Beviljade projekt

Projektägare: Osby kommun (i samarbete med Lake Vesijärvi Foundation, Föreningen för vatten och miljö i västra Nyland och Pyhäjärvi-institutet)

Projektet Hola Lake – Immeln har syfte att ge svar på varför giftig algblomning har börjat uppträda under hösten i Immelnsjön de senaste åtta åren samt varför sjöns vatten gradvis har blivit mer och mer brunfärgat sedan cirka 20 år tillbaka. Projektet är ett transnationellt samarbete med tre finska organisationer som arbetar med sjörestaurering.

Det transnationella projektet Hola Lake (Holistic Approach in Lake Restoration) siktar på att förbättra den ekologiska statusen i sjöar genom att utveckla sjörestaureringsmetoder med ett holistiskt synsätt. Detta koncept innebär att man både ser till den interna och externa tillförseln, det vill säga, både vad som sker i sjön och i dess tillflöden. Projektet innehåller både gemensamma och lokala aktiviteter.

Immeln var en sjö med klart vatten i slutet av 1900-talet. I dag har sjöns vatten blivit brunt och på höstarna uppträder blomningar av giftiga cyanobakterier. Den ökade brunfärgningen medför en försämrad vattenkvalitet eftersom syret minskar i sjön i och med brunfärgningen. Detta innebär sämre livsmiljöer för bland andra kräftor och fisk. Den giftiga algblomningen kan också vara hälsofarlig för organismerna i sjön men även för till exempel hundar som dricker av sjövattnet. Orsaken till båda problemen är inte klarlagda och det finns ingen konsensus bland forskare eller sjörestaurerare om hur problemen skall åtgärdas. Det finns också begränsat med fältstudier som har syftat till att ta reda på problemens orsaker. De lokala aktiviteterna i Skånes Ess består därför av fältstudier i Immeln och dess tillflöden för att utreda brunifiering och besvärsalger.

Tillsammans med de tre finska organisationerna Lake Vesijärvi Foundation, Föreningen för vatten och miljö i västra Nyland och Pyhäjärvi-institutet kommer fem workshops anordnas med olika tema för att diskutera problem för insjöar, gemensamt försöka förstå mer av processerna i sjöarna samt komma fram till lämpliga botande åtgärder. En syntes av bästa praxis på varje tema kommer att utarbetas och enkla instruktioner för medborgare och markägare tas fram. Det transnationella samarbetet kommer att utgöra en givande arena där man delar information, framgångsrika metoder och skapar nya idéer för att ta fram de mest effektiva metoderna för sjörestaurering.

Huvudmål för det transnationella projektet Hola Lake är att:

  • Öka kunskapen och förbättra metoder för att minska den yttre belastningen på sjöar.
  • Effektivisera metoderna för skötsel av fiskbestånd.
  • Förbättra den lokala och kommersiella användningen av fångad fisk.
  • Öka förståelsen orsaken till massutveckling av invasiva/besvärande alger och de åtgärder som kan förebygga blomning av dessa alger.
  • Förbättra kunskaperna och metoderna för hantering av vass.
  • Öka användningen av skördad vass som råvara.
  • Öka kunskap och engagemang för lokalbefolkningen i sjöns övervakning.
  • Öka samarbetet mellan lokala invånare och omgivande organisationer.
  • Öka det internationella samarbetet och skapa professionella nätverk.

Inom projektets nationella del sker ett samarbete mellan följande organisationer: Immelsjöns Fiskevårdsområdesförening, Osby kommun, Östra Göinge kommun och Skräbeåns Vattenråd. Under projektets gång kan det, beroende på vilka resultat som genereras, möjligtvis bli aktuellt att ha en dialog med exempelvis Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och lokala hembygdsföreningar.

Resultat

I projektet genomföredes vattenundersökningar med avseende på kemiska, fysiska och biologiska faktorer. Sex workshops varav fem i Finland. Tagit fram fem dokument som en del av det svensk-finska samarbetet. Dessa kommer att publiceras av Finlands motsvarighet till naturvårdsverk (SYKE).

I projektet upptäcktes att det finns samband mellan vitmossearter- myrdikning- granåkrar- brunifieringalgblomning och syrefria bottnar. Att en liten art på en myr kan påverka ett helt ekosystem genom sin försurande påverkan visar hur känsligt ett ekosystem kan vara.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 17-05-30
Projektnamn: Hola Lake Immeln
Sökande: Osby kommun
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – transnationellt samarbete, då det är ett projekt i samarbete med tre LAG i Finland enligt avtal. Projektet gynnar miljön på landsbygden.
Insatsområde: Land/Vatten
Bedömning: Ansökan får 394 poäng (avslagsnivå 260p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling. Beslutet om budget och finansiering tas via mail efter omfördelning av kostnader från ”övrig kostnad” (konsultkostnad) till ”utgifter för personal”.
LAG:s motivering: En väl genomarbetad projektansökan med tydliga problemformuleringar och tydligt fokus på vad projektet syftar till nämligen att hitta orsaken till Immelns brunifiering och algblomning. Detta vill man göra genom en kompetent sammansatt arbetsgrupp av personer med stor erfarenhet inom exempelvis ekologi, fiske- och vattenvård, molekylärbiologi och naturvård tillsammans med finska samarbetspartners med lång erfarenhet inom sjörestauration. Resultatet av analyserna gynnar många både nationellt och internationellt, såväl boende, turism, som växt- och djurliv, i jakten på att finna svar på den ökade brunifieringen och algblomningen i sjöar samt ökar möjligheten att kunna vidta framtida åtgärder för att återigen få friskare sjöar. Projektet är en naturlig och bra fortsättning på andra projekt kring Immeln.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 1 091 928 kr, varav 93 000 kr är faktisk finansiering från Osby kommun, 731 592 kr finansieras med projektstöd och 267 336 kr med LAG-pott 357 900 kr.

 

Utfall budget (PS/ÖOS+OR): 935166 kr (626 561 kr / 308 605 kr)

Ideell tid: 550 timmar = 121 000 kr

Synopsis in English

Dela: