Beviljade projekt

Mötesplats Blåherremölla

Publicerades den 18 december 2017

Projektägare: Blåherrremöllas vänner, ideell förening I projektet ska en byggnad vid den gamla vattenmöllan Blåherremölla anpassas med nytt kök och mer ändamålsenlig samlingslokal för att kunna öppna upp verksamheten för fler besökare och över längre säsong.

Blåherremölla i Maglehem är en av de bäst bevarade vattenmöllorna i Sverige och dessutom i funktion. Ägarfamiljen har haft Blåherremölla med café öppet ett antal helger varje år, bland annat vid påskens konstrunda, vid mölle- och bakdagar och kulturdagar samt mitt i sommaren. För att kunna utveckla verksamheten och göra Blåherremölla till en mötesplats under en större del av året krävs att lokalerna anpassas med ett ändamålsenligt kök och en energieffektiviserad samlingssal/utställningshall, där inte vind och regn kommer direkt in. Byggnaden är exteriört kulturminnesmärkt, men kommer interiört att anpassas varsamt.

De anpassade lokalerna innebär att nya typer av aktiviteter kan anordnas och inom projektet ska två hantverkskurser arrangeras på prov. Tillsammans med lokala föreningar och skolor vill föreningen utveckla en programverksamhet. Dessutom utreds inom projektet vad som krävs för att anlägga en naturslinga längs ån, tillgänglig för personer med fysiska funktionsnedsättningar, samt att restaurera det gamla vadstället.

Insatserna syftar till att göra Blåherremölla till en fungerande, fysisk mötesplats för besökare i olika åldrar, närboende, lokala föreningar, läger- och kursdeltagare. Genom att nå fler skapas också en bredare plattform för ökad förståelse för den lokala historien. Samverkan finns med skolorna i Degeberga och Huaröd, Gärds Härads Hembygdsförening, Föreningen Skånska Gårdar, Föreningen Skånska Möllor. Flertalet föreningar har uttryckt intresse för samverkan, såsom hantverksföreningar i Skåne och lokala föreningar i behov av en fysisk mötesplats.

 

Resultat:

Huvuddelen av pengarna har använts till att bygga ett nytt kök, gräva fram det gamla vadstället, restaurera spången över vadstället.  Medlemmar i föreningen och hantverkare med erfarenhet av att arbeta med kulturbyggnader där speciella krav ställs på förståelse och kunnighet vilka regler som gäller. Flera av åtgärderna har genomförts efter samråd och godkännande av Länsstyrelsen Skåne och Kristianstads kommun.
Redan under projekttiden har vi kunnat skapa ett ökat intresse för Blåherremöllaoch arbetet har rönt stor uppmärksamhet hos besökarna.Projektet har bidragit till att arbetet med vården och bevarandet av Blåherremölla har tilldelats Kristianstad kommuns byggnadsvårdspris.

Vi fortsätter i projektets anda och utvecklar hela tiden besöksverksamheten, restaureringen av kulturbyggnaderna i samverkan med Länsstyrelsen, kommunen, olika intresseorganisationer som tidigare nämnts m m.Vi är aktiva genom deltagande i Tourism in Skånes stora kursutbud samt olika sammankomster och kurser/föredrag, som anordnas av kommunen och andra aktörer, för att främja turistnäringen.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 17-12-06
Projektnamn: Mötesplats Blåherremölla
Sökande: Blåherremöllans Vänner, ideell förening
Journalnummer: 2017–3860
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande.
Insatsområde: Korskopplingar.
Bedömning: Ansökan får 276 poäng (avslagsnivå 260p).
LAG:s motivering: Ett projekt där man vill öka tillgängligheten till en unik och historisk plats på ett hållbart sätt och oavsett fysiska förutsättningar. Projektet avser att bredda och utöka verksamheter samtidigt som den unika kulturmiljön bevaras och lyfts. Man vill arbeta med historien kopplad till nutid och framtid och med samverkan mellan stad och land.  Detta passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 1 044 754 kr, varav 700 000 kr finansieras med projektstöd, 300 000 kr finansieras med LAG-pott 44 754 kr är egen privat finansiering. Ideell resurs är värderat till 25 000 kr och ideellt arbete till 430 000 kr.

Slutlig budget (PS/ÖOS+OR/privat): 1 044754 kr (700 000 kr/300 000 kr/44 754 kr)

Ideell tid: 2800 timmar = 616 000 kr

Dela: