Beviljade projekt

Förstudie Solängens Ekoby i Glimåkra

Publicerades den 18 december 2019

Projektägare: Glimåkra Utveckling AB

Projektet handlar om att utreda förutsättningarna för att etablera en ekoby utanför Glimåkra och ta fram ett totalkoncept för uppförandet.

Syftet är att visa om och under vilka premisser projektägarens tanke om ekoby är realistisk och möjlig att genomföra. Vilka egenskaper måste en ekoby i Glimåkratrakten ha för att bli intressant och attraktiv för potentiella boende?

Glimåkra Utveckling har en idé om att länka samman expansiva städer med landsbygden genom att tillskapa en ekoby där husen är maximalt miljöklassade och där byggnationen och angränsande markområden ska kunna ge möjlighet till såväl boende som matproduktion. Gemensamma lokaler skapar en kuvös för nya tankar och ökar det sociala samspelet. Innovativa och smarta lösningar för bostäderna driver kunskapsöverföring till lokalsamhället, och avsikten är att i ett kommande skede i största möjliga mån knyta bygdens företag till byggstadiet.

Ett finansiellt underlag för ekobykonceptet kommer att tas fram under förstudien som ska ge vägledning för det fortsatta arbetet. Förstudien kommer att innehålla flera studiebesök till befintliga ekobyar, för att se på olika lösningar och upplägg och tydligare utkristallisera projektets egen definition av ”ekoby”. En central del i förstudien är också att i olika samråd möta intressenter för att presentera idén och diskutera vilken typ av slutkoncept som skulle kunna vara det mest framgångsrika. En rad kontakter har redan tagits, och kommer vidare att tas, i projektet för att få in expertkunnande och därmed sätta ihop en helhetsplan för ekobyn, med kostnadsunderlag.

Projektet har upprättat samarbete med Halmstads Universitet (energi), Lunds Tekniska Högskola (VA-delen och arkitektur) och ekobyggföretaget Masonite Beams. Rådgivning kommer att erhållas av kontrakterad arkitekt, VA-expert och energikonsult.

Resultat:

Etapp 1 var att med stöd av arkitektutbildningen i Lund göra en master thesis med inriktning på miljöriktigt byggande med lägsta klimatavtryck och lägsta livscykelkostnad. Utredningen finns på https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9016782 .
Etapp 2 var att lösa problemet med vatten och avlopp: ”Vatten in – ingenting ut”. En konsultrapport från Water Revival Systems i Uppsala kopplat till civ. ing. utbildning på Ultuna tog fram olika förslag som just nu analyseras inom lektor Annika Nordins elevgrupp.
Etapp 3, energioptimering. Solfångare för varmvatten, solpaneler för elektricitet och batterilagring för vakuumpump skulle anpassas till effekt- och energibehov, skattekonsekvenser mm. E.ON gick in som stöd.

I vår sammanställning av projektkostnader finns alla tänkbara delar av utförandet med för en byggstart omfattande 10 lägenheter av tre olika storlekar.

Arbetet återupptas om länsstyrelsen accepterar kommunens Lis-plan om byggande i strandskyddsområde.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 19-12-12
Projektnamn: Förstudie inför byggandet av Solängens Ekoby i Glimåkra
Sökande: Glimåkra Utveckling, 838201-7856
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, regionalfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i regionalfonden då den till stor del tar upp utveckling som oftast sker i stadsnära områden men där man vill i ansökan titta på stad-land perspektivet.
Insatsområde: Land/Vatten
Bedömning: Ansökan får 292 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
LAG:s motivering: En förstudie som utreder förutsättningar för en satsning på en ekoby i en kulturhistoriks miljö i en region där sådana satsningar saknas. Förstudien är identitetsskapande för området då den ska arbeta med bred förankring samt ge ett stabilt underlag för framtida beslut om en eventuell satsning som annars oftast sker i stadsnära område. Insatsen passar väl in i Skånes Ess strategi.
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 100 000 kr, varav 67 000 kr finansieras med projektstöd och 33 000 kr finansieras med LAG-pott. Ansökan är budget med klumpsumma.
LAG finansierar 100 % av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd vilket gör att projektet är fullfinansierat.

Dela: