Beviljade projekt

Innovativa finansieringslösningar på landsbygden

Publicerades den 24 april 2017

Projektägare: Östra Göinge kommun

Syftet med projektet är att underlätta för hållbara företagsetableringar på landsbygden genom att hitta innovativa finansieringslösningar och stärka samarbeten mellan företag i Östra Göinge.

Att det finns finansieringslösningar är avgörande för att små och medelstora företag ska kunna starta, växa och utvecklas. Projektets behov bottnar i att det idag finns begränsningar vad gäller möjligheterna till finansiering.  Eftersom andra finansieringsalternativ ofta saknas är småföretagen dessutom mer beroende av banklån, och med det den medföljande högre personliga risken, än storföretagen.

I Östra Göinge finns det en stark tradition av småföretag och industriproduktion, vilka dock är utsatta för ett starkt konkurrens- och omvandlingstryck. Kommunen har en liten privat tjänstesektor och många ingångsjobb inom industrin har dessutom försvunnit genom strukturomvandling och tillväxten av nya arbetstillfällen som kompenserar bortfallet har inte skett. Detta medför en utmaning att underlätta omvandlingens effekter genom att främja utvecklingen för företagen i vår bygd. Östra Göinges arbetslöshet ligger sedan finanskrisen 2008 kvar på höga nivåer och är en av de kommunerna med högst arbetslöshet i Skåne (14,9 % Arbetsförmedlingen december 2016). Parallellt har ett stort tillflöde av utrikesfödda bidragit till nya möjligheter men också utmaningar vad gäller fler arbetsmöjligheter. Utmaningarna är inte unika för Östra Göinge, utan det finns en spridningspotential regionalt och nationellt.

Projektet tar ett helhetsgrepp om företagsutvecklingen i Östra Göinge, med fokus på hållbarhet och långsiktighet för företagen på landsbygden. Projektet kommer fokusera på att finna och undersöka nya finansieringslösningar som inte tidigare inte har använts i Östra Göinge: anpassa crowd-funding och cirkulär ekonomi till vår landsbygd, försöka skapa en sammanslutning/nätverk av målgruppen med en länk till bank och andra företagsfrämjande aktörer, nya sätt att få företag/företagare att investera i andra företag/företagare/idébärare och stötta idébärare genom t.ex. mentorskap.

Mål

  • Hitta och underlätta innovativa finansieringslösningar för företag/företagare/idébärare
  • Utreda intresset för och behovet av mentorskap
  • Undersöka möjligheten att skapa ett nätverk där den som har en idé kan kopplas samman med den som vill vara med att finansiera/investera (Draknästet)

Genomförande

  • Etapp 1: Inventera och identifiera företag, företagare, idébärare och finansiärer genom uppsökande verksamhet
  • Etapp 2: Modellframtagning och inventering av vilka olika modeller som finns för innovativ finansiering
  • Etapp 3: Uppstart av de aktiviteter som visat sig fungera bäst i etapp 2.

Samarbeten

Företag och företagare i Östra Göinge, Krinova, Nyföretagarcentrum, ALMI, Sparbanken Skåne, Sparbanken Göinge, Handelsbanken, New European Business Bulding

 

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 17-04-05
Projektnamn: Innovativa finansieringslösningar på landsbygden
Sökande: Östra Göinge kommun
Journalnummer: 2017–608
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande då det är insatser som gynnar landsbygdsföretagande.
Insatsområde: Konkurrenskraft
Bedömning: Ansökan får 342 poäng (avslagsnivå 300p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
Motivering: ”Projektet har en stark ambition att skapa nya arbetstillfällen i Östra Göinge genom nya innovativa finansieringsformer. Man försöker hitta nya metoder för finansiering av goda företagsidéer då det idag är svårt att låna till företagande på traditionellt sätt. Ett riktigt bra projekt där många nya företagsidéer kan få plats och utvecklas. Utifrån ansökan kommer projektet ha högt i tak och en förståelse för olika behov som uppkommer längs vägen. Ansökan passar väl in i strategin och bidrar till målen i insatsområdet konkurrenskraft. LAG ser det som viktigt att resultat och möjlighet ska spridas i Skånes Ess område.”
Budget / Finans: Projektets totala budget är på 1 363 716 kr varav 900 000 kr finansieras med projektstöd, 72 366 kr från LAG-pott, 300 000 kr är offentlig medfinansiering från kommunen och 91 350 kr är offentlig resurs.

 

 

Dela: