Beviljade projekt

SPIRA

Publicerades den 4 oktober 2019

Projektägare: Knislinge pastorat

SPIRA ska verka för att bryta människors utanförskap och för dessa skapa delaktighet i samhället och meningsfull sysselsättning.

Det finns många projekt som arbetar med praktik av olika slag för att förbereda människor för arbetslivet. Detta projekt vill komma in tidigare i processen, som en förberedelse innan personen är redo att börja med en praktikplats.

Målgruppen är människor i utanförskap som ännu ej kan närma sig arbetsmarknaden via praktik eller dylikt; långtidssjukskrivna, nyss frigivna från fängelse, missbrukare samt utrikes födda. Östra Göinges Individ – och familjesupport bekräftar att det i området saknas support och aktiviteter för personer som inte ännu är redo att tex ta en praktikplats – men som via SPIRA kan komma närmare den möjligheten.

En anställd projektledare på 70 % ska under 2 år organisera och entusiasmera ideella krafter som kan bli en länk till att motverka utanförskapet. Mötesplatsen ska byggas upp så att det finns plats för samtal, stöd och gemenskap och praktisk, meningsfylld sysselsättning.

Man avser att skapa ett SPIRA-råd med organisationer och offentliga aktörer även från närliggande kommuner, för att samla arbetet som görs för att bryta utanförskap i samhället. Vidare kommer projektledaren sörja för att ett samarbete mellan olika föreningar i kommunen kommer till stånd.

Mål

  • Skapa en mötesplats för människor i utanförskap och ideella krafter.
  • Möta minst 50 människor i utanförskap och hjälpa dom in i samhället och arbete.
  • Fler aktörer ska samverka för individens bästa – skapa ett nätverk kring frågan
  • Inrätta ett SPIRA-råd

Beslutsdatum (LAG): 19-09-19
Projektnamn:
Spira – ett projekt som vill att människor ska växa
Sökande: Knislinge pastorat
Journalnummer: 2019-3493
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, socialfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i socialfonden då det är insatser som vänder sig till människor i ett utanförskap och långt från arbetsmarknaden.
Insatsområde: Social inkludering
Bedömning: Ansökan får 320 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAG:s motivering: ”Ett innovativt och starkt socialt inriktat projekt som på ett nytt sätt tar sig an utmaningen att bryta utanförskap för människor. Genom ökad samverkan och delaktighet mellan olika organisationer, där man även tar ansvar i att inrätta ett SPIRA-råd, skapas en bas för vidare utveckling och långsiktig hållbarhet. Tydligt beskriven inriktning och ambition för att skapa en ökad kunskap, medmänsklighet och delaktighet. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till hög måluppfyllelse.”
Budget / Finans: Projektets totala budget är 1 018 618 kr, varav 682 474 kr finansieras med projektstöd och 336 144 kr finansieras med LAG-pott och 201 417 kr är privat finansiering. Ansökan är inom europeiska socialfonden och beviljas enligt schablon för övriga utgifter beräknad på lönekostnader.
LAG finansierar 83% av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd. Tillsammans med den egna insatsen är projektet fullfinansierat.

Dela: