Beviljade projekt

Vikens värde varar

Publicerades den 18 december 2019

Projektägare: Oppmanna Vånga Bygderåd

I detta projekt ska Arkelstorpsvikens naturvärden göras tillgängliga genom en vandringsled skapad ur bygdens behov och efterfrågan.

Syftet med projektet är att arbeta fram ett underlag och en handlingsplan och ett genomförande av en vandringsled runt Arkelstorpsviken. Viken ska bli tillgänglig för vandring, fågelskådande, miljöinspiratör, rekreation och som plattform för kunskapsförmedling inom ekosystemtjänster.

I leaderprojektet En vik i Sjöriket Skåne genomförs ett tvåårigt projekt med provtagningar och analyser för att få svar på frågeställningarna om den dåliga statusen för Arkelstorpsviken, med sedimentdjupet på minst 7 meter. Engagemanget för viken från bygdens befolkning är mycket stort.   Arbetet har visat att viken inte innehåller miljögifter, men vikens status utgör idag ett hinder för båtliv, fiske och bad. Under aktiviteter och tematräffar har framkommit en önskan från lokalbefolkningen om att nå naturområden kring viken för rekreation, vandring och fågelskådning. Området erbjuder fin natur med de små bergen, sjöarna, stora bokskogsområden och fruktodlingar.

I projektet Vikens värde varar ingår:

 • Identifiera vägval runt Arkelstorpsviken lämpliga för vandring.
 • Dialog- och samverkansmöten med markägarna
 • Identifiera vägval runt Arkelstorpsviken lämpliga för vandring.
 • Studieresa och föreläsningstillfällen för att inspirera och utveckla vandringsleden.
 • Ta fram ett avtal.
 • Skyltning och information
 • Karta
 • Val av bro eller flotte för övergång
 • Bygga fågeltorn
 • Ev. sammankoppling med Bokenäsets naturreservat
 • Ev. sammankoppling med Skåneleden
 • Marknadsföring av leden

Resultat:

– Vi har skapat en natur & kulturvandringsled som knyter an till Skåneleden SL6 mellan Österslöv och Arkelstorp, då vi har en gemensam delsträcka på Arkelstorpsvikens västra sida.
– Identiferat vägval runt Arkelstorpsviken lämpliga för vandring. (Med särskild hänsyn tagen till naturen och människor, tillgänglighet och behov av spänger.)
– Dialog- och samverkansmöten med markägarna och offentliga samverkanspartners (kommunen, regionen och länsstyrelsen.)
– Avtal med markägare och vägföreningar
– Identiferat platser med fornminnen samt kulturellt, historiskt, geologiskt och miljömässigt intressanta punkter längs leden.
– Undersökt och föreslagit platser ur ett besöksperspektiv.

– Skyltning i samverkan med representanter från Skåneleden, Länsstyrelsen och Stiftelsen Skånska Landskap.
– Tagit fram och satt upp stora skyltar för noderna innehållande karta, besöksmål, allemansrätten.
– Tagit fram och satt upp små skyltar som beskriver naturen, historien och ekosystemtjänsterna runt Arkelstorpviken.
– Tagit fram och satt upp pollare med ledmarkeringar och hänvisningspilar runt leden.
– Studieresa, föreläsningstillfällen, temavandringar för att inspirera och utveckla arbetet med vandringsleden.
– Vandringskarta som delas ut runt lokala butiker, matställen och utfyktsmål samt i närliggande kommuner infopunkter.
– Byggt fågeltorn, spänger, broar, grillplatser och vindskydd
– Röjt fram stigar och leder
– Marknadsfört leden, genom guidade vandringar, press, sociala medier och web
– Skapat en skötsel- och underhållsplan
– Skapat en skötselgrupp
– Skapat en enormt stark social samvaro med personer som träffas varje vecka vid leden för after work, vandringar och kontroll av leden.
– Lagt upp en strategi för fortsatt byggande och utvecklande av leden, Etapp 2 med bro och spänger över kanalen och det vattensjuka träskområdet så att vi kan gå runt hela leden.

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 19-10-22
Projektnamn: Vikens Värde Varar
Sökande: Oppmanna Vånga Bygderåd
Journalnummer: 2019-1642
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då den till stor del bidrar till utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Land/Vatten
Bedömning: Ansökan får 294 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
LAG:s motivering: I en engagerad bygd lyckas man i projektet koppla samman natur och kultur på ett bra sätt. Man avser även att arbeta med kompetensutveckling inom natur och kulturmiljö, synliggöra området och uppmuntra till rekreation för olika samhällsgrupper. Man ser även att en koppling till Skåneleden är viktig för att göra leden tillgänglig via planerad kollektivtrafik. Beslutet är fattat med villkor att skötselplan ska finnas med ansvarig för skötsel innan kostnader tas i projektet. Insatsen passar väl in i Skånes Ess strategi.”
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 999 680 kr, varav 660 000 kr finansieras med projektstöd och 339 680 kr finansieras med LAG-pott.
LAG finansierar 100 % av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd vilket gör att projektet är fullfinansierat.

Budget utfall (PS/ÖOS+OR): 997 133 kr (658 293 kr /328 840 kr)

Ideell tid: 776 910 kr + 50 000 kr (resurs)

Dela: