Beviljade projekt

Besöka Osby

Publicerades den 21 februari 2018

Projektägare: Stiftelsen Lekoseum

Det här är ett projekt för att förprojektera ett besökscentrum som ska samla kultur, konstnärskap, hantverk och fritidsliv i Osbys anrika Briohus. Lekoseum ska bli navet i hjulet som knyter an till alla andra besöksmål som idag finns nära, och på så sätt göra området ännu mer intressant för turister och besökare att stanna kvar i.

Projektet vilar på, visar och utvecklar, den innovationskraft som skapat och drivit näringslivet i nordöstra Skåne i allmänhet och Osby kommun i synnerhet. Lekoseum är ett leksaksmuseum som visar leksaker tillverkade lokalt hos många olika underleverantörer och i Bröderna Ivarssons/BRIOs egna fabriker i Osby och Killeberg. Museet är ett välkänt besöksmål men nuvarande lokaler rymmer inte att ta emot bussgrupper, utställningar eller kulturella aktiviteter i den mån som efterfrågas. I Osby finns många aktörer inom besöksnäringen och stiftelsen ser därför goda samverkansmöjligheter och vill ge plats för andra verksamheter att visa upp sig när det nu är dags för Lekoseum att växa. Som exempel nämns idag verksamma moderna företag och tillverkare, ortens konstnärer och konsthantverkare, hembygdsmuseum, skolmuseum, vagnsmuseum, motorsågsmuseum, Ullspinneriet, båtmotormuseum, industrimuseum, Svarta Bergen m.fl.

För att göra besökscentrat till verklighet ska studiebesök genomföras till Ravesburgs liknande verksamhet i Tyskland för att utbyta erfarenheter och skapa kontakter. Vidare ska de tilltänkta nya lokalerna projekteras avseende innehåll och placering. Lokalerna är tänkta att vara öppna och kunna nyttjas av allmänheten. Här ska också finnas ett show-room där olika verksamheter ska kunna presentera sig, samt i anslutning till detta ett utrymme som förfogas av konstnärer/hantverkare för försäljning. Därtill planeras för industrimuseum och kontorsmuseum. Parallellt utformas olika utbildningar, studiecirklar och studiebesök som låter besöksnäringens aktörer utvecklas tillsammans, exempelvis inom marknadsföring och produktutveckling. Inom projektet utreds också transporter inom området mellan besöksmål och möjliga besökspaket samt ett arbete för att stärka nätverket inom besöksnäringen.

Resultat:

Vi har, tillsammans med en arkitekt, tagit fram ritningar på en tillbyggnad av Lekoseum och ritningar på entréplanet i Briohuset. Vi har träffat konsthantverkare/konstnärer, Osby Industrimuseum och besöksnäringen regelbundet för att utforma ritningarna i Briohuset efter deras önskemål. Dessa grupper har även gjort studiebesök hos olika hantverkskollektiv, vi har besökt museer, engagerat en föreläsare och några har fått åka
på utbildning. Vi har besökt Ravensburg för att utveckla ett samarbete mellan Lekoseum och Ravensburger (BRIOs nuvarande ägare). Vi har genomfört en utställning med konsthantverkare, besöksnäringen och Osby Industrimuseum under sommaren och hösten 2019. Vi har också skissat på en utveckling av verksamheten på Lekoseum som möjliggörs i och med utbyggnaden. Vi har också träffat tjänstemän och politiker i kommunen
och diskuterat projektet.

Nu finns planritningar över Lekoseums tillbyggnad och ombyggnaden av entréplanet i BRIO-huset samt en kostnadskalkyl för bägge projekten. Vi har utvecklat tankar kring Lekoseum som ett barnkulturcentrum och BRIO-huset som ett ”allaktivitetshus”. Vi har fått bättre förståelse hos projektet hos beslutsfattarare för alla medverkande i projektet och deras behov, önskemål och deras förmåga att utveckla Osby som ett besöksmål.
Konsthantverkarna/konstnärerna har startat ett kollektiv. Osby Industrimuseum har utvecklats.
Studieförbunden är intresserade av att medverka i aktiviteterna i BRIO-huset. Snapphanerikets turistförening har tagit nya krafttag. Man har beslutat skapa en hemsida och bli mer aktiva på sociala medier. Och vi har börjat skissa på ett dataspelsmuseum.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 18-02-15
Projektnamn: Besöka Osby
Sökande: Stiftelsen Lekoseum
Journalnummer: 2017-4626
Åtgärd och fond:Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling inom landsbygdsfonden – genomförande.
Insatsområde: Konkurrenskraft
Bedömning: Ansökan får 288 poäng (avslagsnivå 280p
LAG:s motivering: Ett projekt som kan stärka varumärke och identitet för Osby. Projektet innebär att utreda förutsättningar för att skapa ett centrum för olika verksamheter, både kultur, konst, hantverk och friluftsliv och Osbys historia. Flera museer kan ges förutsättningar att samlas på ett ställe på ett nytt och innovativt sätt vilket är positivt och nytt i Skånes Ess område. Projektet passar in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 598 300 kr, varav 400 861 kr finansieras med projektstöd och 197 439 kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete värderas till 283 360 kr.

Slutlig budget (PS/ÖOS+OR): 495 499 kr (331 984 kr / 163 515 kr)

Ideell tid: 440 000 kr + 75 000 kr (resurs)

 

Foto: Stiftelsen Lekoseum, Briohuset.

Dela: