Beviljade projekt

Ungfluencer i nordöstra Skåne

Publicerades den 18 december 2019

Projektägare: Skåne Nordost

Projektet ska skapa en plattform där unga, näringslivet och politiken möts för att diskutera och hitta lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Det finns drivna unga medborgare i området som vill vara med och forma morgondagens samhälle – ett samhälle i vilket de ska leva och leda. De har dock låg tillit till vuxnas förmåga att lyssna och ta dem på allvar. De ser också ett behov av nya mötesplatser för dialog och samverkan samt en mer inkluderande offentlig sektor. Skåne Nordost har i samarbete med Young Innovation HUB tidigare prövat att sätta ihop tillfälliga former för att inkludera och lyfta unga och deras åsikter i regionen, med bas i de ungas önskemål om delaktighet.

Syftet med projektet är att stimulera ungdomsengagemanget i våra kommuner. Det ska ske genom att skapa en form för dialog och samverkan som bygger på den unga generationens vilja, ambitioner och idéer. Genom projektet ökar ungas inflytande, egenmakt och lokala påverkansmöjlighet vilket i sin tur leder till positiva effekter på såväl individ- som samhällsnivå.

Projektet genomförs genom att aktivera de unga som finns i våra nätverk och som tidigare angivit att de fortsatt vill arbeta med detta. Det kommer att bestå av:

 • Rekrytering av unga ledare
 • Dialogmöten med unga och vuxna
 • Ungdomsdriven innovation
 • Kunskapsspridning
 • Utvärdering och projektavslut

Mål

 • Att skapa en form för permanent ungdomsengagemang i nordöstra Skåne.
 • Att stärka det nätverk av ungdomsambassadörer som redan finns.
 • Aktivera minst fem unga och tre företag/organisationer för ungdomsdriven innovation.
 • Sprida den kunskap som projektet resulterar i och därigenom öka kännedomen om vår region

Resultat:

 • Metoder för ökat ungdomsinflytande och ungdomsengagemang har utvecklats och testats. Digitala resurser har utvecklats och testats. Nätverk har etablerats. En digital plattform som ska stimulera samt ge verktyg för inflytande har skapats och lanserats.
 • Två av ungdomarna har även deltagit i digitalt event på Almedalsveckan
 • Uppföljning mål:
  – Etablerat permanent nätverk för ungdomsengagemang
  – Nätverket med ungdomsambassadörer har stärkt och fer ungdomsambassadörer har engagerat sig.
  – Fem unga har aktiverats, Nadja Håkansson, Katab Hameed, Yawer Carrey, Rod Carey samt Tilde Fryklund även tre företag/organisationer har engagerats: Högskolan Kristianstad, Byggföretagen Syd samt Europa Direkt.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 19-12-12
Projektnamn: Ungfluencer i nordöstra Skåne
Sökande: Skåne Nordost (Kristianstad kommun), 212000-0951
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna ger unga på landsbygden möjlighet att påverka utvecklingen på sina bygder.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 290 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
Motivering: Projektet är demokratiskapande där en plattform skapas där unga, företag och beslutsfattare möts. Projektet är sprunget ur ett Unga Ess projekt där unga tog aktiv del i nordöstra Skånes deltagande på Almedalsveckan och där de fortsatt vill påverka utvecklingsarbetet i nordöstra Skåne. Detta projekt ger nordöstra Skåne en möjlighet att få in ungas behov i fortsatta strategiarbetet. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi 2014-2020.
Budget / Finansiering:Projektets totala budget är 600 000 kr, varav 388 600 kr finansieras med projektstöd, 152 400 kr finansieras med LAG-pott, 39 000 kr finansieras av Kristianstads kommun (Skåne Nordost) och 20 000 kr är privat finansiering.
LAG finansierar 90 % av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd. Tillsammans med finansieringen från kommunen på 7% och den privata finansieringen på 3% är projektet fullfinansierat.

Budget utfall (PS/ÖOS+OR/privat): 500 178 kr (320 621 kr /127 045 kr / 52512 kr)

Ideell tid: 97 295 kr

Dela: