Beviljade projekt

Barnens hembygdspark

Publicerades den 20 juni 2019

Projektägare: Göinge Hembygdsförening

Broby Hembygdspark ska utvecklas till en samlingsplats där barn och ungdomar kan upptäcka bygdens historia, ha roligt, få fina minne och lära sig nya saker.

I Broby finns en kulturell skatt av gamla hus och historiska föremål i ekparken invid Helgeå. Hembygdsföreningen vill att fler ska hitta dit och vill även uppmuntra till att fler träffas över de osynliga gränser som finns i samhället. Kultur- och naturvärdena i Broby hembygdspark ska användas som grund för integration, nya möten, kunskap om historia och gamla hantverk. Genom barn når man även vuxna och därför ska föreningen i detta projekt kraftsamla och utveckla parken för att locka målgruppen.

En ny paviljong och scen, där konserter, teaterföreställningar och skolavslutningar kan hållas ska tillföra en ny dimension. En slinga med naturlek och grillplats ska ge värden året runt. För att tillgängliggöra kulturhistorien ska en app kompletteras med fler språk, genom att barn från byn med olika modersmål berättar om historiska föremål och byggnader på sitt hemspråk.  Under projekttiden genomförs en mängd aktiviteter i samverkan med andra föreningar, kommunen, skolor med flera samarbetspartners för att testa och utvärdera vad som fungerar bra.

Genom satsningen vill hembygdsföreningen att barn ska få en starkare koppling till sin hembygd och att gemenskapen blir starkare i Broby.

Resultat:

Pengarna har använts till:
– Bygge av en vacker scen för musikunderhållning, teaterföreställningar mm. Scenen är byggd i naturmaterial och på ett sätt som tillför och passar in i kulturmiljön.
– Att anlägga en slinga med naturlek och grillplats i parken. Även slingan är byggd med naturmaterial, bland annat trä och granit. Slingan blev direkt mycket populär bland barnfamiljer och är fitigt använd.
– Att skapa en QR-koder för ett antal av de gamla kulturarvshus som fnns i parken. Scannas QR-koden får man information inläst av barn och vuxna som beskriver de olika kulturskatterna på svenska, arabiska och göingemål.
– Invigning av parken med musik och invigningstal av politiker och föreningsstyrelsen
– Kontakter med andra föreningar för att planera gemensamma aktiviteter i parken.
– Framtagning av plan för marknadsföring
– Framtagning av plan för framtida aktiviteter i parken.

Projektfakta och bedömning

Projektnamn: Barnens hembygdspark
Sökande: Göinge hembygdsförening, 838200-7485
Journalnummer: 2019-1630
Åtgärd och fond:Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då den till största delen bidrar till utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Social inkludering
Bedömning: Ansökan får 320 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAG:s motivering:”Tydlig och distinkt projektbeskrivning med tydliga mål som ger en stark känsla av en satsning som kan få positiva effekter för framtiden.  Den tydliga ideella inriktningen borgar även för en livaktig förening framåt. En spännande nysatsning av en Hembygdsförening som traditionellt intresserat mest den äldre generationen, men med projektet kan attrahera den yngre befolkning och knyta historia till nutid på ett spännande sätt. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finans: Projektets totala budget är 1 000 000 kr, varav 650 000 kr finansieras med projektstöd och 350 000 kr finansieras med LAG-pott..
LAG finansierar 100% av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd

Budget (PS/ÖOS+OR): 972 711 kr (632 262 kr /340 449 kr)

Ideell tid: 1500 timmar = 330 000 kr + 595 483 kr (resurs)

Dela: