Beviljade projekt

Tusen röster för nordöstra Skåne

Publicerades den 21 december 2016

Projektägare: Föreningen Tusen Tankar

Tusen röster för nordöstra Skåne ska skapa oväntade möten mellan individer, organisationer, klubbar, företag, och församlingar från nordöstra Skånes olika sociala, etniska, demografiska och geografiska grupper. Syftet är att stödja och skapa mångfacetterade, innovativa aktiviteter och möten för den sociala inkluderingen i nordöstra Skåne.

I nordöstra Skåne finns stora behov av insatser som främjar utbildning, kunskap och inkludering för att främja självkänsla och utveckling mot en framtida kunskapsintensiv och global arbetsmarknad. I stora delar av aktuellt område är utbildningsnivån låg och arbetslösheten hög. Området har senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända samtidigt som främlingsfientligheten ökat dramatiskt. Projektet fokuserar på att i möten och workshops med unga från olika sociala och etniska grupper, behandla aktuella och centrala ämnen som kreativitet, innovation, hållbar utveckling, jämställdhet, likabehandling, miljö och tillgänglighet.

Projektets mål är att 1000 röster från alla hörn och grupper i nordöstra Skåne möts och lär känna varandra och varandras kulturella bakgrund och bagage. I samverkan med Din Bror, Reclaim Challan, Skånes Horn av Afrika, Wanås Konst och Open Skåne skapar projektet 25 workshops för 25 personer (= 625 personer) och 1 seminarium för 50 personer kring kulturell identitet och inkluderande med ungdomar. Resultaten av workshopparna och seminarier presenteras i gemensam publik manifestation/fest med minimum 275 personer hösten 2017. Totalt 1000 personer. Efter projektperioden ska en solid plattform för verksamhet finnas.

Den primära målgrupp är unga i åldern 13-25 år. Projektets sekundära målgrupper är nordöstra Skånes medborgare, politiker, tjänstepersoner, företagare, organisationer, samfund, klubbar m.fl. som genom aktörernas aktiviteter kommer i kontakt med projektet. Vikt läggs vid att skapa möten mellan individer och grupper som sällan eller aldrig möts på grund av t ex ålder eller etnicitet.

Tusen Tankar söker även medel hos Leader LAG PH för aktiviteter på Mötesplats Ljungdala i Hässleholm med samma syfte som ovan.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 16-12-06
Projektnamn: Tusen Röster
Sökande: Föreningen Tusen Tankar
Journalnummer: 2016-7270
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, regionalfonden-genomförande då det är insatser som ska stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan i området för att uppnå smart och hållbar tillväxt..
Insatsområde: Social inkludering.
Bedömning: Ansökan får 360 poäng (avslagsnivå är 260 p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
LAG:s motivering: Projektet angriper ett uttalat problemområde på ett nytt och innovativt sätt tillsammans med flera intressenter och med en geografisk spridning i området. Genom skapande av nya mötesplatser/aktiviteter för bland annat ungdomar ges möjlighet till kunskapsöverföring och social inkludering som kan ge ringar på vattnet i samhällsutvecklingen även på lång sikt. Projektet skapar även en spännande koppling mot samhället i övrigt och bidrar till profilering av området ur ett ungdomsperspektiv. Projektet har ett tydligt land-stad perspektiv.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 769 205 kr, varav 515 367 kr finansieras med projektstöd och 253 838 kr med LAG-pott.

Foto: Mattias Givell. Din Bror workshop på Wanås Konst med Rafael Gomezbarros.

Dela: