utveckling.

LAG:s motivering: Projektet skapar förutsättningar för nyanlända att förstå och komma in i det svenska samhället och därmed förbättra sina möjligheter till anställning. Nyheter och information som berör integrering i det svenska samhället förmedlas på olika språk både analogt och digitalt. Projektet inriktar sig på att förmedla sådant som kan vara viktigt att veta om det svenska samhället såsom till exempel kvinnors och mäns rättigheter och skyldigheter, barnuppfostran mm. En separat redaktion byggs upp för att ansvara för skriften. Projektet ska drivas i brett samarbete med kommuner, studieförbund och organisationer och förväntas leda till nya jobb för en grupp som kan ha svårt att komma in på arbetsmarknaden idag. Projektet bidrar till måluppfyllelse inom social inkludering i Skånes Ess strategi.

Budget / finansiering: Projektets totala budget är 298 674 kr, varav 200 000 kr finansieras med projektstöd och 98 674 kr är privat finansiering.

Foto: Competence reklambyrå. Bilden föreställer Johnny Billinger, Nawar Muhra och Wissam Moukayed.

Dela: