Beviljade projekt

Hola Lake Immeln 2

Publicerades den 27 april 2022

Projektägare: Osby kommun

Detta är en uppföljningsstudie om brunifieringsproblematiken i Immelns avrinningsområde. Projektet är ett transnationellt samarbete med fyra finska leaderområden.

Syftet med projektet är att genom fältstudier, kartstudier, experimentella studier och intervjuer med kvinnor och män runt sjön Immeln klarlägga orsakerna till de förändringar som skett i Immelns avrinningsområde sedan förra seklet och som kan förklara den ökade brunfärgningen i vattendragen till sjön.

Vi kommer att utföra undersökningar som syftar till att skapa praktiska lösningar som lindrar effekterna av brunifiering. Vidare kommer vi att utföra studier som visar på kopplingen mellan brunt vatten och läckage av fosfor från sedimenten. Inom projektet kommer vi även att uppföra en digital mätstation som ska övervaka syrehalter och temperatur.

Projektet syftar till att ge svar på flera olösta problem som upptäcktes under vårt förra projekt, Hola Lake Immeln. Samarbetet med de finska Leaderområderna kommer att berikas genom deras erfarenheter inom ämnet. Andra länder har löst problemen med algblomning, brunt vatten och fosforläckage, samma problem som vi har, med andra metoder och att genom dialog kommer nya
metoder att utvecklas. Exempel: Genom skonsam torvbrytning kan brunifieringen minskas, konstgjord syresättning minska näringsläckaget från sediment vilket minskar algblomningen.

Projektfakta och bedömning:

Datum för LAG-beslut: 21-10-21
Projektägare: Osby kommun, 212000-0902
Journalnummer: 2021-2960
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – transnationellt samarbete och är ett projekt i samarbete med tre LAG i Finland enligt avtal. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar många som bland annat får ökad kompetens om vattenmiljön och vattenkvalitén i sjön Immeln. Projektet gynnar även miljön på landsbygden.
Insatsområde: Land / Vatten
Bedömning: Ansökan får 366 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
LAG:s motivering: ”Ansökan är väl genomarbetad passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar tillstrategins genomförande. Projektet är angeläget då det berör många människor inom ett stort geografiskt område som gagnas av renare fiske- och badvatten för rekreation och  hälsa. Det är viktigt för turism och boende och är unikt i sitt slag i Sverige. Samarbetet med högskola och universitet liksom det transnationella samarbetet borgar för en ökad kunskap om motverkan av brunifieringen av sjöar och vattendrag. Resultatet av projektets insatser sprids såväl nationellt som lokalt då det lokala engagemanget är stort kring kvalitén i vattendragen i området.”

Budget / Finans: Projektets totala budget är 1 107 531 kr, varav 707 531kr finansieras med
projektstöd och 400 000kr finansieras av Osby kommun.
LAG finansierar 67 % av de faktiska utgifterna med projektstöd och
tillsammans med övrig offentlig finansiering är projektet fullfinansierat.

Dela: