Beviljade projekt

MOOWED

Publicerades den 23 juni 2019

Projektägare: Fryshuset Östra Göinge

Projektet MOOWED ska lyfta och synliggöra unga tjejer samt uppmuntra till engagemang i verksamheter. Allt för att de ska ta makten över sin egen framtid.

Projektet riktar sig initialt till gruppen nyanlända och tjejer med invandrarbakgrund, vilket är en målgrupp Fryshusets ordinarie verksamhet inte når i dagsläget. Kulturella och språkliga hinder kan stå i vägen och det krävs ett nytänkande för att nå ut till gruppen. För att överbrygga dessa barriärer ska personal med specifik kompetens anställas.

En tjejgrupp för tjejer mellan 16-22 år ska startas som bildar ett forum för samtal och aktiviteter. Föreläsningar inriktat på ungt ledarskap samt workshops genomförs samt olika aktiviteter inom kultur, konst, idrott och matlagning. Även målgruppsdrivna aktiviteter där tjejerna skapar egna projekt, möten, evenemang eller liknande för att samla den egna gruppen eller andra grupper av ungdomar ingår i projektet.

MOOWED ska stärka unga tjejer till att ta ett kliv fram och våga. Den lokala självbilden och gemenskapen, den så kallade ”göingeandan”, ska breddas till att inkludera även unga tjejer med invandrarbakgrund. Tanken är också att projektet ska bli en bestående verksamhet i Fryshuset.

Projektnamnet är skapat utifrån tre starka kvinnliga ledare som är stora förebilder: Michelle Obama, Oprah Winfrey och Ellen DeGeneres.

Projektfakta och bedömning

Projektnamn: MOOWED
Sökande: Fryshuset Östra Göinge
Journalnummer: 2019-1543
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då den till största delen bidrar till utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Social inkludering
Bedömning: Ansökan får 320 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAG:s motivering: ”Bra och tydlig beskrivning av inriktning och tillvägagångssätt liksom långsiktig tanke att använda projektresultatet i ordinarie verksamhet.  Projektet har potential att ge långsiktiga effekter. Bra och genomtänkt utvärderingsmodell. Ett strålande projekt som verkligen ligger rätt i tiden, med stark inriktning på utveckling och social inkludering på landsbygden. Projektet har en hållbar inriktning för att skapa positiva effekter för Östra Göinge och Skåne Nordost. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finans: Projektets totala budget är 620 393 kr, varav 416 000 kr finansieras med projektstöd och 204 393 kr finansieras med LAG-pott..
LAG finansierar 100% av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd.

Dela: