Beviljade projekt

Projektägare: LAG Skånes Ess

CIRCLE är ett transnationellt projekt för utbyte av erfarenheter kring cirkulär ekonomi och miljövänliga lösningar inom företag.

Inom EU och nationellt arbetas intensivt för att påskynda en övergång till cirkulär ekonomi. Skånes Ess har möjlighet att på lokal nivå skapa verkstad för hållbar utveckling. Syftet med detta projekt är att lokalt öka kunskap och medvetenhet om cirkulär ekonomi för att stimulera lokala företag till bättre resurs- och energianvändning, produktutveckling samt etablera givande samarbetskonstellationer. Företag och näringsliv har en avgörande roll i den globala omställningen till hållbar utveckling. Samtidigt kan det som mindre företag vara svårt att hitta de rätta lösningarna på egen hand.

En cirkulär ekonomi är ett system där avfall i princip inte uppstår och där användningen av naturresurser sker inom ekosystemens bärkraft. För ett företag kan det innebära att ta bort miljöfarliga ämnen och designa om produkter så att de kan tas isär, repareras eller där delar kan återanvändas. Återbruk och delande ingår också i cirkulärt tänkande liksom förnyelsebar energi och energieffektivisering.

I samarbete med LEADER Sydöstra Skåne och partners i Finland och Luxemburg arrangeras ett program i varje deltagande land med studiebesök till företag, lantbruk och andra organisationer som utgör goda exempel på hur cirkulär ekonomi eller innovativa miljövänliga lösningar tillämpas. Dessutom arrangerar Skånes Ess lokala workshops för att öka kunskaper om cirkulär ekonomi och erfarenhetsutbyte för företag på hemmaplan. Slutsatser och lärdomar från projektet presenteras på ett seminarium öppet för allmänheten.

Övergripande mål är att kunskapen om cirkulär ekonomi och bättre hantering av resurser ökas. Projektets mål är att:

  • Skapa ett lokalt företagsnätverk för cirkulär ekonomi
  • Etablera kontaktytor mellan företag, forskning och andra aktörer som kan stötta i omställningsprocessen.Ett antal svenska företag har deltagit i transnationella studiebesök och kompetensutveckling
  • Ett antal svenska företag har visat sin verksamhet

Projektfakta och bedömning:

Beslutsdatum (LAG): 19-12-12
Projektnamn: CIRCLE
Sökande: Skånes Ess, 802497-6501
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – samarbete. Projektet är ett transnationellt samarbete mellan fyra leaderområde: Skånes Ess, LEADER Sydöstra Skåne, Kantri Ry i Finland och LAG LEADER Regioun Mellerdall i Luxemburg. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då nyttan tillfaller deltagare, företagare och organisationer som finns och verkar på landsbygden.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 304 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
LAG:s motivering: Ett transnationellt projekt där hållbarhet är ett centralt begrepp. Projektet ger lokala företagare möjlighet till erfarenhetsutbyte kring den cirkulära ekonomin med andra företagare både lokalt och internationellt samt få idéer och kunskap om vad som kan göras i omställningsarbetet för en hållbarare verksamhet. Hållbarhet är ett starkt begrepp i EU2020 och detta projekt bidrar till att sprida kunskap om hållbarhet till lokal nivå. Insatsen passar väl in i Skånes Ess strategi.
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 554 689 kr, varav 370 000 kr finansieras med projektstöd och 184 689 kr finansieras med LAG-pott.
LAG finansierar 100 % av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd vilket gör att projektet är fullfinansierat.

Dela: