Beviljade projekt

Klubb Sonya – vägen in

Publicerades den 18 december 2017

Projektägare: Idrottsföreningen kamraterna, Osby
Syftet med Klubb Sonya är att få fler utlandsfödda flickor/kvinnor aktiva i det svenska föreningslivet och genom dem även nå deras mödrar. Delaktighet i föreningslivet ska motverka utanförskap.

Klubb Sonya är en särskild satsning för utlandsfödda flickor som idag står utanför föreningslivet. Projektet ska ge dessa flickor förutsättningar genom bland annat bättre fysisk aktivitet, stärkt självbild, mentorskap och arbetstillfällen och även göra flickornas mödrar delaktiga. Projektet är ett sätt att arbeta för att minska utanförskapet och öka integration för utlandsfödda kvinnor samt stärka psykiska hälsan hos flickor överlag. Föreningslivet erbjuder dessutom ett stort kontaktnät.

Målgruppen för projektet är flickor i åldern 12-25 år som inte spelat fotboll tidigare samt deras mödrar.

Aktiviteter

  • En projektledare anställs under två år.
  • Som en första del i projektet synliggörs möjligheten att delta och ungdomar med föräldrar informeras.
  • Fotbollsträningar och prova-på-aktiviteter hos andra föreningar erbjuds.
  • En föreläsningsserie om  fysisk och psykisk hälsa, självförsvar, privatekonomi och ledarskap arrangeras. Inom projektet finns samarbete med skolornas studie- och yrkesvägledare samt Arbetsförmedlingen som bistår vid kurser om CV-skrivande och diskussioner om vägen till arbete.
  • Samarbete med klubbens sponsorer och lokala näringslivet för att hitta mentorer och möjliga praktikplatser och sommarjobb.
  • Samarbete med ungdomsbibliotekarie för bokcirklar och språkutvecklande åtgärder.
  • Bidra till fler kvinnliga ledare inom vår förening – låt våra seniora spelare träna sig inom ledarrollen inom projektet, utforma mentorskap med flickor redan aktiva inom föreningen.
  • Starta eget kurser för att tillvarata drivkraften hos flickorna och framförallt deras mödrar (förebilden är Yallatrappan i Malmö).

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 17-12-06
Projektnamn: Klubb Sonya – Vägen in
Sökande: Idrottsföreningen Kamraterna, Osby
Journalnummer: 2017-4656
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling inom socialfonden – genomförande, då det är insatser som bland annat ska underlätta för nyanlända kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden.
Insatsområde: Social Inkludering.
Bedömning: Ansökan får 342 poäng (avslagsnivå 300p).
LAG:s motivering: Projektet är väl beskrivet och med tidigare erfarenheter och kompetens i bagaget finns goda förutsättningar att de specificerade målen nås. Med stark inriktning på en kvinnlig profil med kombinationen döttrar, mödrar, idrott och områdessamverkan formar Sonya ett innovativt projekt som kan skapa ringar på vattnet. Starkt projekt med tydlig beskrivning. Tydliga mål och beskrivning av hur man vill arbeta för att nå dessa. Kopplingen till sysselsättning genom samverkan mellan olika parter i samhället är en styrka för både hållbarhet och integration. Detta passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 905 733 kr, varav 606 841 kr finansieras med projektstöd och 298 892 kr finansieras med LAG-pott. Ideell resurs är värderat till 24 000 kr och ideellt arbete till 450 000 kr.

Dela: