Beviljade projekt

Naturliga Göinge

Publicerades den 21 december 2016

Projektägare: FK Göingarna

Syftet med projektet Naturliga Göinge är att få fler att känna sig trygga i naturen, få fler att känna till allemansrätten och göra det enkelt att ta sig ut i skog och mark. 

I projektet tas detaljerade kartor över naturområdena runt Östra Göinges byar fram och därefter skapas olika aktiviteter där dessa används, exempelvis kartpromenader. Genom insatserna vill projektägaren främja folkhälsan, stärka områdets identitetsskapande profil samt bygga upp kunskapen runt orienteringssporten. Projektet har ett särskilt fokus gentemot unga.

För att genomföra projektet anlitas en projektledare på 20% och som utöver att koordinera också ansvarar för att administrera banor och leda vandringar. Vilka områden som ska kartläggas fastställs och kartor framställs därefter. Kartorna delas ut till allmänheten i Östra Göinge i tryckt form och återfinns i digital form på projektets webbplats. Vidare arrangeras ledarledda vandringar/sammankomster. För att marknadsföra satsningen anordnas ett informationsmöte i varje by och annonseras.

Målgruppen är alla som bor och verkar i Östra Göinge. Särskilda aktiviteter riktar sig till enskilda, skolor, företag och andra föreningar.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 16-12-06
Projektnamn: Naturliga Göinge
Sökande: FK Göingarna
Journalnummer: 2016-6505
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden då det är insatser som gynnar utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 274 poäng (avslagsnivå är 260 p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
LAG:s motivering: ” Projektet är identitetsskapande där man vill stärka varumärket för Göingebygden. I nära samarbete med andra föreningar och kommunen samt med ett brett engagemang, förbättrar man tillgängligheten till den göingska naturen genom framtagande av kartmaterial för ett stort geografiskt område. Kartmaterialet ska även finnas digitalt. Genom olika aktiviteter vill man få fler människor ut i naturen på ett tryggt sätt och lära mer om sitt närområde och vad som finns där, till exempel olika definierade platser med intressant historia. Inför 10-mila i Skåne 2019 vill man bygga upp kunskapen runt orienteringssporten för att få fler delaktiga samtidigt som man vill öka intresset för naturen och viljan att vistas där på ett hållbart sätt. Ett av de övergripande målen i Skånes Ess strategi är ”identitetsskapande profil” vilket detta projektet bidrar till. I projektet ligger även att sprida kunskap om allemansrätten och det på flera språk”
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 1 757 900 kr, varav 400 000 kr är en offentlig resurs. Resterande 1 357 900 kr i faktiska utgifter finansieras med 850 900 kr projektstöd, 19 100 kr LAG-pott och 487 900 kr privat finansiering.

Foto: FK Göingarna

Dela: