Nyheter

Ljuset på hållbarhetsfrågorna

Publicerades den 22 mars 2021

När ateljé Lyktan grundades 1934 av paret Hans Bergström och Vera Norell kunde de nog knappast föreställa sig att deras lampor en dag skulle säljas över hela världen, och skänka ljus till inte bara hem och hus, utan även till gator, kyrkor, skolor, sjukhus, bibliotek och hotell – ja, till och med till riksdagshuset och Nationalmuseum.

Grundarna kunde knappast heller se framför sig den otroliga teknikutvecklingen och att belysningen skulle komma att kunna regleras automatiskt och anpassas individuellt med sensorer och artificiell intelligens.

– Även om väldigt mycket har hänt med företaget och produkterna sedan trettiotalet så är grundvärderingarna desamma och ljuset alltid i fokus, berättar ateljé Lyktans hållbarhetschef Rasmus Nilsson. Genom belysningen vill vi optimera människors kapacitet, oavsett vad de gör.

Ateljé Lyktan flyttade 1936 till Åhus och Vera Norells arvegård, och i orten finns huvudkontoret kvar än idag. Produkterna blev tidigt kända för sin tidlösa design och för sin goda kvalitet, och genom att tillverka lyktor och lampor som var avsedda att kunna brukas flitigt år ut och år in hade verksamheten på sätt och vis även tidigt hållbarheten som rättesnöre – även om begreppet för oss idag har en bredare betydelse. Lampornas vackra utformning och deras beständighet gjorde även att de från fyrtiotalet kom att köpas in till en ökande mängd offentliga miljöer, en utveckling som har fortsatt genom hela företagets historia.

– Nuförtiden är det faktiskt bara en mycket liten del av produkterna som säljs till hemmakonsumenter. Den allra största delen handlar om teknisk belysning till offentliga miljöer, kontor och liknande, och det är genom detta segment som utvecklingen inom sådant som material och energiförbrukning drivs på, menar Rasmus Nilsson.

Rasmus Nilsson, hållbarhetschef Ateljé Lyktan

En av de viktigaste vägarna för att minska åtgången av energi från belysningen, i synnerhet på stora arbetsplatser och liknande, är att se till att den enbart lyser när människor är på plats. Genom sensorer som känner av rörelse och kroppsvärme kan belysning slås av eller påtagligt reduceras när ingen befinner sig i ett visst rum, eller en viss del av rummet. Belysningen kan också anpassas till människans och hjärnans dygnsrytm, och genom det optimera vår produktivitet och vårt fokus.

– Vi kallar detta för ”organic response”, sensorerna känner av dagljuset utanför och reglerar belysningen efter det vi mår bäst av, med en försiktig stegring av ljusstyrkan under morgonen och fullt ljus först vid mitten av dagen. Det gör också att vi sover bättre på nätterna, säger Rasmus Nilsson.

Ett annat ”tekniksprång” som i minst lika stor omfattning förändrat belysningsbranschen och hur rum kan ljussättas är utvecklingen av LED (Light-Emitting Diode). Överlag är energiförbrukningen hos LED-lamporna endast en bråkdel av den hos halogenlamporna, föregångaren som när den kom också marknadsfördes som ett energisparande alternativ till traditionella glödlampor. Att varje ljuspunkt eller armatur idag förbrukar relativt lite energi har dock inte inneburit att ateljé Lyktan på något sätt skrinlagt frågan om energianvändning.

– Att kontinuerligt öka energieffektiviteten är fortfarande en av våra viktigaste prioriteringar. Eftersom vi bygger våra lampor för att hålla i minst tjugofem år så kan även en till synes liten förbättring göra stor skillnad sett över hela produktens livstid, påpekar Rasmus Nilsson.

Idag finns också miljö- och hållbarhetsarbetet med i kärnan av verksamheten hos ateljé Lyktan, inte bara som en separat avdelning eller ett visst segment av produkter. Alla armaturer genomgår en livscykelanalys, från utveckling, tillverkning, användning och återvinning. All produktion sker i fabriken i Åhus, med grön el, och de olika underleverantörerna finns nästan uteslutande i Sverige och Europa, förutom gällande viss elektronik som i princip enbart tillverkas i Kina. Transporterna till Åhus sker i största möjliga mån med tåg eller båt.

När ett företag har kvalitet och hållbarhet som sina starkaste försäljningsargument är det utan tvivel viktigt att alla medarbetare och avdelningar drar åt samma håll i dessa frågor – för att uppnå bästa möjliga miljömässiga resultat. Men det är säkerligen också viktigt att den som har ansvar över hållbarhetsarbetet har insyn i hela verksamheten. Rasmus Nilsson har arbetat på kontoret sedan 2014, och även om han idag basar över hållbarhetsarbetet så har han genom åren arbetat inom många av företagets delar, bland annat med kundtjänst, inom export, utlandsförsäljning, affärssystem och teknikutveckling. Han är väl insatt i hur produkterna är uppbyggda och hur företaget arbetar för att möta egna och externa krav – något som ibland är en balansgång.

– Med en väl genomtänkt produktdesign och aktiva materialval konstruerar vi produkter med minsta möjliga miljöpåverkan och bidrar till en positiv klimatutveckling. Tillsammans med våra väl utvalda leverantörer av marknadsledande komponenter säkerställer vi att våra produkter uppfyller de krav och förväntningar som finns gällande hållbara och miljövänliga material.Vi investerar kontinuerligt i produktutveckling och tillverkning, vilket gör att vi kan öka användningen av förnybara material och minimera förbrukningen av naturresurser, fortsätter han.

Nu arbetar Rasmus Nilsson för fullt med ateljé Lyktans hållbarhetsstrategi för åren 2021–2025. Den utgår från FN:s globala utvecklingsmål och en förståelse för att företaget, trots sin i jämförelse ringa storlek, har en potentiell miljöpåverkan långt utanför Sveriges gränser.  I strategin finns också en kartläggning av under vilka mål företaget kan bidra som mest till en positiv förändring. Fyra mål har identifierats som extra viktiga för företaget, nämligen Hållbar energi för alla, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion och Bekämpa klimatförändringarna, och utifrån dessa har man tagit fram fokusområden inom hållbarhet som man ska arbeta med under de kommande åren.

– Som företag vill vi bidra till samhället och en hållbar framtid, och använda oss av den belysningskunskap som vi byggt upp under våra 85 år i branschen för att optimera människors kapacitet med minimal miljöpåverkan. Men vi måste också bli bättre på att kommunicera ut det vi faktiskt gör i hållbarhetsfrågan, poängterar Rasmus Nilsson.

För att få igång en mer aktiv hållbarhetsdiskussion bland företag i trakten och gemensamt arbeta för att åstadkomma mer, var Rasmus nyligen med och lade grunden till en Åhusbaserad kvalitets- och hållbarhetsgrupp med företag som Absolut, Malmberg, Knauf, Malmstens och Blå Station. Under rådande omständigheter har man hittills bara hunnit ses digitalt, men ambitionen är långsiktig och planer finns på ett gemensamt showroom där företagens olika produkter kan visas upp.

– Vi tror alla verkligen på det lokala, och att samarbetet kan stärka vårt hållbarhetsarbete, säger Rasmus Nilsson.

#ökad hållbar lokal produktion


Detta är en artikel från Miljöplansprojektet, som arbetar för att:

– Stimulera till samverkan och öppna diskussioner mellan branscher, land- och vattenverksamheter
– Koppla samman pågående lokala initiativ och idéer med möjliga åtgärder
– Ta tillvara på och stötta upp spirande initiativ
– Hitta möjlig finansiering till goda lokala idéer
– Inspirera avseende resurseffektivisering och omställning
– Belysa pågående insatser
– Länka samman miljö- och klimatarbete lokalt, regionalt och nationellt

Dela: