Beviljade projekt

Arkelstorps Brunn – den medicinska hälsoträdgården

Publicerades den 18 juni 2018

Projektägare: Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening

Projektet handlar om att planera och etablera en medicinsk hälsoträdgård i Arkelstorp. Med medicinsk personal i en lugn och behaglig miljö, kan Hälsoträdgården fungera som ett behandlings- och rehabiliteringshjälpmedel vid olika former av ohälsa.

Projektet anknyter till platsens historia, då Arkelstorps Brunn fungerat som badinrättning med medicinsk personal på plats, men angriper dagens problematik med förnyade kunskaper. Genom rehabiliteringsverksamheten är det övergripande målet att hjälpa sjukskrivna personer tillbaka till arbete och arbetslösa personer in på arbetsmarknaden.

Under projektets genomförande ska trädgården anläggas på en skogstomt på ca 4000 kvm enligt ett koncept, ”De åtta karaktärerna”, med slingrande gångar, livfullt vatten, fruktlund, orangeri, bad och eldplats mm. Då detta är ett pilotprojekt kommer även forskning på behandlingsresultat av verksamheten göras av SLU Alnarp.

Samarbete finns med FINSAM och dess intressenter Region Skåne, Arbetsförmedlingar, Försäkringskassor och kommuner, med NAHC landskapsarkitektur, SLU, lokala entreprenörer och enskilda.

Resultat:

Projektet har skapat förutsättningar för en verksamhet som funnits sedan 1600-talet att leva vidare på Arkelstorps Brunn. När den medicinska verksamheten inte bedrivs ska anläggningen fungera som ett utflyktsmål och samlingsplats.

I projektet har följande genomförts:

Återställt ett gammalt stengärde
• Stenbelagt/anlagt en syrenberså
• Rensat bort träd och vegetation
• Avskärmat granntomten med väggplank
• Anlagt en köksträdgård innehållande odlingslådor och markodling
• Inhägnat köksträdgården med kastanjestaket och gjort en portal in till trädgården
• Anlagt gräsmattor
• Anlagt en rinnande bäck och damm
• Anlagt platå med aktivitetsområde
• Bersåer med bambu
• Anlagt ytor för 2 däck med sittplatser
• Anlagt platser för yoga/chi gong/meditation/ensamhet
• Anlagt handikapp-ramp
• Anlagt stigar, byggt sittbänkar
• Byggt trätrappa

 

Projektfakta och bedömning:

Projektnamn: Arkelstorps Brunn – den medicinska hälsoträdgården
Sökande: Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening, 838200–3351
Journalnummer: 2018–1998
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då den till största del medför nytta för verksamheter på landsbygden.
Insatsområde: Konkurrenskraft.
Bedömning: Ansökan får 261 poäng (avslagsnivå 260p).
Motivering: ”Projektet är ett intressant, lokalt trädgårdsprojekt som kan stärka Arkelstorp som ort och starkt bidra till att profilera området. Projektet skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen och utvecklar verksamheten på bygdegården genom att återuppliva den gamla brunnsmiljön med friskvård och hälsovård. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.”
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 1 672 790 kr, varav 750 000 kr finansieras med projektstöd, 250 000 kr finansieras med LAG-pott och 672 790 kr är privat finansiering. Ideellt arbete beräknas bli motsvarande 316 800 kr.
LAG finansierar 59,78 % av utgifterna med LAG-pott och projektstöd. Tillsammans med den privata finansieringen är projektet fullfinansierat.

Budget  utfall (PS/ÖOS+OR/privat): 1 262 750 kr (750 000 kr/250 000 kr/262 750 kr)

Ideell tid: 696 630 kr

Bild: Utsnitt ur skiss för Hälsoträdgården på Arkelstorp Brunn.

Dela: