Beviljade projekt

Naturnära rörelse

Publicerades den 27 augusti 2021

Projektägare: Äspet Invest AB, (Landöns Camping)

Projektet ska skapa möjligheter för fysisk aktivitet samt bidra med kunskap om Landöns lokalhistoria samt unika växt- och djurliv – både över och under vattenytan.

Naturnära rörelse är en rad aktiviteter som inbjuder till umgänge, träning, rörelse och att upptäcka och lära sig nya saker om djur, natur och lokalhistoria. Allt detta utomhus nära Landöns  natur.

I projektet ska sju aktiviteter skapas: promenadled, snorkelled, utegym, balansbana, beachvolleybollplan, basket och pingis. Dessutom framtas material till informationstavlor och informationsfilmer. Aktiviteterna ska vara tillgängliga för allmänheten året runt.

Anläggandet av de olika planerna utförs av ideella krafter och lokal företagare.

Samarbeten

Vattenrike, Kristianstads kommun, Landöns Byalag, lokalhistoriker, naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen, sakkunnig inom  tillgänglighetsanpassning, Landöns Campingförening.

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 21-03-16
Projektnamn: Naturnära rörelse
Sökande: Äspet Invest AB, 556882-4220
Journalnummer: 2021-241
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna
gynnar landsbygden och kommer många till del såsom boende och verksamma i och runt Landön samt besökare som kommer till Landön.
Insatsområde: Land/Vatten
Bedömning: Ansökan får 268 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
Motivering: ”Naturnära rörelse är ett projekt som sätter Landön på kartan, som ett av Skånes intressanta frilufts- och rekreationsområden. Projektet arbetar inkluderande med bygdens organisationer och befolkning i samverkan med kommun och länsstyrelse. Det finns en stor ambition i att sprida kunskap om miljön, både på land och under vatten, samtidigt som projektet uppmanar till folkhälsoökande aktiviteter såsom rörelse i naturen. Spännande att ta med Landöns historia och beskriva den tillsammans med hur Landön utvecklats till vad det är idag. Projektet kommer att ge fler människor möjligheter att uppleva denna fantastiska miljö och det passar väl in i Skånes Ess strategi samt bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 1 016 302 kr, varav 680 922 kr finansieras med projektstöd, 75 000 kr finansieras av Kristianstads kommun och 260 380 kr finansieras med LAG-pott. LAG finansierar 92.7 % av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd och tillsammans med finansieringen från Kristianstads kommun är projektet fullfinansierat.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till nytta för många i Skånes Ess, är allmännyttigt och kommer många till del i
området. Insatsen är identitetsskapande för området är innovativt med annorlunda led och projektet innebär goda förutsättningar för utvecklingen på landsbygden. Goda förutsättningar finns för lyckade resultat för Landön som besöksmål och för boende i bygden. Projektet bidrar till en hög måluppfyllnad.

Observera att det formella beslutet om godkännande ännu ej är fattat av Jordbruksverket.

Dela: