Beviljade projekt

Förstudie Arkelstorp Brunn – den medicinska hälsoträdgården

Publicerades den 24 april 2017

Projektägare: Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening

Förstudiens syfte var att undersöka vilka möjligheter som finns att skapa en medicinsk hälsoträdgård i Arkelstorps Brunn för människor med en kombination av medicinska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem.

Redan i början på 1600-talet användes Arkelstorps Brunn i hälsans tjänst. I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet utvecklades ett glatt societetsliv och folk från när och fjärran tog sig till Arkelstorp för att dricka brunn och bada i det hälsosamma vattnet. Här fanns läkare, sköterskor och baderskor på plats. Den verkliga blomstringen nåddes så sent som på 1920-talet.

Projektgruppens vision är att återuppliva den gamla brunnsmiljön, genom att restaurera anläggningen och inrätta en medicinsk hälsoträdgård, baserad på modern forskning och beprövad erfarenhet. En uppskattning gjord av forskare på SLU, Alnarp är att ca 300 000 personer i Sverige har behov av medicinska hälsoträdgårdar. När den medicinska verksamheten inte bedrivs ska anläggningen fungera som ett utflyktsmål och en samlingsplats för människor som vill ta del av hälsoträdgården för eget välbefinnande och en möjlighet till stillhet och en rofylld stund.

Genomförandet bestod i studiebesök, möten och workshops samt framtagande av koncept och ekonomisk plan för en medicinsk hälsoträdgård vid Arkelstorps brunn. Förstudien utgör grunden för genomförandeprojektet Arkelstorps Brunn – den medicinska hälsoträdgården.

Samarbeten

SLU Alnarp, NAHC och Bygdegårdarnas Riksförbund. FINSAM och Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommuner.

Projektfakta och bedömning

Projektperiod: 16-10-12 – 18-06-11
Beslutsdatum:
17-04-05
Projektnamn: Förstudie Arkelstorp Brunn – den medicinska hälsoträdgården
Sökande: Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening
Journalnummer: 2016 – 6611
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande då det är insatser som gynnar landsbygdsföretagande.
Insatsområde: Social inkludering
Bedömning: Ansökan får 302 poäng (avslagsnivå 300p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
Motivering: ”Det är bra med en förstudie för att utreda om förutsättningar för att skapa en Medicinsk Hälsoträdgård i Arkelstorps Brunn finns, samt om det går att återuppliva den gamla brunnsmiljön och lyfta Brunnen som den historiska plats det är. Ett genomförandeprojekt har stor potential att stärka identiteten för området. I förstudien ingår också att säkra förankringen av ett eventuellt genomförandeprojekt i bygden”
Budget / Finans: Projektets totala budget är 99 500 kr, varav 66 665 kr finansieras med projektstöd, och 32 835 kr finansieras med LAG-pott.

 

Slutlig budget (PS/ÖOS+OR): 99 500kr (66 665 kr / 32 835 kr)

Ideell tid: 236 280 kr + 7650 kr (resurs)

Dela: