Beviljade projekt

Scanisaurus 2.021

Publicerades den 21 december 2016

Projektägare: Bromölla kommun

I Bromölla finns Europas största stengodsfontän, Scanisaurus. Med fontänen i centrum ska det här projektet väcka platsens kulturarv till liv och ge ytterligare identitet och inspiration för nutida konst och kultur.

Bromölla kommun har gett konstnärskollektivet Ifö Center i uppdrag att forska, dokumentera och berätta om Iföverkens roll i konsthistorien. Särskilt fokus ska läggas på Nylunds paradverk Scanisaurus och den unika arbetstekniken bakom verket, andra storskaliga konstverk skapade på Iföverkens utvecklingsverkstad samt kopplingen mellan Iföverken och Rörstrands.

Scanisaurus kom till i ett sammanhang i en större kontext. Verket uppstod i mötet mellan konstnären och en stark tillverkningsindustri med högklassigt hantverkskunnande, i en epok som förde dem båda nära varandra. Iföverken hade en viktig roll för konstnärerna under svensk keramiks storhetstid, ca 1930-70tal. Hela denna epok fanns en mycket stark koppling mellan Iföverken och Rörstrands. Detta har idag nästan helt fallit i glömska.

Projektet syftar till att bevara, använda och utveckla ett levande kulturarv och ett konsthistoriskt sammanhang ska stärka Bromölla som besöksmål . Olika KKN-företag (kulturella och kreativa näringar) arbetar med att forska och dokumentera om fontänen parallellt med ett restaureringsarbete pågår av den. Produkter och tjänster som utgår från berättelsen om Scanisaurus utvecklas och genom destinationsutvecklingsprocessen paketeras och marknadsförs dessa.

Genomförande:

  • En bok i 500 exemplar med historien och berättelsen om Scanisaurus
  • Adventskalender för barn i 1000 exemplar
  • Guidade visningar baserade på Scanisaurus
  • Besök i levande verkstad där man utvecklat liknande koncept
  • Worcations för prova på verksamhet
  • Kurser och workshops för yrkesfolk
  • En permanent utställning om Scanisaurus och Iföverkens konstnärliga verksamhet
  • Reservdelar för att bevara fontänen

Projektet samarbetar med Arbetsförmedlingen Kultur, Ifö Sanitär, Konstla AB, Krohns krukmakeri, ifö Ceramics, konstinstitut i Malmö, Mediaverkstan i Malmö, Ivetofta Sparbank, Iföverkens Industrimuseum, mfl.

 

Utdrag ur slutrapporten:

Projektet har i huvudsak genomförts som planerat, men med några förändring och viss omfördelning av resurser för att bemöta möjligheter och utmaningar. Dessa förändringar har tagits upp i delredovisningarna och handlar primärt om att medel har fyttats för att ta tillvara på möjligheten att genom anställning av pensionerade restauratören AAC återställa ett illa skadat formmaterial på ett mycket prisvärt och professionellt sätt. Formarna är grunden för allt framtida restaureringsarbete och utan dem går det inte att nytillverka delar. Andra saker som har ändrats är att projektet har förlängts tidsmässigt, eftersom arbetet var mer omfattande än beräknat. Vi prioriterade forskning och återställande av formar, eftersom dessa saker är grunden för allt annat. Boken och kalendern sköts framåt och ströks till slut. Tidsresursen har saknats.

I projektet har vi forskat på och dokumenterat immateriellt och materiellt kulturarv från epoken ca 1930 – 1970, kopplat till Iföverken i Bromölla. Särskilt fokus har legat på Scanisaurus, men även andra verk och berättelser har följts upp. Ett exempel är ”Glasstanten” i Köge, föregångaren till Scanisaurus, som har återfunnits under projektets gång. Ett annat exempel är den nära kopplingen mellan Iföverken och Rörstrands i Lidköping.

Projektet har gjort intervjuer och fört samtal med ett stort antal personer för att samla in information. Bland personerna som intervjuats fnns tex Anita Nylund, dotter till Gunnar Nylund, och andra personer som själv deltagit i arbetet med fontänen etc. Arkivmaterial har sammanställts, liksom foton och texter. En levande verkstad har byggts upp inne på Ifö Center. Många besökare har tagits emot i den levande verkstan och har fått ta del av hur arbetsprocessen bakom verket och modellen såg/ser ut. Nya typer av guidade visningar har tagits fram, baserade på berättelsen om Scanisaurus och andra konstnärliga projekt med anknytning till Iföverken. En studieresa till Valencia i Spanien har genomförts, där bland annat Lladrofabrikerna besöktes och kontakter knöts med fabrikens ledning. En annan studieresa har genomförts till Bornholm. Här besöktes bland annat Den Danske Keramikfabrik och olika keramiker.

Ett stort nätverk och mycket informationsutbyte har skapats i projektet. Ett worcationpaket har tagits fram, men har tyvärr inte kunnat säljas pga pandemin som pågått under projektets sista 15 månader. Scanisaurusprojektet har nätverkat med Ifö Centers residenskonstnärer och har haft en kunskapsöverföring till dem och till andra konstnärer/konsthantverkare på Ifö Center. Formmaterialet har gåtts igenom grundligt. Ett stort antal skadade gjutformar har restaurerats. Saknade formar har återskapats från noll, baserat på foton, trasiga delar och nyskulpterade gips- eller
leroriginal. Fontänen har mätts upp i detalj tredimensionellt. Nya original har skulpterats fram i vax, skala 1:10 plus krympmån 15%. Vaxdelarna har gjutits av och två uppsättningar formar (en för nya gips-original och en för porslin) har skapats. En modell har tagits fram som referensmaterial och till utställningen. Silikonformarna går dessutom att nyttja för livsmedel som choklad. Sex identiska pärmar med kopior av handlingar rörande Scanisaurus i arkiv har kopierats upp och placerats på strategiska ställen. Mycket material har lånats in från privatpersoner och kopierats/
scannats.

Projektet har resulterat i ett ökat intresse för och kännedom om Scanisaurus, 50-årsjubiléet och Iföverkens kulturarv. Detta både hos allmänhet, beslutsfattare, tjänstemän och KKN-näringar, konstnärer mf. Projektet har bidragit till medial uppmärksamhet och nått ut långt. Guidade visningar erbjuds och worcations kan starta efter pandemin. Levande verkstad är i drift och kan besökas i den mån det går pga pandemin. Kunskapsöverföring via kurser och workshopar, föreläsningar mm har genomförts och fortsätter även efter projektet. Mycket forskning och dokumentation har gjorts och information har spridits. En stor utställning har tagits fram, med en skalenlig modell som centerpiece.

Projektdeltagare har arbetat aktivt med att förmedla berättelsen i möten, föreläsningar och andra situationer. Projektet har banat väg för en totalrenovering där alla trasiga delar på fontänen kan gjutas om. I princip är hela formmaterialet för alla skadade delar nu i brukbart skick.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2016-12-06
Projektägare:
Bromölla kommun
Projektnamn: Scanisaurus 2.021
Sökande: Bromölla kommun
Journalnummer: 2016-6778
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden då det är insatser som gynnar utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 330 poäng (avslagsnivå är 260 p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
LAG:s motivering: Projektet faller inom ramen för strategin då de angriper utmaningar på ett nytt sätt som kommer stärka Bromöllas levande kulturarv och hela områdets profil. I Bromölla finns det historia och kunskap om keramikproduktion som de vill ta vara på och nyttja för att locka kreativa företag och nya besökare till området.
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 1 528 950 kr, varav 893 077 kr finansieras med projektstöd, 106 924 kr LAG-pott, 250 000 kr Bromölla kommun, 82 950 kr av arbetsförmedlingen kultur och 196 000 kr är privat finansiering.

Utfall budget (PS/ÖOS+OR/privat): 1 528 949 kr (890 362 kr / 442 587 kr / 196 000 kr)

Ideell tid: 843 988 kr + 779 000 kr (resurs)

Dela: