Beviljade projekt

Våra paraplyprojekt innebär att det i ett förenklat ansökningsförfarande är möjligt att söka stöd för att driva förstudier eller ungdomsprojekt som delprojekt.

Paraplyprojekten utgör ett ramverk för vad som kan göras i delprojekten. Delprojektens olika aktiviteter kommer tillsammans att uppfylla målen i paraplyprojektets ramverk. Stödet är lite mindre än för ett vanligt leaderprojekt och det administrativa förfarandet förenklat. För ungdomsprojekten finns en coach som vägleder de unga genom projektprocessen.

Skånes Ess har fem olika paraplyprojekt som har olika tematisk inriktning: Unga Ess – landsbygd, Unga Ess stad-land & entreprenörskap, Paraply förstudier – KOMPETENT, Paraply förstudier – KONKURRENSKRAFT och Paraply förstudier – Land/vatten.

Är du intresserad av att söka stöd för delprojekt? Läs mer på sidan Sök förstudier & Unga Ess (paraplyprojekt).

Unga Ess

Paraply Unga Ess – landsbygd

Unga mellan 13 och 25 år inom Skånes Ess geografiska verksamhetsområde kan söka delprojekt för aktiviteter som ska gynna ungdomar på landsbygden.  Stimulansstöden ska användas till att möjliggöra ungdomsverksamhet på landsbygden och även stimulera till kontakter över ortsgränser. Det ska vara delprojekt som söks av unga för unga och aktiviteterna kan innehålla sådant som unga behöver för att utföra delaktiviteten såsom till exempel hyra av lokal, inköp,
studiebesök mm. Delprojekten skall vara av ny karaktär på orten där det skall genomföras.

Projektet finansieras med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Läs mer på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

Paraply Unga Ess stad-land & entreprenörskap

Unga mellan 13 och 25 år inom Skånes Ess geografiska verksamhetsområde kan söka delprojekt för aktiviteter som ska gynna ungdomar på deras hemort. Även ungdomar i tätorten kan omfattas av Unga Ess möjligheter till finansiering av aktiviteter som gynnar kopplingen stad – landsbygd. Ungas företagsamhet och entreprenöriella anda tas tillvara i detta projekt. Det ska vara delprojekt som söks av unga för unga och aktiviteterna kan innehålla sådant som unga behöver
för att utföra delaktiviteten såsom till exempel hyra av lokal, mindre inköp, studiebesök, nätverkskontakter mm.

Projektet finansieras med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden.

Paraply förstudier

Inom ramen för de tre paraplyprojekten förstudier kan målgruppen i ett förenklat ansökningsförfarande söka stöd för att driva en förstudie som ett delprojekt. Förstudierna kan innehålla olika aktiviteter för att exempelvis utreda mål, behov och efterfrågan, tänkbara deltagare, möjlig genomförandeplan, ekonomisk planering och förväntade effekter av ett eventuellt utvecklingsprojekt. Aktiviteterna kan bestå i marknadsundersökningar, studiebesök, kartläggningar, förankringsarbete eller kompetensutveckling. Varje delaktivitet har en egen projektplan som ingående beskriver aktiviteter, utgifter och eventuella intäkter. Delprojektens aktiviteter kommer tillsammans att uppfylla målen i paraplyprojektets ramverk.

Paraply förstudier – KOMPETENT

Paraply förstudier – KOMPETENT är ett paraplyprojekt för att erbjuda medel och verktyg till mindre förstudier med mål att ta fram tillräckliga underlag för att kunna förverkliga idéer om möjliga utvecklingsprojekt med socialt fokus. Delprojekten ska utveckla den lokala arbetsmarknaden, stärka människors ställning på den lokala arbetsmarknaden och bidra till kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte. Det uttrycks som viktigt i den lokala utvecklingsstrategin för Skånes Ess 2014-2020, att inkludera fler för att bättre ta tillvara befintliga krafter och kompetenser, och också genom olika aktiviteter binda samman olika grupper i samhället samt verka för en bred representation i styrelser, utvecklingsgrupper och föreningar, vilket är behov projektet avser möta.

Projektet finansieras med stöd från europeiska socialfonden.

Paraply förstudier – KONKURRENSKRAFT

Paraply förstudier – KONKURRENSKRAFT är ett paraplyprojekt för att erbjuda medel och verktyg till mindre förstudier med mål att ta fram tillräckliga underlag för att kunna förverkliga idéer om möjliga utvecklingsprojekt för att stärka det lokala näringslivet och utveckla kopplingen mellan land och stad. Idéerna som utreds inom paraplyprojektet ska syfta till utveckling av det lokala näringslivet, entreprenörskap, näringslivssamarbeten och kluster. De ska stimulera nyföretagande och därigenom skapa nya jobb. Delprojekten ska stärka utbytet och utveckla kopplingen mellan land och stad, exempelvis genom att utreda idéer avseende demografi, miljö, boende, infrastruktur, kompetensförsörjning samt kommersiell och offentlig service.

Projektet finansieras med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden.

Paraply förstudier – Land/vatten

Paraply förstudier – Land/vatten är ett paraplyprojekt för att erbjuda medel och verktyg till mindre förstudier med mål att ta fram tillräckliga underlag för att kunna förverkliga idéer om möjliga utvecklingsprojekt med fokus på hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser.

För Skånes Ess finns en lokal miljöplan som utgör en god grund för vilka åtgärder som det finns behov av inom området. Planen tar ett helhetsgrepp för samordnade miljöfrämjande aktiviteter som spänner över såväl land som vatten. Det ligger ett gemensamt intresse att hitta balansen mellan att nyttja, utveckla och bevara de platsgivna resurser som finns i det geografiska området Skånes Ess. Genom paraplyprojektet stimuleras aktörer att utreda förutsättningarna för verksamheter bland annat i enlighet med miljöplanen. Inom paraplyprojektets ram ryms idéer som berör samverkan mellan mark-, skogs- och vattenverksamheter, lokal implementering av miljöfrämjande åtgärder, förbättrad vattenmiljö i sjöar och vattendrag med avrinning till Hanöbukten/Östersjön, långsiktigt hållbart friluftsliv och turism samt kompetensfrämjande åtgärder.

Projektet finansieras med stöd från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Läs mer på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

Projektfakta

Beslutsdatum (LAG): 18-03-21

Projektnamn: Unga Ess – landsbygd
Sökande: Skånes Ess, 802497-6501
Journalnummer: 2018-254
Åtgärd och fond: Ansökan är ett paraplyprojekt inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande.
Insatsområde: Social Inkludering.
Bedömning: Ansökan får 320 poäng (avslagsnivå 300p).
LAG:s motivering: Projektet ska leda till aktiviteter av unga för unga. Unga erbjuds medel och verktyg för att förverkliga sina idéer om utvecklingen på sin hemort. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 399 105 kr, varav 249 105 kr finansieras med projektstöd och 150 000 kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete beräknas bli motsvarande 120 000 kr.

Projektnamn: Unga Ess – stad/land och entreprenörskap
Sökande: Skånes Ess, 802497-6501
Journalnummer: 2018-704
Åtgärd och fond: Ansökan är ett paraplyprojekt inom lokalt ledd utveckling, regionalfonden – genomförande.
Insatsområde: Social Inkludering.
Bedömning:  Ansökan får 320 poäng (avslagsnivå 300p).
LAG:s motivering: Projektet ska leda till aktiviteter av unga för unga. Projektet fångar upp ungas entreprenöriella anda och stödjer ungas företagsamhet. Unga erbjuds medel och verktyg för att förverkliga sina idéer om utvecklingen på sin hemort även med möjlighet till finansiering av aktiviteter som gynnar kopplingen stad – landsbygd. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 399 105 kr, varav 249 105 kr finansieras med projektstöd och 150 000 kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete beräknas bli motsvarande 120 000 kr.

Projektnamn: Paraply förstudie, KOMPETENT
Sökande: Skånes Ess, 802497-6501
Journalnummer: 2018-358
Åtgärd och fond: Ansökan är ett paraplyprojekt inom lokalt ledd utveckling, socialfonden – genomförande.
Insatsområde: Social Inkludering.
Bedömning: Ansökan får 314 poäng (avslagsnivå 300p).
LAG:s motivering: Projektet innebär möjlighet för idébärare att utreda förutsättningar för projekt och satsningar med målet att utveckla den lokala arbetsmarknaden, stärka individens ställning på den lokala arbetsmarknaden och bidra till kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 399 388 kr, varav 267 388 kr finansieras med projektstöd och 132 000 kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete beräknas bli motsvarande 120 000 kr.

Projektnamn: Paraply förstudie, KONKURRENSKRAFT
Sökande: Skånes Ess, 802497-6501
Journalnummer: 2018-360
Åtgärd och fond: Ansökan är ett paraplyprojekt inom lokalt ledd utveckling, regionalfonden – genomförande.
Insatsområde:  Konkurrenskraft.
Bedömning: Ansökan får 296 poäng (avslagsnivå 280p).
LAG:s motivering: Projektet innebär goda möjligheter att få igång satsningar, som gynnar områdets konkurrenskraft och tillväxt samt stärka det lokala näringslivet och på så sätt bidra till målen i Skånes Ess strategi för 2014-2020.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 396 688 kr, varav 265 781 kr finansieras med projektstöd och 130 907 kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete beräknas bli motsvarande 120 000 kr.

Projektnamn: Paraply förstudie, Land/vatten
Sökande: Skånes Ess, 802497-6501
Journalnummer: 2018-354
Åtgärd och fond:  Ansökan är ett paraplyprojekt inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande.
Insatsområde: Land/vatten.
Bedömning: Ansökan får 288 poäng (avslagsnivå 260p).
Motivering: Projektet erbjuder medel och verktyg till förstudier med mål att ta fram tillräckliga underlag för att kunna förverkliga idéer om hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser samt initiera projekt inom utvecklingsstrategins insatsområde land/vatten och på så vis bidra till målen i Skånes Ess strategi för 2014-2020.
Budget / Finans: Projektets totala budget är 397 195 kr, varav 266 120 kr finansieras med projektstöd och 131 075 kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete beräknas bli motsvarande 120 000 kr.

Dela: