Beviljade projekt

Projektägare: Competence reklambyrå AB

Syftet med projektet Espresso News – kompass var att hjälpa nyanlända med att påskynda sin integration genom att införa en digital informationskanal och parallellt förbereda för en analog trycksak. Projektet skulle skapa en insyn och medvetenhet om det svenska samhället samt öka den sociala kunskapen om hur vi lever i Sverige.

Competence reklambyrå har idag en utgivning av tidningar i tre kommuner. Efter att ha haft inslag på arabiska i dessa framkom att det råder brist på information som rör integrering i det svenska samhället. På ett attraktivt och intressant sätt ville därför projektägaren förmedla hur vi lever i Sverige i artiklar och film genom en informationskanal riktad till nya medborgare på fyra språk: arabiska, dari, engelska och svenska. Hur ser jämställdheten ut i praktiken? Vilka lagar och regler gäller för barnuppfostran? Vad har kvinnors rättigheter? Vad är männens skyldigheter?

Projektet bestod i att starta upp den nya informationsverksamheten. Uppbyggandet gjordes bland annat i samarbete med arbetsförmedlingen och kommunen och var ett projektstöd till företag. Projektägaren har även haft mycket kontakter med Skåne Nordost, som är ett samarbete mellan sex kommuner, och andra företag och föreningar i området. I projektbudget har funnits kostnader för personal. Vidare gjordes inköp av utrustning för att skriva artiklar och producera film. För reportageresor investerades i en begagnad bil.

Under projekttiden anställdes två nyanlända personer och 5-10 praktikanter arbetade med nyheter, översättningar och sociala medier. Den framtagna mMediekanalen bestod av en hemsida och en facebooksida. En projektfilm är skapades av den anställde journalisten från Syrien utifrån de filmade intervjuer med nyanlända och utlandsfödda som utförts inom projektet. Intervjuerna gjordes för att ta reda på vilken information och kunskap om Sverige nyanlända saknar och önskar fanns för att komma in i det svenska samhället. Resultatet kommer att användas som en kunskapsbank i fortsatt arbete. Fortsatt finansiering är en utmaning.

 

Projektfakta och bedömning

Projektperiod: 16-10-14 – 17-09-22
Beslutsdatum:
2016-12-06
Projektnamn: Espresso News
Sökande: Competence Reklambyrå AB
Journalnummer: 2016-6652
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd för företag inom lokalt ledd utveckling, socialfonden-genomförande då det är insatser som ska motverka arbetslöshet, utanförskap och öka social inkludering och integration på arbetsmarknaden.
Insatsområde: Social inkludering
Bedömning: Ansökan får 369 poäng (avslagsnivå är 300 p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd för företag, lokalt ledd utveckling.

LAG:s motivering: Projektet skapar förutsättningar för nyanlända att förstå och komma in i det svenska samhället och därmed förbättra sina möjligheter till anställning. Nyheter och information som berör integrering i det svenska samhället förmedlas på olika språk både analogt och digitalt. Projektet inriktar sig på att förmedla sådant som kan vara viktigt att veta om det svenska samhället såsom till exempel kvinnors och mäns rättigheter och skyldigheter, barnuppfostran mm. En separat redaktion byggs upp för att ansvara för skriften. Projektet ska drivas i brett samarbete med kommuner, studieförbund och organisationer och förväntas leda till nya jobb för en grupp som kan ha svårt att komma in på arbetsmarknaden idag. Projektet bidrar till måluppfyllelse inom social inkludering i Skånes Ess strategi.

Budget / finansiering: Projektets totala budget är 298 674 kr, varav 200 000 kr finansieras med projektstöd och 98 674 kr är privat finansiering.

 

Budget utfall (PS/privat): 258 972 kr (169 946 kr / 89 026 kr)

Ideell tid: 137 280 kr + 30 000 kr (resurs)

Foto: Competence reklambyrå. Bilden föreställer Johnny Billinger, Nawar Muhra och Wissam Moukayed.

Dela: