Beviljade projekt

Projektägare: Degeberga Byalag

Projektidén är att anlägga en spontanidrottsyta och social mötesplats mitt i Degeberga by, för att skapa en plats där olika samhällsgrupper kan träffas, skapa relationer och vara fysiskt aktiva tillsammans. Projektet ska göra Degeberga till en by i rörelse: en PULS-by.

I byns skola har man identifierat stora skillnader i barnens hälsostatus och därför startat upp en satsning på rörelse varje dag, en så kallad PULS-skola. I en samverkan mellan byalaget, byns idrottsföreningar och pensionärsförening nöjer man sig inte med en PULS-skola utan vill skapa en hel PULS-by som når alla generationer och skapar förutsättning för fysisk aktivitet och rörelse hela livet. För detta krävs en mötesplats.

Projektet är en del i en större satsning. Leader finansierar anläggandet av en motorikbana och ett utegym samt aktiviteter i samband med invigning och i färdigställandet av hela anläggningen.

Samarbeten

Projektet sker i samarbete med lokala föreningar, Kristianstads kommun (skola, kultur- och fritid, samt C4 Teknik) och Skåneidrotten.

Resultat:

Puls-byn klar och det har redan blivit ett stort lyft för bygden. Varje dag kan det ses barn, ungdomar, familjer, vuxna och äldre träna sida vid sida. Flera föreningar har valt att lägga träningsaktiviteter på anläggningen och skolan och fritidsverksamheten har nyttjat anläggningen i stort sett varje dag. Det pratas mycket gott om anläggningen och vi ser många från grannbyarna som kommer på besök och nyttjar anläggningen. Det har även blivit flera trevliga rubriker och positiv publicitet kring byn i media vilket har stärkt gemenskapen i byn och uppmärksamheten från utomstående som har fått upp ett öga för byn och besökt platsen. Engagemanget har även blivit stort hos flera av byns företagare som gått in och hjälpt till och stöttat
på flera vis. Även kommunala politiker och tjänstemän har uppmärksammat vad ideella kraften kan lyfta en by och ge förutsättningar för  landsbygdens utveckling och föreningarna i byn har i olika sammanhang lyfts som goda exempel.
En sekundär effekt har varit att det knutits starka band mellan de föreningar som varit engagerade i upprättandet av Puls-byn och den projektgrupp som bildats mellan föreningarna har fortsatt träffas och samtalat kring olika samverkansprojekt även framöver.
En annan oväntad effekt har varit att anläggningen har fyllt särskilt viktig funktion under den pandemi vi drabbats av under våren 2020. När föreningarna snabbt blev tvingade att ställa om och flytta ut sin verksamhet som fanns Puls-byn som en räddande hand för såväl fotbollen, handbollen och skolidrottsföreningen men även för individen som inte längre kände sig bekväm att träna på gym inomhus eller kompisgänget som ville träffas utomhus och göra något trevligt tillsammans som inte innebar en ökad risk för smittspridning så har Puls-byn betytt ännu mer än vad vi kunde tänka oss.

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 18-09-25
Projektnamn: PULS-byn
Sökande: Degeberga Byalag, 838201-8540
Journalnummer: 2018–2841
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då den till största del medför nytta för verksamheter på landsbygden.
Insatsområde: Social inkludering.
Bedömning: Ansökan får 308 poäng (avslagsnivå 300p).
LAG:s motivering: ”Ett delprojekt i ett väl genomarbetat och tydligt beskrivet projekt med stark social- och hälsofrämjande inriktning. Stark samverkan mellan lokala krafter och kommunala intressen borgar för en långsiktig och hållbar verksamhet. Intentionen att genom varierade aktiviteter skapa utvecklande möten mellan människor oberoende ålder, kön, härkomst och andra skiljaktigheter är spännande och projektet kan tillföra mycket till orten Degeberga. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014-2020.”
Budget / Finans: Projektets totala budget är 1 119 455 kr, varav 670 000 kr finansieras med projektstöd, 330 000 kr finansieras med LAG-pott och 119 455 kr är egen privat finansiering. Ideellt arbete och resurs beräknas bli motsvarande
376 000 kr. LAG finansierar 89,33% av utgifterna med LAG-pott och projektstöd. Tillsammans med den privata finansieringen är projektet fullfinansierat.

Budget utfall (PS/ÖOS+OR/privat): 1 119 192 kr (669 843 kr/329 922 kr/ 119 427 kr)

Ideell tid: 574 timmar = 126280 kr

Dela: