Beviljade projekt

Projektet Läget Landet ska sätta fokus på den aktuella frågan kring balansen mellan stad och land. Genom ett årligen återkommande evenemang vill vi visa på det engagemang som boende och verksamma besitter och de synergier som kopplingen mellan stad och land kan ge.

Idén föddes ur den bild av landsbygden, som bland annat skildras av författaren Po Lindholm i boken Läget i landet, som belyser en landsbygd i kris. Men även som ett led i det slutbetänkande; ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” som den parlamentariska landsbygdskommittén lämnade år 2017 och som ska leda fram till en proposition i mars 2018.

En dag med fokus på läget i landet, och speciellt med fokus på läget i nordöstra delen av Skåne, syftar till att lyfta upp frågor om landsbygden och koppling stad – land på kartan med en chans för boende och verksamma i nordöstra Skåne att bidra till diskussionen. Inspiration till upplägget av dagen har bland annat hämtats från Skåne Nordosts näringslivsdag.

Första Läget Landet-dagen genomförs våren 2018, följt av en dag 2019 och en dag 2020. De olika åren har olika teman som samtliga är hämtade ur strategin för Skånes Ess. Hållbarhet är den röda tråden där perspektiven ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet präglar innehållet varsitt år. Som en övergripande röd tråd finns samverkan och påverkan. Deltagare har chans att samverka med varandra och skapa nya konstellationer och/ eller innovationer.

Läget landet-dagen utgår från geografiska området för Skånes Ess och vänder sig till målgrupperna boende och/eller verksamma inom området.

Är du intresserad av aktuell information för årets Läget Landet? Se sidan www.skanesess.se/lagetlandet

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 18-03-21
Projektnamn: Läget Landet
Sökande:  Skånes Ess, 802497-6501
Journalnummer: 2018-396
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, regionalfonden – genomförande.
Insatsområde:  Social inkludering.
Bedömning: Ansökan får 328 poäng (avslagsnivå 300p).
LAG:s motivering: Genom att fokus sätts på och dialog förs kring frågan om balansen stad-land bidrar projektet till att främja hela bygdens utveckling och identitet. Skånes Ess vill med detta projekt lyfta upp frågor om landsbygden och koppling stad – land med en möjlighet för boende och verksamma i nordöstra Skåne att bidra till diskussionen. Projektet erbjuder ett omfattande event i ett område där stor potential finns för landsbygdsutveckling och samverkan stad – landsbygd, inte minst inom turism och friluftsliv.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 941 522 kr, varav 631 000 kr finansieras med projektstöd och 310 522 kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete beräknas bli motsvarande 66 000 kr.

Dela: