Beviljade projekt

Fisk på land

Publicerades den 20 februari 2019

Projektägare: Scandinavian Aquasystems AB

Integrerat lant- och vattenbruk är en ganska ny näring som i dagsläget verkar i tre olika system: industri, lantbruk och vattenbruk, vilket kan medföra byråkratiska hinder. Projektet ska utreda förutsättningar för tillämpliga regelverk för ett integrerat lant- och vattenbruk så att näringen kan växa och skapa nya arbetstillfällen på landsbygden.

De förväntade effekterna är att näringsidkare ska veta vilket kontext som gäller och att näringsidkare genom tryggare förutsättningar ska våga satsa på näringen. Det finns ett stort lokalt, regionalt och nationellt intresse för ett ökat vattenbruk inom lantbruket.

Scandinavian Aquasystems (Gårdsfisk) har sedan 2013 fött upp fisk på en gård utanför Kristianstad på ett nytt sätt: integrerat lant- och vattenbruk. Deras erfarenhet av att producera fisk på land är att en utmaning som behöver hanteras för att växa, och för andra att våga ta upp samma typ av verksamhet (ett integrerat lant- och vattenbruk), är regelverk. Det måste tydliggöras vilka regler som gäller.

I dagsläget verkar det integrerade lant- och vattenbruket inom tre olika system. Som industri när det kommer till bygglov inom egna fastigheter, som vattenbruk när det gäller tillståndsprövningen (regler som har skapats för kassodlingar i öppna vatten) och som lantbruk när det kommer till journalföring över gödsel mm och som djurhållande verksamhet när det kommer till prövning av stall och slakt (där det helt saknas regler som är artspecifika utan bedömningar görs som om det vore grisar: ”Hur mycket strö behöver fisken?”). När det kommer till certifieringar faller verksamheten också utanför ramarna genom att vara mer hållbar men falla på detaljer i befintliga regelverk, exempelvis såsom att Krav inte certifierar fisk som är uppfödd i bassänger.

Genom att tydliggöra hur regelverken fungerar för företag kan fler våga starta liknande verksamheter och de agrara företagarna får ett ben till att stå på. De som kommer ha nytta av projektet är näringen i stort, detta inbegriper lantbrukare och personer som vill bygga sig ett liv på landet, befintliga aktörer inom det landbaserade vattenbruket.  Att det finns märkningar på plats är viktigt för branschen för att vara trovärdiga mot konsument. Den sekundära målgruppen är konsumenter som lättare kommer kunna hitta verifierat hållbar fisk.

Projektet består av informationssammanställning, kontakter och möten med myndigheter och certifieringsorgan, workshops med lantbrukare samt analyser och informationsspridning. Resultatet dokumenteras i ett material som det är tydliggör vilka regelverk och ramverk som är aktuella och hur de samspelar med varandra att hänvisa den nya näringen till.

Genomförs i samverkan mellan LRF, Hushållningssällskapet och Gårdsfisk.

Resultat:

Projektet har lett till att:
– bygglovet för vattenbruk i lantbruket är slopat och vi räknas som lantbruksverksamhet i Kristianstads kommun.
– Världens första Klimatcertifiering är skapad tillsammans med Svenskt Sigill och Gårdsfisk är den första att certifieras.
– KRAV-Märkning av fiskgödsel. Både först och ensamma om den certifieringen.
– Projekt för slaktföreskrifter är initierat tillsammans med Göteborgs Universitet.
– Projekt för fiskvälfärd är sök och beviljat.
– Medverkat i arbetet med regelförenklingsuppdrag ifrån regeringen – Jordbruksverket äger uppdraget.
– Den första Miljökonsekvensbeskrivningen för integrerat lant- och vattenbruk är skriven, inskickad, kompletterad och godkänd.
– Lantbruksträff på Maltesholm, för intresserade lantbrukare.
– Anordning av vattenbrukskonferens i Åhus med nationellt deltagande.
– Flertalet informationsinsatser (mest digitala) har genomförts

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 19-02-13
Sökande:  Scandinavian Aquasystems AB
Journalnummer: 2018–4195
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då den till största delen bidrar till utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Konkurrenskraft.
Bedömning: Ansökan får 326 poäng (avslagsnivå 280p).
LAG:s motivering: Ett spännande och väl beskrivet projekt med stark inriktning på utvecklad näringsverksamhet på landsbygden. En potentiell möjlighet för mindre ”naturbrukare” att kunna utveckla sin verksamhet och överleva på landsbygden. Projektet har höga miljövärden och kan ge stora möjligheter att skapa försörjning av närproducerade livsmedel med hög kvalitet. Vi ser också att resultatet av projektet ger stora förutsättningar till ökad sysselsättning och användning av befintliga resurser i form av exempelvis byggnader i ett långsiktigt perspektiv.
Initialt bidrar projektet starkt till profilering av området men bör vara av ett potentiellt nationellt intresse. Viktig samverkan kring kompetensutveckling mellan forskning och verksamhet för att utveckla en innovativ och miljöpositiv produktutveckling i en ny sektor. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finans: Projektets totala budget är 1 364 506 kr, varav 800 000 kr finansieras med projektstöd, 200 000 kr finansieras med LAG-pott och 364 506 kr är egen privat finansiering. LAG finansierar 73,3% av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd. Tillsammans med den privata finansieringen är projektet fullfinansierat.

Budget  utfall (PS/ÖOS+OR/privat): 1364 505 kr (800 000 kr/ 200 000 kr / 364 505 kr)

Ideell tid: 836 000 kr + 5000 kr (resurs)

 

Foto: Gårdsfisk, fotograf Eva-Lisa Svensson

Dela: