Beviljade projekt

Mötesplats Färevallen

Publicerades den 21 februari 2018

Projektägare: Sibbhults IF

I projektet Mötesplats Färevallen utvecklades idrottsplatsen i Sibbhult till ett fritidsområde och en mötesplats som inkluderar olika åldrar, bakgrunder, grupper och intressen.

Sibbhult är en liten ort i Östra Göinge kommun med cirka 1500 invånare. En ökad inflyttning och en växande integrationsverksamhet gjorde idrottsplatsen Färevallen, med fotboll som enda aktivitet, fullt belagd. Det fanns också tydliga behov av ett breddat utbud och ytor för aktiviteter i närområdet då befolkningens intresse breddats.

Genom flera åtgärder och med ett brett och stort engagemang från boende, kommunen och olika organisationer, har därför idrottsplatsen utvecklats till ett fritidsområde för motion, spontanidrott och umgänge som kan bidra till social inkludering, minska utanförskap samt verka för en stärkt identiteten i bygden.

I projektet har nya aktiviteter tillförts idrottsplatsen så som boulebanor, multiarena, utegym, samvaroplatser, padeltennis samt aktivitetsytor. Utemiljön har förbättrats med en ny entré, staket, träd och hårdbelagda ytor för att förbättra framkomlighet. Detta projekt är delprojekt i ett större projekt som inkluderar flytt av fotbollsplan och byggnation av konstplan, uppsättning av fotbollsnät och belysning, tillgänglighetsanpassning för funktionsvarierade samt markarbete och entreprenad.

Åtgärderna på Färevallen har medfört skapandet av en välvårdad och ren mötesplats med god belysning som präglas av trygghet genom att nu vara en mer sammanhängande och överskådlig mötesplats. Det är idag en fritidsmiljö som är vaken såväl dag- som kvällstid året om. Aktivitetsområdet har varje dag besökare som tidigare inte haft någon plats för sina aktiviteter.

Föreningssida Sibbhults idrottsförening

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 18-02-15
Projektnamn: Mötesplats Färevallen
Sökande: Sibbhults IF, 838200-3575
Journalnummer: 2018-131
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling inom landsbygdsfonden – genomförande
Insatsområde: Social Inkludering
Bedömning: Ansökan får 308 poäng (avslagsnivå 300p)
LAG:s motivering: Projektet har goda intentioner och förutsättningar att utveckla den sociala integrationen och minska utanförskapet i området genom sport, idrott och fritid och bli en inkluderande mötesplats i Sibbhult. Genom den breda samverkan har projektet ett starkt underifrånperspektiv. Partnerskapet kan anses ge goda förutsättningar för marknadsföring och därigenom stärka områdets identitet. Detta passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 2 481 356 kr, varav 1 000 000 kr finansieras med projektstöd, övrigt offentligt stöd 800 000 kr, privat finansiering 681 356 kr och 0 kr finansieras med LAG-pott. Ideell resurs är värderat till 71 375 kr och ideellt arbete till 321 200 kr.

Budget(PS/ÖOS+OR/privat): 2 481 356 kr (1 000 000 kr/1 800 000 kr /681 356 kr)

Ideell tid: 401 940 kr + 103 880 kr (resurs)

Bild: Sibbhults IF.

 

Dela: