Beviljade projekt

PULS-byn

Publicerades den 4 oktober 2018

Projektägare: Degeberga Byalag

Projektidén är att anlägga en spontanidrottsyta och social mötesplats mitt i Degeberga by, för att skapa en plats där olika samhällsgrupper kan träffas, skapa relationer och vara fysiskt aktiva tillsammans. Projektet ska göra Degeberga till en by i rörelse: en PULS-by.

I byns skola har man identifierat stora skillnader i barnens hälsostatus och därför startat upp en satsning på rörelse varje dag, en så kallad PULS-skola. I en samverkan mellan byalaget, byns idrottsföreningar och pensionärsförening nöjer man sig inte med en PULS-skola utan vill skapa en hel PULS-by som når alla generationer och skapar förutsättning för fysisk aktivitet och rörelse hela livet. För detta krävs en mötesplats.

Projektet är en del i en större satsning. Leader finansierar anläggandet av en motorikbana och ett utegym samt aktiviteter i samband med invigning och i färdigställandet av hela anläggningen.

Samarbeten

Projektet sker i samarbete med lokala föreningar, Kristianstads kommun (skola, kultur- och fritid, samt C4 Teknik) och Skåneidrotten.

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 18-09-25
Projektnamn: PULS-byn
Sökande: Degeberga Byalag, 838201-8540
Journalnummer: 2018–2841
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då den till största del medför nytta för verksamheter på landsbygden.
Insatsområde: Social inkludering.
Bedömning: Ansökan får 308 poäng (avslagsnivå 300p).
LAG:s motivering: ”Ett delprojekt i ett väl genomarbetat och tydligt beskrivet projekt med stark social- och hälsofrämjande inriktning. Stark samverkan mellan lokala krafter och kommunala intressen borgar för en långsiktig och hållbar verksamhet. Intentionen att genom varierade aktiviteter skapa utvecklande möten mellan människor oberoende ålder, kön, härkomst och andra skiljaktigheter är spännande och projektet kan tillföra mycket till orten Degeberga. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.”
Budget / Finans: Projektets totala budget är 1 119 455 kr, varav 670 000 kr finansieras med projektstöd, 330 000 kr finansieras med LAG-pott och 119 455 kr är egen privat finansiering. Ideellt arbete och resurs beräknas bli motsvarande
376 000 kr. LAG finansierar 89,33% av utgifterna med LAG-pott och projektstöd. Tillsammans med den privata finansieringen är projektet fullfinansierat.

Dela: