Beviljade projekt

Knutpunkt Huaröd

Publicerades den 27 augusti 2021

Projektägare: Ideell förening Huan

Engagerade bybor i Huaröd och samverkande föreningar ska gemensamt göra det gamla klubbhuset till en knutpunkt för nya aktiviteter.

I projektet får klubbhuset i Huaröd en ny ägare och fräschas upp till att bli en attraktiv plats för arrangemang och möten mellan olika intressesfärer. Den nystartade föreningen, Huan, ska verka som en social samlingspunkt för huarödsbygden.

Projektet inleds med ett köp av fastigheten och därefter är det första steget att öka tillgängligheten, bland annat genom en tillgänglighetsanpassad entré. Nio workshops och idémöten anordnas för att ta fram underlag för affärsplan, marknadsföringsplan, plan för långsiktig finansiering mm. I idémötena ska olika intressen från de olika föreningarna tas tillvara och inspireras att skapa nya aktiviteter. Man ska även inreda övervåningens rum för att användas som kontor för föreningar och projekt.

Samarbeten

Lokala entreprenörer för deltagande i workshopen, föreningar aktiva i Huaröd (finns avsiktsförklaringar) lokala företag.

Projektfakta och bedömning

LAG-beslut: 20-12-08
Projektnamn: Knutpunkt Huaröd
Sökande: Ideell förening Huan, 802531-6848
Journalnummer: 2020-3086
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar landsbygden och kommer många till del såsom boende och verksamma i och runt Huaröd.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 278 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
LAG:s motivering: Ett välbeskrivet och intressant projekt som faller väl inom strategin och som utvecklar landsbygden. Det är bra att fokus ligger på vad som ska hända i byggnaden och inte på själva renoveringen av byggnaden. Projektet arbetar inkluderande och har knutit olika yrkespersoner med hög kompetens till sig. Det finns en tydlig önskan om att bjuda in världen till Huaröd och att bygden ska utvecklas på ett positivt sätt. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 1 000 000 kr, varav 650 000 kr finansieras med projektstöd, 350 000 kr finansieras av LAG-pott.
LAG finansierar 100% av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd.
Motivering stödnivå:  LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till nytta för många i Skånes Ess, är allmännyttigt och kommer många till del i området. Insatsen är identitetsskapande för området och innebär goda förutsättningar för utvecklingen på landsbygden. Goda förutsättningar finns för lyckade resultat för Huaröd som bygd. Projektet bidrar till en hög måluppfyllnad.

Dela: