Beviljade projekt

Småbåtshamn i Österslöv

Publicerades den 9 oktober 2017

Projektägare: Föreningen Byhamnen

Projektets syfte var att genom en säker hamn i Österslöv möjliggöra för närboende och tillresande att uppleva den vackra natur som Österslöv och Råbelövssjön erbjuder.

I Råbelövssjön fanns endast en smal, provisorisk sjösättningsramp, trots att sjön nyttjats flitigt för fiske och båtliv. Projektet bestod i att anlägga en säker utgångsplats, en småbåtshamn och i anslutning skapa en samlingsplats där enskilda och föreningar, organisationer och företag kan mötas i nya konstellationer och för aktiviteter. Genom detta ville föreningen stärka Österslövs och Råbelövssjöns identitet och bidra till områdets tillgänglighet och positiva utveckling.

Genom projektet har en central plats i Österslöv skapats för båt- och fiskeintresserade och för alla andra som vill ta del och njuta av närheten till den vackra Råbelövssjön. Denna innehåller:
• en väl fungerande småbåtshamn med båtplatser för uthyrning,
• en bred gjuten sjösättningsramp med tillhörande handikappanpassad brygga,
• en brygga sydväst om sjösättningsrampen med platser för gästande båtar,
• plats och tillstånd för två bastuflottar, varav den ena är uthyrd,
• parkeringsplatser, varav en är reserverad för rörelsehindrade och en för el-fordon,
• parkeringsskyltar,
• en handikappanpassad torrtoalett,
• tre livbojar, två papperskorgar, en hundlatrin och en anslagstavla,
• en elinstallation med uttag på bryggorna.
• en belysningsanläggning med tio utelampor och två innelampor,
• en sjövattenpump med tillhörande slangsystem och tre vattenutkast,
• en laddstation för eldrivna fordon,
• en samlingsplats bestående av en gräsbevuxen välklippt äng,
• 7 stycken bänkbord med parasoller, två grillgrytor och ett fotbollsmål,
• en Internetanslutning med fritt trådlöst nätverk,
• en stor belyst anslagstavla,
• en flyttbar evenemangsscen.

Projektet har skapat en anläggning som uppskattas av både närboende, båtplatshyrare, rampanvändare och övriga som utnyttjar den på olika sätt. Platsen används till exempel också av räddningstjänsten, som har fått en bra sjösättningsramp för sina räddningsbåtar och polisen, som tränar eftersök med hund i vatten.

Samarbeten

Villaägareföreningen, Håstads byalag, Råbelövssjöns Fiskevårdsförening, Bykrogen i Österslöv, Bastuflottsföreningen samt lokala entreprenörer med stor erfarenhet av anläggningsarbeten vilka utför ideellt arbete. I ansökan visas projektets förankring genom yttranden från bla scouterna, skolan och lokala företag.

Projektfakta och bedömning

Projektperiod: 16-10-19 – 19-06-13
Beslutsdatum:
17-09-20
Projektnamn: Småbåtshamn i Österslöv
Sökande: Byhamnen, ideell förening, 802460–4632
Journalnummer: 2016–6725
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande.
Insatsområde: Korskopplingar.
Bedömning: Ansökan får 270 poäng (avslagsnivå 260p).
Beslut: LAG beslutar prioritera ansökan om projektstöd, lokalt ledd utveckling.
Motivering: ”Projektet ger förutsättningar till en fysisk mötesplats för samvaro med möjlighet för intresseutbyten mellan individer med skilda sociala och kulturella bakgrunder Föreningen Byhamnen vill bidra till en levande landsbygd genom att skapa en plats där enskilda och föreningar, organisationer och företag kan mötas i nya konstellationer och aktiviteter, för alla i närområdet och i regionen. På längre sikt vill föreningen också initiera och bidra till miljöarbetet i och omkring Råbelövssjön. Detta passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.”
Budget / Finans: Projektets totala budget är 1 843 135 kr, varav 600 000 kr finansieras med projektstöd, 400 000 kr finansieras med LAG-pott 333 835 kr finansieras genom sponsring och 509 300 kr är egen privat finansiering. Ideell resurs är värderat till 549 230 kr och ideellt arbete till 191 400 kr.
LAG finansierar 54,25 % av utgifterna med LAG-pott och projektstöd. Detta innebär tillsammans med privat finansiering att projektet är finansierat till 100%.

 

 

Dela: