Beviljade projekt

Tusen röster för nordöstra Skåne

Publicerades den 21 december 2016

Projektägare: Föreningen Tusen Tankar

Tusen röster för nordöstra Skåne skulle skapa oväntade möten mellan individer, organisationer, klubbar, företag, och församlingar från nordöstra Skånes olika sociala, etniska, demografiska och geografiska grupper. Syftet var att stödja och skapa mångfacetterade, innovativa aktiviteter och möten för den sociala inkluderingen i nordöstra Skåne.

Projektets bakgrund är att i nordöstra Skåne finns stora behov av insatser som främjar utbildning, kunskap och inkludering för att främja självkänsla och utveckling mot en framtida kunskapsintensiv och global arbetsmarknad. I stora delar av aktuellt område är utbildningsnivån låg och arbetslösheten hög. Området har senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända samtidigt som främlingsfientligheten ökat dramatiskt.

Projektet fokuserade på att i möten och workshops med unga från olika sociala och etniska grupper, behandla aktuella och centrala ämnen som kreativitet, innovation, hållbar utveckling, jämställdhet, likabehandling, miljö och tillgänglighet. Projektets målsättning var att 1000 röster från alla hörn och grupper i nordöstra Skåne möts och lär känna varandra och varandras kulturella bakgrund och bagage. Den primära målgrupp var unga i åldern 13-25 år. Projektets sekundära målgrupper var nordöstra Skånes medborgare, politiker, tjänstepersoner, företagare, organisationer, samfund, klubbar m.fl. Vikt lades vid att skapa möten mellan individer och grupper som sällan eller aldrig möts på grund av t ex ålder eller etnicitet.

I samverkan med Din Bror, Reclaim Challan, Skånes Horn av Afrika, Wanås Konst, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad samt Open Skåne genomfördes workshoppar, en del samtal i mindre sällskap och stora massworkshoppar och en heldag på Kulturkvarteret. Resultaten och idéerna presenterades på en publik slutmanifestation i februari 2018.

Projektägaren uppskattar att sammantaget har 1089 personer deltagit i aktiviteter. De aktörer som drivit projektet hade tidigare inte samarbetat. Nya kontakter har knutits och fler aktörer anslutit sig. Vunna erfarenheter har resulterat i nya kunskaper inom området som Tusen Tankar har användning av i sitt fortsatta arbete med social innovation och integration. En modell för att underlätta möten och bredda nätverket har sammanställts.

http://tusentankar.org

Ladda hem rapport med verktygslåda

 Projektfakta och bedömning

Projektperiod: 2016-10-23 -2018-11-19
Beslutsdatum:
16-12-06
Projektnamn: Tusen Röster
Sökande: Föreningen Tusen Tankar
Journalnummer: 2016-7270
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, regionalfonden-genomförande då det är insatser som ska stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan i området för att uppnå smart och hållbar tillväxt..
Insatsområde: Social inkludering.
Bedömning: Ansökan får 360 poäng (avslagsnivå är 260 p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
LAG:s motivering: Projektet angriper ett uttalat problemområde på ett nytt och innovativt sätt tillsammans med flera intressenter och med en geografisk spridning i området. Genom skapande av nya mötesplatser/aktiviteter för bland annat ungdomar ges möjlighet till kunskapsöverföring och social inkludering som kan ge ringar på vattnet i samhällsutvecklingen även på lång sikt. Projektet skapar även en spännande koppling mot samhället i övrigt och bidrar till profilering av området ur ett ungdomsperspektiv. Projektet har ett tydligt land-stad perspektiv.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 769 205 kr, varav 515 367 kr finansieras med projektstöd och 253 838 kr med LAG-pott.

Budget  utfall (PS/ÖOS+OR): 692 700 kr (515 129 kr/177 571 kr)

Ideell tid: 1 321 660 kr + 39 500 kr (resurs)

Dela: