Beviljade projekt

Projektägare: LAG Skånes Ess

Syftet med projektet är att skapa ökad lokal innovationsgrad genom vassa, mer innovativa projekt och processer kopplade till Skånes Ess tematiska horisontella mål i utvecklingsstrategin.

Målet med projektet är att ett antal idébärare ska ha genomgått idéförädling och coachning genom olika tematiska utbildningsinsatser. Ett antal idébärare ska också ha genomgått innovationsrådgivning. Kunskapen avseende den lokala utvecklingsstrategins horisontella mål (hållbar utveckling, innovativ ansats, jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering, miljö och klimat samt tillgänglighet) ska höjas.

Leaderkontoret handleder sökande i ansökningsprocessen, men ibland är det svårt för sökande att konkretisera och beskriva sina idéer. En del idéer kan bättre utvecklas genom att nya perspektiv tillförs för kreativ höjd och innovation. Genom skrivarverkstäder och coachning vill vi bidra till att utvecklingskraft tas tillvara och blir till skarpa utvecklingsprojekt.

För många sökande upplevs de horisontella målen som svårangripbara. LAG Skånes Ess vill därför genom seminarieserien Ta höjd! öka kunskapen om och inspirera avseende dem. LAG vill också sätta fokus på utvärderingens betydelse och dess koppling till lärande och kunskapsöverföring.

Utfall:

En skrivarverkstad med 8 deltagare och 6 projektcoachningar varav 3 har lett till konkreta och spetsiga projektansökningar och projekt med förhöjd innovationsgrad och bättre struktur. Informationsmaterial om de generella kriterierna. Inbjudningar till seminarieserie om de generella kriterierna
och innovation.

 Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 17-04-05
Projektnamn: Innovativa Ess
Sökande: LAG Skånes Ess
Journalnummer: 2017–1276
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande då det är insatser som gynnar landsbygdsföretagande och projektsökande/projektägare i Skånes Ess.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 344 poäng (avslagsnivå 280p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
LAG:s motivering: ” Ett viktigt projekt för Skånes Ess och Leadermetoden då det ökar möjligheterna att göra en ansökan för de som annars kanske hade haft goda och innovativa idéer och tankar men inte på egen hand fått fram dom i en projektansökan/projektplan. Projektet leder också till ökad kunskap för fler framförallt inom de horisontella kriterierna och innovation”
Budget / Finans: Projektets totala budget är 557 567 kr varav 334 567 kr finansieras med projektstöd och 223 000 kr finansieras med LAG-pott.

 

Utfall budget (PS/ÖOS+OR): 238 858 kr (143 315 kr/95 543 kr)

Ideell tid: 1248 timmar = 37 510 kr

 

Projektet finansieras med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats och på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

 

Dela: