Beviljade projekt

Snapphanetåget

Publicerades den 17 december 2018

Projektägare: Osby Hembygdsförening

Projektet Snapphanetåget handlar om att stärka Osby som besöksmål och att knyta ihop kultur, industrihistoria, lek, fritid och näringsliv genom ett nytt turisttåg.

Syftet är att utveckla besöksnäringen och handeln i Osby på ett effektivt och strukturerat sätt genom att lösa logistik mellan besöksmålen. Målgruppen är näringsliv och andra aktörer inom besöksnäringen.

Projektet består av att köpa in, renovera och tillgänglighetsanpassa vagnar och lok, skapa en webbplats för marknadsföring samt samordna turerna med aktörerna inom besöksnäringen.

Snapphanetåget ska sedan ta besökaren mellan sevärdheter.

Samarbeten

Projektet ska ske i samarbete med Osby kommun, företagen i Osby, Osby Shopping, Osby Camping och Snapphanerikets Turistförening.

Resultat:

Vi har bevisat att idén med att knyta Tuff-Tuff-tåget till Osbys historia är rätt tänkt även om vi inte kunnat u veckla guidade turer fullt ut, som vi tänkt från början. Genom att skapa ett helt unikt fantasi-tåg, som anknyter till alla de Briotågsleksaker, som fnns och lekts med i massor av hem i Sverige, har vi tillsammans med Lekoseum berikat besökarnas upplevelser av Osby och tänt deras nyfkenhet på annat i bygden. Det började med att vi inköpte ett tågset från Gekås i Ullared. Detta byggdes om och sattes stånd att köra guidade och schemalagda turer i byn.

Tuff-Tufftåget är ett logistiskt projekt för att öka besöken på de olika besöksmålen i Osby kommun. Som det varit förut har bara Lekoseum lockat hit besökare som efter besöken dragit vidare utan att ta del av eller undersöka vad som fnns mer att uppleva i Osby. Det är detta som vi vill ändra på. Genom att informera om vilka besöksmål som fnns i trakten och också ordna turer till en del av dessa. Covid 19 har omöjliggjort att genomföra detta i större skala under 2020-2021. Vi har måst koncentrera oss på att genomföra det som är möjligt med de begränsningar som pandemin orsakat. Vi tycker att vi gjort vad vi kunnat med tanke på omständigheterna, vilket är att vi kört korta turer med ett begränsat antal åkande enligt  smittskyddsmyndighetens rekommendationer.

Vi har en engagerad entreprenör, som kan köra och utveckla tågets verksamhet med nya idéer. Vi har en arbetsgrupp med deltagare från styrelsen, som fungerar som en säkerhet för att tåget används på rätt sätt och utvecklas på det tänkta sättet. Tanken är att en entreprenör ska hyra tåget och sköta verksamheten enligt Hembygdsföreningens riktlinjer och med målet att öka och utveckla besöksnäringen i Osby.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 18-12-11
Projektnamn: Snapphanetåget
Sökande: Osby Hembygdsförening
Journalnummer: 2018–2687
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, regionalfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i regionalfonden då den till största del leder till entreprenörskap och är tillväxtskapande.
Insatsområde: Konkurrenskraft.
Bedömning: Ansökan får 292 poäng (avslagsnivå 280p).
LAG:s motivering: ”Projektet ”Snapphanetåget” syftar till att stärka Osbys attraktionskraft både för boende och besökare genom att samla intressenter kring en logistikfråga kopplad till besöksnäringen och det lokala näringslivet. Med nya samverkansformer mellan aktörer skapar projektet förutsättningar för ökad turism och sysselsättning. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finans: Projektets totala budget är 1 190 000 kr, varav 623 100 kr finansieras med projektstöd, 106 900 kr finansieras med LAG-pott, 200 000 kr är en offentlig resurs och 260 000 kr är egen privat finansiering. Ideellt arbete och resurs beräknas bli motsvarande 260 000 kr. LAG finansierar 73,7% av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd. Tillsammans med den privata finansieringen är projektet fullfinansierat.

Budget utfall (PS/ÖOS+OR/privat): 964 643 kr kr (437 851 kr/80 042 kr/446 750 kr)

Ideell tid: 194 000 kr

Dela: