Beviljade projekt

Rädda Immeln

Publicerades den 9 april 2018

Projektet syftar till att restaurera och förbättra vattenkvaliteten samt minska brunifieringen i sjön Immelns största tillrinnande vattendrag, Ekeshultsån. Åtgärder ska göras från källa till mynning med målet att få fisk upp till Lönsboda och för att se utter leka i strandkanten.

Immeln är en sjö i Kristianstads kommun, Olofströms kommun, Osby kommun och Östra Göinge kommun. Immeln ingår i Skräbeåns huvudavrinningsområde och är Skånes tredje största sjö med sin yta på 22,4 kvadratkilometer. Åtgärderna genomförs i Ekeshultsån som rinner genom Lönsboda som tillhör Osby och Östra Göinge kommun. Det geografiska området som påverkas av projektet Rädda Immeln är således stort och sträcker sig över flera kommungränser.

Naturvårdsingenjörerna AB genomförde 2010 en förstudie om restaurering av Ekeshultsån, genom finansiering av Leader Skånes Ess. Denna gav som resultat att föreslå ett antal åtgärder över lång tid för att åstadkomma en långsiktigt hållbar restaurering av Ekeshultsån, vilket är en viktig del för att bevara sjön Immeln. Med detta som utgångspunkt har projektet Rädda Immeln startat med Östra Göinge kommun som huvudman. Projektet är ett långsiktigt projekt med projekttid på 10 år.

Ett flertal åtgärder har således redan genomförts, bland annat har en visningssträcka anlagts, en gammal kalkdoserare har rivits för att underlätta fiskvandring och en våtmark och slamfällor har anlagts i Grimsboda. Problem kvarstår dock, vilka fortsättningsvis ska försöka lösas genom nya åtgärder i detta leaderprojekt.

Leaderprojektet omfattar att göra en åtgärdsinventering och projektering för den nya sträckan längs Ekeshultsån. Vidare kommer entreprenad anlitas för avverkning och röjning ske för att skapa kantzoner, bygga våtmarker och svämplan samt lägga sten på botten av ån. Marknadsföring kommer att ske via sociala medier och hemsida samt genom skyltar som sätts upp i och omkring området. Projektet innehåller också lön för projektledare som samordnar insatserna samt arrangerar föreläsning och vandring för att berätta om vattenvårdsinsatserna.

Resultat:

Ån är längs den aktuella sträckan till stor del rensad och rätad sedan sekelskiftet 1800-1900talet. Vattnet är lugnflytande längst större delen av sträckan, med undantag av en sträcka nedströms grusvägen till Örnanäs, som är något strömmande. Åbotten består av sand och sten. Förekomsten av död ved är mycket låg liksom förekomsten av lekbottnar och uppväxtområden för fisk. Epilitoralen består i nuläget av ömsom åkermark, betesmark samt blandskog. Ett område är en fin sumpskog som domineras av klibbal. Området är dock dikat och ingen öppen vattenyta finns i nuläget.
Norr om grusvägen till Örnanäs längs den östra sidan om ån föreslås kantavplaning på lutning 1:5 samt att man så långt det är möjligt bevarar de skyddande träden. I åkermarken, söder om grusvägen till Örnanäs, finns goda förutsättningar för att anlägga ett större svämplan om ca 0,6-0,8ha. Kanterna i svämplanet planas av till en mycket låg lutning.
Längs hela sträckan, från grusvägen till Örnanäs och vidare nedströms, arbetas det kontinuerligt med att ersätta gran med lövskog. Nedströms sumpskogen finns goda förutsättningar att utföra kantavplaning längs en sträcka av ca 180m. Samtidigt föreslås en 20m bred kantzon med lövträd på vardera sida om ån.

I projektet har kantavplaning och svämplan samt en större våtmark genomförts och anlagts. Etablering av ekologisk funktionell kantzon har längs flera ställen av ån.

Projektet har bidragit till att de hydromorfologiska förutsättningarna i ån har förbättrats genom att vattnet kan tränga fram och bredda ut sig i svämplan och kantavplaningar. Våtmarken bidrar med uppehållande och renande effekter av vattnet samt med biologisk mångfald. Området kring svämplan och våtmark har besåtts med blommande örter som ger goda förutsättningar för pollinerande insekter.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 18-03-21
Projektnamn: Rädda Immeln
Sökande: Östra Göinge kommun, 212000-0860
Journalnummer: 2018-663
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande.
Insatsområde: Land/vatten.
Bedömning: Ansökan 388 poäng (avslagsnivå 260p).
LAG:s motivering: Projektet utgör en viktig del i arbetet med Rädda Immeln med flera vattenförbättrande åtgärder i mark kring sjöns största tillrinnande vattendrag, Ekeshultsån. Det bedöms långsiktigt förbättra vattenkvaliteten i Ekeshultsån och därmed bidra till levande vattendrag, sjöar och friska ekosystem i området. Projektet kommer att utföras i samverkan med markägare, berörda kommuner och andra intressenter. På så vis passar det bra in i leadermetoden och områdets utvecklingsstrategi för 2014–2020
Budget / Finans: Projektets totala budget är 828 411 kr, varav 528 411kr finansieras med projektstöd och 300 000 kr finansieras med övrigt offentligt stöd från Östra Göinge kommun. Ideellt arbete beräknas bli motsvarande 39 600 kr.

 

Budget  utfall (PS/ÖOS+OR): 438 683 kr (279 819 kr/158 864 kr)

Ideell tid: 42 timmar = 9240 kr + 1500 kr (resurs)

 

 

Dela: