Beviljade projekt

Ett attraktivt Näsum – – där naturen möter människan

Publicerades den 1 oktober 2020

Projektägare: Föreningen Näsums byutveckling, ideell organisation

Näsum är en by full av aktiva människor, företag och organisationer. Det finns ett uttalat behov från byn att synliggöra det Näsum kan erbjuda i form av service, upplevelser och aktiviteter året runt. Projektet ska knyta ihop byns utbud bättre och tillgängliggöra det för bybor såväl som besökare.

Med bakgrund av arbete som gjorts inom ett platsutvecklingsprojekt, väcktes idén om att arbeta fram en samlad insats där byn kunde knyta ihop bybornas, besökarnas och företagarnas behov av information, mötesplatser och utbyten för att göra byn mer attraktiv.

Byborna är överens om att Näsum har bra serviceutbud och rikt företagsliv, att byns placering är mycket naturskön och möjliggör en närhet till naturen för både byborna och besökarna och att det rika föreningslivet har stor betydelse för byns gemenskap. Dock var det tydligt att det finns förbättringsområden som kan bidra till byns attraktivitet och utveckling. Vid byavandringar framkom till exempel att det är svårt som besökare att orientera sig i byn då den har tre infarter och flera olika vägar för genomfart. Det finns ett behov av vackra och funktionella mötesplatser. Det saknas också information som är lättillgänglig och vägvisning som snabbt kan ge dig information om besöksmål och aktiviteter.

Viktiga saker för de boende, som man också berättar om när man har besök, är närheten till naturen, den gamla historien i byn som sträcker sig över dinosauriernas era, vikingatiden, göingarnas raider samt humleodlingarna som symbol för byn för att nämna några. Diskussioner har förts kring hur man kan använda dessa utmärkande områden som en del i utformningen av byns välkomnande eller information.

Mål

 • Minst 2 mötesplatser utformade av landskapsarkitekt och kopplade till servicepunkter
 • Digital lösning för information om byns utbud
 • Tre infartsskyltar med utformning kopplad till Näsums profilområden
 • 2 nya servicepunkter med laddstolpar, luftpumpar till cykel, laddning av mobiler och vattenpåfyllning.
 • Aktivt deltagande av byns företagare och byinvånare i utvecklingsarbetet och bidragande med kunskap.

Genomförande

Följande aktiviteter ligger i planen för genomförande:

 • Utformning av mötesplatserna med hjälp av en landskapsarkitekt, samt färdigställande av dem
 • Godkännande av platserna av styrgruppen i samverkan med markägare och kommun
 • Utformning av infartsskyltar och övriga skyltar
 • Inventering av servicepunkter och material som tillhör
 • Digital tillgänglighet av Näsums utbud skapas
 • Inköp och installation av digitala informationsplatser
 • Upprätta en skötselplan
 • Till projektets genomförande anlitas en projektledare på 10% i 17 månader

Samarbeten

Bromölla kommun, Region Skåne, HKr, samt föreningar, företagare och organisationer i byn.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 20-09-23
Projektnamn:
Ett attraktivare Näsum
Sökande: Föreningen Näsums byutveckling, ideell organisation, 802473-1069
Journalnummer: 2020-2569
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar landsbygden och kommer många till del såsom boende och verksamma i och runt Näsum.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 266 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
LAG:s motivering: Genom tvärsektoriell samverkan och samarbete finns genom projektet goda förutsättningar att utveckla Näsum som besöksmål. Med hjälp av både moderna digitala, som fysiska lösningar, binds utbudet av aktiviteter, sevärdheter och besöksmål samman för att därigenom höja attraktiviteten i Bromölla kommun. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 1 004 802 kr, varav 630 000 kr finansieras med projektstöd, 172 002 kr finansieras av LAG-pott, 130 000 kr övrig offentlig finansiering, 20 000 kr privat finansiering samt 52 800 kr offentlig resurs.
LAG finansierar 84% av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd och tillsammans med den privata finansieringen och övrig offentlig finansiering från Region Skåne och Stiftelsen RUTH är projektet fullfinansierat.

Dela: